U-Isaya 52
ZUL59

U-Isaya 52

52
1 # Isaya 51:17; IsAmb. 21:27 Vuka, vuka,
wembathe amandla akho, Siyoni,
uzigqoke izingubo zakho ezinhle,
Jerusalema, muzi ongcwele,
ngokuba akusayikungena kuwe
ongasokile nongcolileyo.
2Zithintithe uthuli,
usukume, uhlale, Jerusalema elithunjiweyo;
zikhulule eziboshweni zentamo yakho
wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo.
3 # 1 Pet. 1:18 Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:
“Nathengiswa ngento engelutho;
niyakuhlengwa ngaphandle kwemali.”
4 # Gen. 46:6; 2 AmaKh. 17:5; 18:9,13 Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:
Abantu bami behlela kuqala eGibithe
ukuba bagogobale khona;
i-Asiriya lamcindezela ngaphandle kwesizathu.
5 # Num. 14:15; Hez. 36:20; Rom. 2:24 “Manje nginantoni lapha,” usho uJehova,
“lapho abantu bami besusiwe ngeze na?
Ababusa phezu kwabo bayaklabalasa,” usho uJehova,
“negama lami liyahlanjalazwa njalo usuku lonke.
6Ngalokho abantu bami bayakulazi igama lami;
ngalokho bayakuqonda ngalolo suku
ukuthi yimi engikhulumileyo;
bhekani, ngilapha.”
7 # AmaH. 96:10; Nah. 1:15; Rom. 10:15 Zimnandi kangakanani ezintabeni
izinyawo zoletha izindaba ezinhle,
nomemezela ukuthula,
obika izindaba ezinhle, ezwakalise ukusindiswa,
oshoyo kulo iSiyoni ukuthi:
“UNkulunkulu wakho uyinkosi.”
8 # Isaya 62:6 Izwi labalindi bakho,
bayaliphakamisa izwi,
bajabule kanyekanye,
ngokuba bayakubona iso neso,
lapho uJehova ebuyela eSiyoni.
9 # Isaya 40:1 Qhumukani ngokuhlabelela,
nihlabelele kanyekanye,
nina zindawo ezichithekileyo zaseJerusalema,
ngokuba uJehova ubaduduzile abantu bakhe,
ulihlengile iJerusalema.
10 # AmaH. 98:3; Isaya 53:1; Luk. 3:6 UJehova wambulile ingalo yakhe engcwele
emehlweni ezizwe zonke,
namajukujuku onke omhlaba
ayakubona insindiso kaNkulunkulu wethu.
11 # Isaya 48:20; 2 Kor. 6:17; IsAmb. 18:4 Mukani, mukani, niphume lapha,
ningathinti okungcolileyo,
niphume phakathi kwalo, nizihlambulule
nina eniphatha izitsha zikaJehova.
12 # Eks. 12:33; 13:21; Dut. 16:3; Isaya 58:8 Ngokuba aniyikuphuma ngokushesha,
ningahambi ngokubaleka,
ngokuba uJehova uyakuhamba phambi kwenu,
noNkulunkulu ka-Israyeli uyakuba semva kwenu.
Ukuhlupheka kwenceku
13 # IzE. 2:33; Fil. 2:9 Bheka, inceku yami iyakuphumelela kahle;
iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu.
14 # AmaH. 22:6; Isaya 53:2 Njengalokhu abaningi bamangala ngayo
ubuso bayo babonakele kunobabantu,
nesimo sayo kunesamadodana abantu
15 # Isaya 65:1; Rom. 15:21 kanjalo iyakwethusa izizwe eziningi;
amakhosi ayakuvala imilomo yawo ngenxa yayo,
ngokuba lokho angatshelwanga khona ayakukubona,
nalokho angakuzwanga ayakukuqonda.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE