U-Isaya 51
ZUL59

U-Isaya 51

51
Ukukhululwa kuyasondela
1“Ngilaleleni nina enilandela ukulunga,
nina enimfunayo uJehova;
bhekani kulo idwala eniqhezulwe kulo,
nakuyo imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo.
2 # Gen. 12:1; 17:5; Josh. 24:3; Hez. 33:24 Bhekani ku-Abrahama uyihlo,
nakuSara owanizalayo,
ngokuba eseyedwa ngambiza,
ngambusisa, ngamandisa.
3 # Isaya 61:2 Ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni,
aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo,
enze ihlane lalo libe njenge-Edene,
noqwathule lwalo lube njengensimu kaJehova;
injabulo nentokozo kuyakufunyanwa khona,
ukubonga nezwi lokuhlabelela.
4 # Isaya 2:3 “Ngizweni, bantu bami,
ningibekele indlebe nina sizwe sami,
ngokuba kuyakuphuma kimi umthetho,
ngibeke ukwahlulela kwami kube ngukukhanya kwabantu.
5 # Isaya 42:4 Ukulunga kwami kuseduze,
insindiso yami iphumile,
izingalo zami ziyakubahlulela abantu;
iziqhingi ziyangihlalela,
zilindela umkhono wami.
6 # AmaH. 102:26; Luk. 21:33 Phakamiselani amehlo enu ezulwini,
niwubheke umhlaba phansi,
ngokuba izulu liyakunyamalala njengomusi,
umhlaba uguge njengengubo,
nabakhileyo kuwo bafe njengezinsensane,
kepha insindiso yami iyakuma
kuze kube phakade,
nokulunga kwami akuyikuphela.
7 # AmaH. 37:31; 40:8; Math. 5:11 “Ngilaleleni nina enazi ukulunga,
abantu abamthetho wami usezinhliziyweni zabo;
ningesabi ukusolwa ngabantu,
ningapheli amandla ngezithuko zabo.
8 # Isaya 50:9 Ngokuba inundu iyakubadla njengengubo,
nebhu libadle njengoboya bezimvu,
kodwa ukulunga kwami kuyakuma kuze kube phakade,
nensindiso yami ezizukulwaneni ngezizukulwane.”
9 # Eks. 14:27; 15:7,10; AmaH. 74:13; 89:10; Isaya 27:1; 30:6; Hez. 29:3 Vuka, vuka,
wembathe amandla wena mkhono kaJehova,
vuka njengasezinsukwini zasendulo,
ezizukulwaneni zamandulo.
Akusuwe owamnquma kabili uRahabi,
wamgwaza udrako,* na?
10 # Eks. 14:22,29; AmaH. 66:6; Isaya 43:16 Akusuwe owomisa ulwandle,
amanzi asotweni olujulileyo,
owenza izinzulu zolwandle zaba yindlela
yokuba kuwele abahlengiweyo, na?
11 # Isaya 35:10; Joh. 16:20,22; IsAmb. 21:4 Abahlawulelweyo bakaJehova bayakubuya,
bafike eSiyoni bejabula;
intokozo engapheliyo iyakuba semakhanda abo,
bathole injabulo nentokozo,
usizi nokububula kubaleke.
12 # AmaH. 56:4; Isaya 46:6; Math. 10:28; 1 Pet. 1:24 “Yimina, yimi enginguye oniduduzayo;
ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo,
nendodana yomuntu eyakwenziwa ibe njengotshani, na?
13 # Jobe 9:8; AmaH. 104:2; Isaya 40:23 Ukhohliwe uJehova uMenzi wakho
owaleneka izulu nowasibeka isisekelo somhlaba;
uthuthumele njalo izinsuku zonke
ngokufutheka komcindezeli
njengokungathi ozilungiselela ukuchitha;
kuphi ukufutheka komcindezeli na?
14Othotshisiweyo uyakushesha ukukhululwa;
kayikufa, kayikwehlela egodini,
kayikuswela isinkwa sakhe.
15 # Jobe 26:12; Jer. 31:35 NginguJehova uNkulunkulu wakho
ovusa ulwandle, ukuze amaza alo ahlokome;
nguJehova Sebawoti igama lakhe.
16 # Dut. 18:18; Isaya 49:2; Jer. 1:9 Ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho,
ngikusibekele emthunzini wesandla sami,
ukuze ngiwatshale amazulu,
ngisibeke isisekelo somhlaba,
ngithi kulo iSiyoni:
‘Wena uyisizwe sami.’ ”
17 # AmaH. 60:3; 75:8; Isaya 52:1; Jer. 25:15; IsAmb. 14:10; 16:19 Vuka, vuka,
usukume wena Jerusalema
ophuzile esandleni sikaJehova
indebe yokufutheka kwakhe;
uphuzile isitsha sendebe yokutengezela,
wasiminya.
18Akakho ongalihola phakathi kwawo
onke amadodana eliwazalileyo.
Akakho ongalibamba ngesandla
kuwo onke amadodana eliwakhulisileyo.
19 # Isaya 47:9 Lokhu kokubili kukwehlele;
ngubani okukhalelayo na?
Lapho kukhona incithakalo nokubhujiswa,
ukulamba nenkemba,
ngubani ongakududuza na?
20 # IsiLilo 2:11,19 Amadodana akho adangele,
alala ezihlokweni zezitaladi zonke,
njengewula esihibeni;
agcwele ukufutheka kukaJehova
nokukhuza kukaNkulunkulu wakho.
21Ngalokho ake uzwe lokhu wena ohluphekayo
nodakiweyo, kungengewayini kodwa;
22isho kanje iNkosi yakho
uJehova noNkulunkulu wakho
emela indaba yabantu, ithi:
“Bheka, ngiyithathile esandleni sakho
indebe yokutengezela;
yebo, isitsha sendebe yokufutheka kwami
awusayikusiphuza.
23 # Isaya 49:26; Zak. 12:2 Ngiyakusibeka esandleni sabakuhluphayo,
abashoyo emphefumulweni wakho ukuthi:
‘Khothama, sidlule phezu kwakho;’
wawusuwubeka umhlane wakho
waba njengomhlabathi nesitaladi kwabadlulayo.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE