U-Isaya 35
ZUL59

U-Isaya 35

35
Intokozo yabakhululiweyo beNkosi
1 # Isaya 29:17; 32:15 Kuyakujabula ihlane nogwadule,
kuthokoze uqwathule,
lukhahlele njengentebe.
2Luyakukhahlela kahle, luthokoze,
yebo, luthokoze, luhube;
luyakuphiwa udumo lweLebanoni,
nobukhosi beKarmeli nobeSharoni,
lubone inkazimulo kaJehova,
nobukhosi bukaNkulunkulu wethu.
3 # Jobe 4:3; Heb. 12:12 Qinisani izandla ezibuthakathaka,
nimise amadolo axegayo.
4 # AmaH. 94:1; Isaya 34:8; 40:1,9 Yishoni kwabanenhliziyo eyesabayo ukuthi:
“Qinani, ningesabi;
bhekani, uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela,
impindiselo ivela kuNkulunkulu;
nguye oza ukunisindisa.”
5 # Isaya 29:18; Math. 11:5; Mark. 7:37; Luk. 7:22 Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa,
zivuleke nezindlebe zezithulu.
6Khona unyonga luyakutshekula njengendluzele,
nolimi lwesimungulu luyakuhuba,
ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi,
nemifudlana kwahlongasibi.
7 # AmaH. 107:35; Isaya 41:18 Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi,
isigagadu sibe yimithombo yamanzi;
ekhaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona
kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani.
8 # Joh. 14:6; IsAmb. 21:27 Kuyakuba khona umendo
nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele;
ongcolileyo akayikuhamba ngayo,
kepha iyakuba ngeyabantu bakhe;
abahamba ngayo, noma beyiziwula,
abayikuduka kuyo.
9 # Isaya 11:6; 65:25 Akuyikuba khona lapho ingonyama,
nesilwane esihahayo asiyikukhuphukela khona;
lokho akuyikufunyanwa khona,
kepha abakhululiweyo bayakuhamba ngayo.
10 # Isaya 51:11; 65:18; Joh. 16:22; IsAmb. 21:4 Abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya
baye eSiyoni ngokwethaba,
intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo;
bayakuthola ukujabula nokuthokoza,
kubaleke usizi nokububula.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE