3 kaJohane 1
ZUL59

3 kaJohane 1

1
Isibingelelo
1 # 2 Joh. 1 Ilunga kuye uGayu othandekayo engimthanda ngeqiniso.
2Sithandwa, kunakho konke ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila, njengokuba umphefumulo wakho unenhlanhla. 3#2 Joh. 4Ngokuba ngathokoza lapha kufika abazalwane befakazela iqiniso lakho, njengokuba uhamba eqinisweni.
Ukungenisa abazalwane
4Anginayo intokozo enkulu kunaleyo yokuba ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni.
5Sithandwa, wenza okuthembekileyo ngalokho okwenzele abazalwane nokuba bengabafo 6#Thith. 1:13abafakazele uthando lwakho phambi kwebandla; uzakwenza kahle, uma ubaphelekezela ngokufanele uNkulunkulu; 7#Math. 10:8; IzE. 20:33; 1 Kor. 9:12ngokuba ngenxa yeGama baphuma bengathathi lutho kwabezizwe. 8Ngalokho-ke thina sifanele ukubamukela abanjalo, ukuze sibe yizisebenzi zeqiniso kanye nabo.
Isibonelo esihle nesibi
9 # Heb. 13:2 Ngalobela ibandla okuthile, kodwa uDiyotrefe othanda ukuba abe mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. 10#Math. 23:13Ngalokho uma ngiza, ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo, esihleba ngamazwi amabi; futhi enganelisiwe nayilokho akabamukeli abazalwane yena, nabavumayo uyabanqabela, abakhiphe ebandleni.
11 # AmaH. 37:27; Isaya 1:16; 1 Pet. 3:11; 1 Joh. 3:6,9 Sithandwa, ungalandeli okubi kodwa okuhle. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu; owenza okubi akambonanga uNkulunkulu. 12UDemetriyu ufakazelwa yibo bonke nayilo iqiniso uqobo lwalo; nathi-ke siyafakaza ngaye, wazi nawe ukuthi ukufakaza kwethu kuqinisile.
Isigcino
13 # 2 Joh. 12 Benginokuningi ebengiyakukulobela khona, kepha angithandi ukukulobela ngoyinki* nosiba; 14kepha ngiyethemba ukukubona masinyane, sikhulume umlomo nomlomo.
15Ukuthula makube kuwe. Abahlobo bayakhonza kuwe. Khonza kubo abahlobo ngamagama.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE