2 kaJohane 1
ZUL59

2 kaJohane 1

1
1 # 1 Pet. 5:1,13; 3 Joh. 1 Ilunga kuyo inkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo, engibathanda ngeqiniso, kungeyimi ngedwa kodwa nabo bonke abalaziyo iqiniso, 2#Joh. 8:31ngenxa yeqiniso elihlala kithi neliyakuba nathi kuze kube phakade. 3#Thith. 1:4Kuzakuba nathi umusa, nesihawu, nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuye uJesu Kristu iNdodana kaYise ngeqiniso nangothando.
Ukuyala ngothando
4 # 1 Kor. 13:6; 3 Joh. 4 Ngithokozile kakhulu, ngokuba kubantwana bakho ngifumene abahamba eqinisweni, njengalokho samukele umyalo kuBaba. 5#1 Joh. 2:7; 3:11; 4:21Nakalokhu ngiyakunxusa, nkosikazi, kungengokungathi ngikulobela umyalo omusha kodwa lowo esasinawo kwasekuqaleni ukuba sithandane. 6#Joh. 15:10Yilolu-ke uthando ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe; yiwo umyalo ukuba nihambe ngawo, njengalokho nezwa kwasekuqaleni.
Ukuxwayisa ngabakhohlisi nangomphikukristu
7 # 1 Joh. 2:18; 4:1 Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni, labo abangamvumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama; lowo ungumkhohlisi nomphikukristu. 8#Gal. 3:3; 4:11Ziqapheleni nina, ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzileyo, kodwa namukele umvuzo opheleleyo. 9#Joh. 14:23; 15:23; 1 Joh. 2:23Lowo oweqisayo engemi ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu; ohlezi ekufundiseni lowo unaye uYise neNdodana. 10#Rom. 16:17; 1 Kor. 5:11; 2 Thes. 3:6; Thith. 3:10Uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa, ningamamukeli endlini yenu, ningambingeleli; 11#1 Thim. 5:22ngokuba ombingelelayo uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi.
Isigcino
12 # 1 Joh. 1:4; 3 Joh. 13 Nginokuningi kokunilobela, angithandanga ukukuloba ngephepha noyinki,* kodwa ngiyethemba ukuza kini, ngikhulume nani umlomo nomlomo, ukuze ukuthokoza kwethu kuphelele.
13Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakhonza kuwe.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE