Mak 1
CIEC1916

Mak 1

1
1CANG de wel puat̤ ke Yecu Mat̤ia Wen de N̤ialic ekin.
2Acit gar de It̤aia ran de N̤ialic ghon. Ting, an atoic randie tueng abi d̤oldu lo loi. 3Rol de ran cot ror, An puorka d̤ol de Bain̤ Dit, luoika d̤olke ke loic. 4Go Jon ben, ci koic yor n̤im e piu ror, ku yok ke bik puot̤ken wel, ku be ke yor n̤im e piu, bi N̤ialic karaic n̤yai. 5Go koic ke pan e Judaia, ku koic ke Jerut̤alem ked̤ia, goke lo ror tong yen, ku gamke karaicken, ku yor Jon ken̤im e piu Jordanic. 6Ku ceng Jon alan̤ ci cuec e n̤im ke t̤orot, ku lak e yet̤ar, ku cam koriom ku muog de ciec. 7Ku yok koic, An ran do abi ben cien aril e gha, ku an aci puat̤, an aci bi gung bi buong e yecok dak be. 8Ghan aci we yor e piu, ku yen abi we yor e Jong Dit Laijik.
9Go Yecu jal Nad̤aret̤ pan e Galili, ku aci Jon yor nom e piu Jordanic. 10Ku te bi en be weric, ke liec n̤ialic ku liepic, ku ting Jong Dit Laijik aloin̤ yegwop acit reokur. 11Ku buo rol n̤ial, An yin a Wendien ca n̤iar, puondie amit etong yi.
12Go Jong Dit Laijik go Yecu ciec ror, 13ku ceng ror nin t̤ierngwan, ku t̤em Cetan, ku rer ror te de le, ku koin̤ malaikai.
14Ku te cin e Jon maic ghot, ke Yecu lo Galili, ku lek koic wel puat̤ ke N̤ialic, 15ku jiam, An run aci t̤ok, Ceng de N̤ialic ato tet̤iok: welka wepuot̤, ku gamka wel puat̤ ke N̤ialic. 16Ku te cet̤ Yecu te de wer e Galili, ke ting Taimon ku Anderu wanmet̤ de Taimon, koic ke deb rec, ke cuat aboi weric. 17Go Yecu ke yok, An bak ku biat̤kʼ acok. Wek abi koic deb akol do. 18Goke abiat̤ken puol, ku buot̤ke ye. 19Ku te cen ber lo tueng emat̤, ke ting Jakob e Debedi ku Jon wanmet̤e ke to rieic, ke ruk abiat̤ken. 20Ku col ke. Goke unden Debedi n̤yang e rieic ke koic ke riop, ku buot̤ke ye.
21Goke lo Kapernaum. Ku te yen akol e Tabat̤ ke Yecu lo luang de N̤ialic, ku wet koic. 22Go koic gai e welke, wen cen koic wet e wel ril ku aci cit koic ke waragak. 23Ku ato luangden de N̤ialic ran ci jong raic muk, ku cot, 24An yengu bu loi gho ke yi, yin Yecu de Nad̤aret̤, ca ben ba gho ben e nok? Yin an̤yec, yin Tong Dit Laijik de N̤ialic. 25Go Yecu ye waic, An biata ku bar be yegwop. 26Go Jong raic pat be ran gwop, ku kui, ku jol ben be. 27Go koic ked̤ia goke gai, ku t̤iec kerot̤, An yengu kan? wel puoi ben ke! ayok jak raic ku pingke. 28Ku luoide aci ping pan e Galili eben.
29Ku te jel ke luang de N̤ialic, ke lo ghon de Taimon ku Anderu, ke ke Jakop ku Jon. 30Ku man de ting e Taimon anong alir; ku leke Yecu etong yen. 31Go lo, ku kwak cin piny, ku jot n̤ial. Go alir jal yegwop, ku loi kaken.
32Ku t̤en te ler ruel piny, eke bi tong Yecu koic bec, ku koic ci jak raic muk ked̤ia. 33Ku koic ke bai ked̤ia aci gwer e luak t̤ok. 34Go Yecu koic juec ca pir e becden, ku ciec jak raic we koic gwup, ku jie jam-den, ke n̤yicke lan yen Yecu.
35Go Yecu ro jot e weric angot diet akec d̤iau, ku ler akenbai ror, ku long N̤ialic. 36Ku Taimon ku koic kok aci Yecu buot̤ cok. 37Ku yoke ye ku jamke, An yin ayuic koic ked̤ia. 38Go Yecu jam, An loku bei kui ba koicken lo wet ya; yen ekin be an. 39Go lo luek ke N̤ialic ke Galili eben, ku wet koic, ku ciec jak raic we koic gwup.
40Go ran nong abil go ben, ku tuk e muol ku jiam, An te nong yin puou kuin̤ e gha ke gwobdie abi pial. 41Go Yecu puou kaic, ku nam yecin ku got, ku yok e, An an anong puou kuin̤ e yi; jal pir. 42Go abil jal, go gwop piat̤. 43-44Go Yecu yok, An dunga lek ran do, lor, lo nyuot̤ yigwop bain̤ de ka ke N̤ialic, ku yek e ke ben yi koic te ci gwobdu pial, cit mane wel ke Mot̤et̤ ghon; bi koic n̤yic. 45Ku ler akenbai ku lek koic ked̤ia. Go Yecu Cuok ber lo be, aci rer ror. Go koic ke bai ked̤ia goke lo tong ye.

© British and Foreign Bible Society


Learn More About Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.