YouVersion Logo
Search Icon

JUAN 1

1
Qallariy rimaykuna
1Jayk'aqchus tukuy ima qallarichkarqan chhikaqa, Rimayqa kapurqanñapunim; jinataq mayqinchus Rimay kachkan chayqa Dioswanmi kachkarqan, chay Rimaytaq Dios kikinmi karqan.
2Qallariypiqa paymi Dioswan kachkarqan. 3Payniqnintam Diosqa imaymana kaqkunata ruwarqan; mana paywanqa, manam imapas kaypi kaqkunamantaqa ruwakurqanchu.
4Kawsayqa paypim kachkarqan, kay kawsaytaq tukuy runakunapaq k'anchayninmi karqan.
5Kay k'anchaymi laqa ch'amakakunapi lliphipichkan, chay laqa ch'amakakunataq manam wañjachiyta atichkarqankuchu.
6Juan sutiyuq Diospaq kachamusqan uj runam karqan, 7paytaq chay k'anchaymanta uj sut'inchaqjina rimasqanniqta tukuyninku iyaw ninankupaq willaq kachamusqa karqan. 8Juanqa manam chay k'anchaychu kachkarqan, manachayqa chay k'anchaymanta willanampaq kachamusqallam karqan. 9Tukuy runakunaman k'anchariq chiqan k'anchayqa kaypachamanmi jamuchkarqan.
10Chay Rimay kachkan chayqa kaypachapiñam kapurqan; chaywampas Diosqa payniqtam kaypachata ruwarqan, kaypachapi kaqkunataq paytaqa manam riqsirqankuchu.
11Paytaq pay kikimpaq jallp'anman jamurqan, chaywampas pay kikimpaq llaqtamasinkunaqa manam jap'iqachkarqankuchu.
12Chaywampas pikunachus payman jap'iqachkarqanku jinataq iyaw nichkarqanku chaykunamanqa, Diospaq wawankunaman tukupunankupaq atiyta qupurqan.
13Paykunataq Diospaq wawankunam kanku, manam kaypachapaq jinataq runakunapaq munasqanmanjinachu, manachayqa Dios kikinmi paykunata kachikun.
14Chay Rimay kachkan chaytaq runaman tukuspam nuqanchis chawpipi kawsakurqan.
Sumaq k'anchaynimpi athunchasqa kasqantapas rikunchismi, mayqintachus Tatamanta ancha munakuywan junt'aykusqa jinataq chiqampi kaq uj sapa churin kasqanrayku jap'iqarqan.
15Juanqa paymantam ajinata nispa willarqan: “Kaymi willayniypi ajinata nichkarqani chayqa: Nuqapaq qhipayta jamuchkan chayqa nuqamanta niqtimpas astawan ñawpaqkaqmi, imaraykuchus payqa manaraq nuqa kachkaqtiyqa kapurqanñapunim,” –nispa.
16Qhapaq kayninmantaqa, tukuyninchismi uj sumaq kayninta waj sumaq kayninjawapi wajmanta wajmanta jap'iqanchis. 17Imaraykuchus kamachiyqa Moisesniqtam qukurqan, chaywampas munakuywan jinataq chiqankaqwanqa Jesucristoniqta sut'impi ruwakurqan. 18Manam jayk'aqpas Diosta pipas rikurqankuchu; manachayqa uj sapa churin pichus Dios kikin kachkan, jinataq payqa Tatawan ancha munakuywan ujllapi kawsakusqanraykum nuqanchispaq Tataman riqsinanchista quwanchis.
Bawtisaq Juanqa Jesucristomanta willan
(Mt 3.11-12; Mc 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Kaymi, jayk'aqchus judiokunapaq kurajkaqninkunaqa Jerusalén llaqtamantapacha sacerdotekunata jinataq levitakunatawan Juanman pitaq pay karqan nispa tapurimunankupaq kacharqanku chhika Juan willachkarqan chaykunaqa. 20Payqa ajinata nispa sut'inta willarqan:
–Manam nuqa Mesiaschu kani –nispa.
21Wajmanta tapurillarqankutaqmi:
–¿Ajinaqa pitaq kankiri? ¿Diospaq sutimpi willaq Eliaschu kanki ichä? –Nispa.
Juantaq ajinata nirqan:
–Manam chaychu kani –nispa.
Paykunataq astawanraq tapuykurqanku:
–Chhikaqa, ¿jamunan kachkarqan chay Diospaq sutimpi willaqchu kanki ichä? –Nispa.
Paytaq –Manapunim, nispa jaynirqan.
22Paykunataq ajinata nirqanku:
–¿Pipunitaq qan kankiri? Pikunachus kachamuchkawanku chaykunaman willanapaq rimayniykita munayku. ¿Qan kikinmanta, imatataq niwankichismanri? –Nispa.
23Juantaq paykunaman ajinata jaynirqan:
–Nuqaqa ch'usaq qasi pampapi uj kunka qaparichkan, ‘Dios Tatapaq uj chiqan ñanta wisq'arariychis nispa,’ nichkan chaymi kani; imaynatachus Diospaq sutimpi willaq Isaiasqa nichkarqan ajinata –nispa.
24Juanwan rimanapaq purichkarqanku chay fariseokunapaq kachasqankunataq, 25ajinata tapurillarqankutaq:
–Ajinaqa, qanchu Mesías mana kachkanki, manataq Eliaspas, jinataq Diospaq sutimpi willaqpas kachkanki chhikaqa, ¿imamantataq bawtisachkankiri? –Nispa.
26Juantaq paykunaman ajinata jaynirqan:
–Nuqaqa unuwan bawtisaykichis; chaywampas qankuna chawpipiqa ujkaq mana riqsisqaykichismi kan 27paytaq nuqapaq qhipaytaraq jamuykuchkan. Pipaqchus nuqaqa manam wata runanman chayaytapas atichkanichu –nispa.
28Tukuy kaykunaqa Jordán mayumanta chimpaniq Betania nisqa chhikapim ruwakurqan, maypichus Juanqa bawtisachkarqan.
Jesusqa Diospaq uwijanmi
29Qhipantin p'unchaytaq, Juanqa Jesuspaq payman qayllachakumuchkasqanta rikurqan, jinaspataq ajinata nirqan: “¡Qhawariychis, chaypim kaypachapaq juchankunata qichuq Diospaq uwijanqa jamuchkan! 30Jayk'aqchus ‘nuqamanta niqtimpas astawan atiyniyuqmi qhipaymanta jamuchkan, imaraykuchus payqa nuqamanta niqtimpas ñawpaqtaraqmi karqan.’ nispa nichkarqani chhikaqa, paymantam rimachkarqani –nispa. 31Nuqa kikimpas manam pi kasqantapas yachachkarqanichu; chaywampas Israel llaqtapaq riqsinanraykum unuwan bawtisaspa jamuchkarqani” –nispa.
32Juanqa ajinata willarqallantaqmi: “Ch'uwa Ajayuta uj urpijina janaqpachamanta pay pataman tiyjatarinapaq uraqamuqta rikurqani. 33Nuqaqa manaraqmi pi kasqantapas yachachkarqanichu; chaywampas pichus unuwan bawtisanaypaq kachamuchkawan chayqa, ajinatam nirqawan: ‘Pi patamanchus Ch'uwa Ajayu tiyqataqta rikunki, chaymi Ch'uwa Ajayuwan bawtisaqqa –nispa.’ 34Nuqaqa rikupuniñam, jinaspataq paypaq Diospaq Churin kasqanmantapas irkataqjinallataqmi kachkani.” –Nispa.
Jesuspaq ñawpaqkaq yachaqaq qatiqninkuna
35Qhipantin p'unchaytaq, Juanqa wajmanta chay chhikallapitaqmi iskaynin qatiqninkunawan kachkarqan. 36Jayk'aqchus Jesusman chayniq purichkaqta rikurqan chhikataq, Juanqa ajinata nirqan:
–¡Qhawariychis, chaymi Diospaq uwijanqa! –Nispa.
37Iskaynin Juanpaq qatiqninkunataq chayta uyarirqanku, jinaspataq Jesusman qatipurqanku. 38Jesustaq qhipaniqman qhawarimurqan, qatimuchkasqankuta rikuspataq paykunaman ajinata tapurirqan:
–¿Imatataq maskachkankichisri? –Nispa.
Paykunataq ajinata nirqanku:
–Yachachiq, ¿maypitaq tiyakunkiri? –Nispa.
39Jesustaq paykunaman ajinata jaynirqan:
–Rikunapaq jamuychis –nispa.
Paykunataq purispa, maypichus tiyakurqan chayta rikumurqanku, paywan kuskataq chay p'unchay qaynaramurqanku, imaraykuchus ch'isiñam kapurqan.
40Iskayninkumanta Juanman uyarispa Jesusman qatipurqanku chaymanta ujkaqqa Simón Pedropaq wawqin Andresmi karqan. 41Ñawpaqta Andresqa wawqin Simonman tariparqan, jinaspa payman ajinata nirqan:
–Mesiastam taripayku (kaytaq Cristo niyta munan) –nispa.
42Chhikamantataq Andresqa maypichus Jesús kachkarqan chayman Simonta pusarqan; jayk'aqchus Jesusqa Simonta rikurqan chhikaqa payman ajinata nirqan:
–Qan Juanpaq churin Simón kanki, chaywampas sutiykiqa Cefas #1.42 Cefas: Kay sutiqa arameo simipim ajinaqa, griego rimaypitaq Pedro niytam munan; chay sutikunataq rimayninchispiqa Qarqa niytam munallantaq nisqam kapunqa –nispa.
Jesusqa Felipeta jinataq Natanaeltawan wajan
43Qhipantin p'unchaytaq, Jesusqa Galilea suyuniqman purqaruchkarqan. Felipeman tariparqan jinaspataq payman ajinata nirqan:
–Qatimuway –nispa.
44Kay Felipeqa Betsaida llaqtaniqmantam karqan, Andreswan, Pedrowampas chayniqllamantataqmi karqanku. 45Felipeqa Natanaelta maskaq purispa payman ajinata nirqan:
–Pimantachus Moisesqa kamachiy qilqasqakunapi qilqachkarqan, jinataq Diospaq sutimpi willaqkunapas qilqachkarqanku chaytam taripayku. Payqa Nazaret llaqtapi tiyakuq Josepaq churin Jesusmi kasqa –nispa.
46Natanaeltaq ajinata nirqan:
–¿Nazaret llaqtamantaqa ima allimpas lluqsinmanchuri? –Nispa.
Felipetaq payman ajinata jaynirqan:
–Jamuy jinaspa qan kikin yachqatay –nispa.
47Jayk'aqchus Jesusqa Natanael qayllachakumuchkaqta rikurqan chhikaqa ajinata nirqan:
–Kayqa, uj chiqan israelita runam jamuchkan, mayqimpichus manam uj juch'uy llulla kaypas kachkanchu –nispa.
48Natanaeltaq payman ajinata tapurirqan:
–¿Imaynamantataq riqsiwankiri? –Nispa.
Jesustaq payman ajinata jaynirqan:
–Jayk'aqchus higo sach'apaq llanthun chhikapi kachkarqanki, manaraq Felipe wajachkarqasunki chhikam qanta rikumurqayki –nispa.
49Natanaeltaq Jesusman ajinata nirqan:
–Yachachiq, ¡qan Diospaq Churin kanki, qan Israel llaqtapaq kurajkaq llaqta apaykachaqninmi kanki! –Nispa.
50Jesustaq ajinata jaynirqan:
–¿Higo sach'apaq llanthun chhikapim kachkarqanki nispa niyki chayraykullachu iyaw niwankiri? Imaraykuchus kaymanta niqtimpas astawan athun ruwaykunataraqmi rikunki –nispa.
51Jesusqa nirqallantaqmi:
–Sut'inta niykichis, qankunaqa janaqpacha wisq'arakuqta jinataq Nuqa runapaq Churinjawapi angelkuna chimpachkaqta jinataq uraqamuchkaqta rikunkichis –nispa.

Currently Selected:

JUAN 1: QNBNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy