MATEO 6
QCHI04
6
Llaquishpataj cujca mana ricuringa raiculla cunachu nishcami
1Runacunapi alli ricuringa raiculla paicunapaj ñaupajpi allita ruraj canamantaca huaquichirichij. Chai raiculla rurashpaca jahua pachapi caj cancunapaj Yayapajta japina cashcataca mana japinguichijchu. 2Cancuna huajchacunaman imata cushpaca mishqui shimi jayaj shungucuna, runacunapaj ñaupajpi alli ricuringa raiculla cushpa sinagogacunapi, ñancunapi tocachij shinaca canca cambaj ñaupajpi trompetapi ama tocachingui. Chashna rurashpaca runacuna alli nishcallatami ña japincuna. Chaica chashnatajmi. 3Huajchacunaman can llaquishpa cushpaca, alli maqui imata ruracushcata, lluqui maquica ama yachachun. 4Can huajchacunaman pacalla cujpica, pacallatapish ricuj cambaj Yaya can japina cashcata tucuicunapaj ñaupajpi cuchunmi chashna rurana cangui.
Taita Diosta mañanata yachachishcami
(Lc 11:2–4)
5Taita Diosta mañacushpaca, mishqui shimi jayaj shungucuna rurashca shinaca ama ruranguichij. Paicunaca runacunapi alli ricuringa raiculla mañacushcamanta sinagogacunapi, ñan muyurincunapi shayarishpa mañanatami munancuna. Chashna rurashcamantaca runacuna alli nishcallatami paicuna japina cashcataca ña japincuna. Chaica chashnatajmi. 6Ashtahuanpish can mañashpaca, huasiman yaicushpa, punguta huichcari. Chaipi cambaj Yayataca pacallapi mañangui. Can chashna mañashcamantaca pacallatapish ricuj cambaj Yayaca, tucuicunapaj ñaupajpimi can japina cashcata cunga.
7Mañacushpaca cutin cutin ama chaillatataj rimarishpa mañaichijchu. Taita Diosta mana rijsijcunami paicunapaj dios uyangapishchari yuyashpa chashna mañancuna. 8Cancunaca ama paicuna shina mañaichijchu. Cancunapaj Yayaca, imalla illashcataca ñami ñaupaman yachan. 9Chaimanta cancunaca cashna mañanguichij:
“Jahua pachapi caj ñucanchij Yaya, cambaj jucha illaj shutitaca, alli nishca cachun.
10Can mandana punlla ña chayamuchun.
Ima shinami jahua pachapi can munashcata ruracun, shinallataj cai pachapipish can munashcata rurachun.
11Cunan punlla micunata ñucanchijman cuhuai.
12Ima shinami shujtajcuna ñucanchijta ima mana allita rurashcacunata perdonanchij, shinallataj quiquinpish ñucanchij juchacunata perdonapai.
13Ima mana allipi urmachun ama saquihuangui.
Tucui millaimanta huaquichihuangui.
Mandanapish, tucuita rurai tucuj canapish, jatun nishca canapish cambajmi.
Chaica huiñai huiñaita chashna nishca cachun. Chashna cachun”.
14Shujtajcuna cancunata ima mana allita rurajpi cancuna paicunata perdonajpica, jahua pachapi caj cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunata perdonangami. 15Shujtajcuna cancunata ima mana allita rurajpi cancuna mana perdonajpica, cancunapaj Yayapish cancunapaj juchacunata mana perdonangachu.
Ayunanata yachachishcami
16Ayunashpaca shujtajcunapaj ñaupajpi alli ricurisha nij mishqui shimi jayaj shungucuna shinaca ama llaquilla ñahui tucunguichijchu. Paicunaca ayunacun nichunllami chashna llaquilla ñahui tucuncuna. Cashnatajmi nini: Paicuna chashna rurashcamantaca, gentecuna alli nishcallatami chasquin. 17Ashtahuanpish can ayunacushpaca ñahuita maillashpa, umapipish aceiteta churarishpa allichiringui. 18Chashna ayunashpami, can ayunacushcataca runacunamanca mana ricuchingui. Ashtahuanpish pacallapi caj cambaj Yayallami yachanga. Pacallatapish ricuj cambaj Yayami, tucuicunapaj ñaupajpi can japina cashcata cunga.
Jahua pachapi charij canami
(Lc 12:32–34)
19Polilla c'urucuna micunalla, ismushpa tucurinalla, shuhuacunapish yaicushpa shuhuanalla charinacunapajllaca cai pachapica ama ruraichijchu. 20Ashtahuanpish polilla c'urucuna mana micunpi, mana ismunpi, shuhuacunapish yaicushpa mana shuhuai tucun jahua pachapi charinacunapaj ruraichij. 21Cancunapaj charishcacuna maipimi can, cancunapaj shungupish chai yuyaillami canga.
Ñahuica cuerpopaj luzmi
(Lc 11:33–36)
22Cuerpopaj luzca ñahuimi. Cambaj ñahui alli cajpica, tucui cuerpo luzhuan jundami canga. 23Cambaj ñahui mana alli cajpica, cambaj tucui cuerpomi amsahuan junda canga. Canpi tiyaj luz amsapi cajpimi chashna. Chashna cashcamantaca imalla amsacunapishchari tiyan.
Taita Diospajpish charij cangapajpish mana rurai tucunchu nishcami
(Lc 16:13)
24Ishqui amopajtaca pi mana rurai tucunchu. Shujtaca p'iñanmanmi, caishujtaca c'uyanmanmi. Shujtaca alli ninmanmi, caishujtaca yanganchinmanmi. Taita Diostapish, charinacunatapish ishquipajtaca mana rurai tucunchu.
Taita Diospi shunguta churanami
(Lc 12:22–31)
25Chaimanta cashnami nini: Cancunapaj causaipi, imatataj micushun, imatataj ubyashun, cuerpopipish imatataj churashun nishpa, ama chai yuyailla huañuricuichijchu. ¿Manachu causaica micunatapish ashtahuan yalli alli? ¿Manachu cuerpopish churanata ashtahuan yalli alli? 26Jahuata purij pajarocunata ricuichigari. Paicunaca mana tarpunchu, mana tandanchu, huaquichinacunapipish mana huaquichinchu. Shina cajpipish jahua pachapi caj cancunapaj Yayaca paicunamanca caranllami. ¿Manachu cancunaca paicunatapish yalli canguichij? 27Cancunamanta maijan chaupi varahuan huiñashun nishpa, chai yuyailla huañuricushpapish mana huiñai tucunguichijchu. 28¿Ima nishpataj imatataj churashun nishpa chai yuyailla huañuricunguichij? Chagrapi tiyaj lirio sisacuna ima shina huiñajta alli ricuichigari: Mana trabajanchu, mana puchcanchu. 29Ashtahuanpish cashnami nini: Achcata charij Salomonpish chai sisa shinatajca manataj churarircachu. 30Q'uihuacunaca cunanca sumaj cashpapish cayaca hornopi rupanapajlla cajpipish Taita Diosca chashna sumajtami churachin. ¿Manachu cancunamancarin chaicunaman churachishcata yalli churachinga? Cancunaca ashallata crijcunamari canguichij. 31Shina cajpica: “¿Imatataj micushun, imatataj ubyashun, imatataj churashun?” nishpa, ama chai yuyailla huañuricuichijchu. 32Taita Diosta mana rijsijcunallami tucui chaicuna yuyailla huañurishpa causancuna. Ashtahuanpish jahua pachapi caj cancunapaj Yayaca, cancunapaj tucui ima illashcataca ñami yachan. 33Chaimanta cancunaca Taita Dios mandashcaraj tucuichij. Pai munashca shina causajcunaraj tucuichij. Chashna cajpica, Taita Diosca imalla illashcacunataca cancunamanca ashtahuan mirachingallami.
34Chashna cajpica, caya punllaca imashi tucushun nishpa, ama huañuricuichijchu. Punllantami ima llaqui cashpapish tiyan. Chaimanta cayapajca cayallatajmi yuyarina canguichij.

Texto Bíblico © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Dios Rimashca Shimicunami © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Texto: Biblia en Quichua Chimborazo, 1989

Learn More About Dios Rimashca Shimicunami