YouVersion Logo
Search Icon

Mat 23

23
Jezi kritike lidè relijye yo
(Mak 12:38-40; Lik 11:37-52; 20:45-47)
1Jezi te kòmanse pale ak foul la ansanm ak disip li yo, li di: 2“Pwofesè lalwa yo ak Farizyen yo deklare yo gen konpetans pou entèprete#23:2 konpetans pou entèprete Literalman, “chita nan chèz Moyiz la”. Lalwa Moyiz la. 3Obeyi epi fè tout sa yo anseye nou. Men pa fè sa yo fè, paske yo pa pratike sa y ap anseye a. 4Yo fè yon pakèt lwa ki difisil pou moun obeyi, epi nou oblije pèp la obeyi yo, epi yo menm, yo p ap menm eseye fè sa lwa sa yo mande.#23:4 Oubyen “Yo mete sou do pèp la chay ki byen lou, ki difisil pou yo pote. Alòske yo menm, yo p ap menm touche l k ti dwèt yo.”
5Tout sa y ap fè se pou moun ka wè yo. Pa egzanp, pou yo montre moun jan yo espirityèl, yo fè ti bwat vèsè#23:5 bwat vèsè Se yon ti bwat kui ki gen 4 vèsè enpòtan ladann. Gen kèk Juif ki konn mare yo sou fwon yo oubyen sou bwa goch pou montre jan yo atache a Bondye ak pawòl li. Anpil Farizyen te konn fè bwat pa yo pi gwo pase pa lòt moun yon fason pou di yo pi bon pase lòt moun. yo abitye pote sou bra oubyen nan fwon pi gwo pase pa lòt moun. Yo mete franj#23:5 franj Se yon dekorasyon ki fèt ak fil lèn ki te pann nan kat kwen manto oswa chal Juif yo met sou tèt yo pou yo priye. Yo te la pou fè yo sonje kòmandman Bondye yo (Nb 15:38-41). nan manto yo pi long pase pa lòt moun. 6Yo renmen plas devan nan resepsyon. Yo renmen plas kote moun ka wè yo lè y al nan sinagòg. 7Lè yo sou laplas piblik, yo renmen moun di yo bonjou jouk atè, yo renmen lè moun rele yo Mèt.
8Men nou pa dwe kite moun rele nou Mèt paske nou gen yon sèl Mèt. Apre sa nou tout egal ego kòm frè ak sè. 9Pa rele okenn moun sou latè Papa, paske se yon sèl papa nou genyen, epi se nan syèl li ye. 10Pa kite okenn moun rele w Mèt, paske nou gen yon sèl mèt, se Kris la. 11Moun ki pi enpòtan pami nou, se sila a k ap sèvi lòt moun yo. 12Nenpòt moun k ap monte tèt yo, Bondye ap imilye yo; men tout moun ki chwazi imilye yo devan Bondye, Bondye ap leve tèt yo.
13Kanta pou nou Farizyen ak pwofesè lalwa, yon malè tèrib gen pou tonbe sou nou! Nou twò ipokrit! Nou mete barikad sou wout ki mennen nan wayòm syèl la. Nou pa prale! Epi nou fè sa kapab pou anpeche lòt moun antre. 14#23:14 Kèk kopi nan lang Grèk ajoute vèsè 14 la: “Kanta pou nou Farizyen ak pwofesè lalwa, yon malè tèrib gen pou tonbe sou nou! Nou twò ipokrit! N ap manje grenn je vèv yo, epi n ap fè gwo priyè long pou moun ka wè nou. Poutèt sa, pinisyon pa nou ap pi rèd pase pa lòt moun.” Gade nan Mak 12:40 ak Lik 20:47.
15Kanta pou nou Farizyen ak pwofesè lalwa, yon malè tèrib gen pou tonbe sou nou! Nou twò ipokrit! Nou vwayaje toupatou sou lanmè tankou sou tè pou n chache konvèti moun. Lè nou jwenn youn, nou fè l vin merite lanfè de fwa plis pase nou.
16Malè pou nou, avèg k ap mennen lòt moun. Nou di: Si yon moun sèmante sou tanp lan, li pa oblije kenbe pawòl li. Men si yon moun sèmante sou lò ki nan tanp la, li oblije kenbe pawòl li. 17Nou avèg nou egare! Ki sa ki pi enpòtan: lò ki nan tanp lan oswa tanp la ki konsakre lò a?
18Nou di tou: Si yon moun fè sèman sou lotèl la, li pa oblije kenbe pawòl li. Men si yon moun fè sèman sou ofrann ki sou lotèl la, li oblije kenbe pawòl li. 19Bann avèg! Kisa ki pi enpòtan: ofrann nan ki sou lotèl la oswa lotèl ki konsakre ofrann nan? 20Nenpòt moun ki fè sèman sou lotèl la, li sèmante sou nenpòt sa ki sou lotèl la. 21Si yon moun fè sèman sou tanp la, li fè sèman sou Bondye ki nan tanp la tou. 22Si yon moun fè sèman sou syèl la, li fè sèman sou chèz boure Bondye a, ak sou Bondye ki chita sou li.
23Malè pou nou, nou menm Farizyen yo ak pwofesè lalwa yo! Nou twò ipokrit! Paske nou bay Bondye ladim sou pye mant, pye anetwale ak pye pèsi.#23:23 nou bay … pye pèsi Literalman, “Ou bay ladim sou mant, anetwale, epi pèsi.” Lalwa Moyiz la te oblije moun Izrayèl yo pou ye te pataje pwovizyon manje yo, yo te dwe konsakre yon dizyèm pati nan rekòt jaden yo ak sa yo te genyen bay Bondye (gade nan Lev 27:30-32; Det 26:12). Sa pa t gen ladan ti plant piti kon sa jan yo mansyone l isit la. Konsa Farizyen yo te bay plis pase sa yo te dwe pou yo te kapab sèten yo pa t vyole Lalwa. Men kanta pou sa ki enpòtan yo nan lalwa Moyiz la tankou jistis, kè sansib, fidelite, nou kale yo yon bèl vag. 24Nou avèg epi n ap kondui moun! Yon bò, nou pase sa n ap bwè nan paswa pou nou pa vale mouch, yon lòt bò nou vale yon gwo chamo.
25Malè pou nou, nou menm pwofesè lalwa ak Farizyen yo! Nou twò ipokrit! Paske nou netwaye deyò tas la ak deyò bòl la byen netwaye, men anndan yo plen ak bagay nou vòlè pou nou fè tèt nou plezi. 26Farizyen avèg! Netwaye anndan tas la an premye, se lè sa a deyò a ap vin pwòp toutbon.
27Malè pou nou, nou menm pwofesè lalwa ak Farizyen yo! Nou twò ipokrit! Paske nou tankou tonm yo pentire an blan. Deyò nou parèt byen bèl, men anndan nou plen ak zosman moun mouri ak tout kalite malpwòprete. 28Se menm jan pou nou tou, nanpwen moun ki pi sen pase nou sou deyò, men anndan nou plen ak ipokrizi ak mechanste.
29Malè pou nou, nou menm pwofesè lalwa ak Farizyen yo! Nou twò ipokrit! Paske nou bati tonm pou pwofèt yo, pou n montre anpil onè pou kav moun ki jis yo, 30epi nou di si nou te viv nan tan zansèt yo, nou pa t gen anyen pou wè ak lanmò pwofèt yo. 31Konsa nou rekonèt nou se pitit moun ki te asasinen pwofèt yo. 32Enben, an avan non! Nou mèt fini travay zansèt nou te kòmanse a!
33Bann ras vipè! Ki jan nou fè mete nan tèt nou n ap rive chape toumant lanfè a? 34Se poutèt sa, mwen pral voye ba nou pwofèt, moun saj, ak moun ki konn anseye byen. Se sèten nou pral touye kèk nan yo, nou pral krisifye kèk lòt. Genyen nou pral bat nan sinagòg nou yo. Gen kèk lòt ankò n ap pèsekite soti yon vil rive nan yon lòt.
35Konsa, n a resevwa chatiman pou tout moun inosan ki mouri sou latè soti sou Abèl, yon nonm ki te inosan, pou rive sou Zakari,#23:35 Abèl, Zakari Nan Ansyen Testaman an ki nan lang Ebre, Abèl se premye moun yo te touye, epi Zakari se dènye moun yo te touye. pitit Barachi a, nou te asasinen ant lotèl la ak kay ki apa pou Bondye a. 36M pa kache di nou sa, Bondye p ap manke pini jenerasyon sa a.
Jezi bay avètisman pou Jerizalèm
(Lik 13:34-35)
37Jerizalèm, O Jerizalèm! Ou touye pwofèt Bondye yo! Ou lapide mesaje Bondye yo! Mwen pa konn konbyen fwa mwen eseye rasanble tout pitit ou yo menm jan yon manman poul rasanble tout pitit li anba zèl li. Men ou pa janm vle! 38Men kounye a, kay ou a pral rete vid. 39Wi, m pa kache pale w, ou p ap wè m ankò, jouktan ou pare pou di: Benediksyon pou moun ki vini nan non Senyè a!”#Sòm 118:26.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy