YouVersion Logo
Search Icon

Mateyo 1

1
Ifikolwe fyaku Yesu Klistu
(Luk. 3.23-38)
1Umu emwakonkanina ifikolwe fyaku Yesu#1.1 Yesu: Chigiliki, ekweba ati, Umupulushi. Echimo chenka nandilya ilyamu Chihebele basosa ati, Yoshua. Klistu,#1.1 Klistu: Chigiliki, ekweba ati, Uwasubwa. Echimo chenka nandilya ilyamu Chihebele basosa ati, Mesiya. umwana wakwa Davide, umwana wakwa Abulahamu.
2Abulahamu afyele Isake, Isake, afyele Yakobe, Yakobe afyele Yuda nabawakwe. 3Yuda afyele Pelesi na Sela muli Tama, Pelesi afyele Hesiloni, Hesiloni afyele Lamu. 4Lamu afyele Aminadabu, Aminadabu afyele Nashoni, Nashoni afyele Salimoni. 5Salimoni afyele Bowasi muli Lahabu, Bowasi afyele Obedi muli Lute, Obedi afyele Yese. 6Yese afyele imfumu Davide.
Davide afyele Solomoni mumwanakashi uwali muka Uliya. 7Solomoni afyele Lehobowamu, Lehobowamu afyele Abiya, Abiya afyele Asa. 8Asa afyele Yehoshafati, Yehoshafati afyele Yeholamu, Yeholamu afyele Usiya. 9Usiya afyele Yotamu, Yotamu afyele Ahasi, Ahasi afyele Hesekiya. 10Hesekiya afyele Manase, Manase afyele Amoni, Amoni afyele Yosiya. 11Yosiya afyele Yehoiyakini nabawabo ulo Abaisilaeli bapintilwe ubusha ku Babiloni.
12Panuma yakupintwa mubusha ku Babiloni, Yehoiyakini afyele Shealitiyeli, Shealitiyeli afyele Selubabeli. 13Selubabeli afyele Abiyudi. Abiyudi afyele Eliyakimu, Eliyakimu afyele Aso. 14Aso afyele Sadoki, Sadoki afyele Akimu, Akimu afyele Eliyudi. 15Eliyudi afyele Eliyesa, Eliyesa afyele Matani, Matani afyele Yakobe. 16Yakobe afyele Yosefe uwaupile Maliya, Maliya naye afyele Yesu, uwitwa Klistu.
17Kanshi inkulo umo shakonkanina niumu, ukufumu kuli Abulahamu nokufika kuli Davide ninkulo ikumi limo nashine. Elo ukufumu kuli Davide ukufika nokupintwa mubusha ku Babiloni ninkulo ikumi limo nashine. Ukufuma kubusha bwaku Babiloni ukufika nakukufyalwa kwaku Klistu Uwasubwa ngulya, napo ninkulo ikumi limo nashine.
Ukufyalwa Kwaku Yesu Klistu
(Luk. 2.1-7)
18Ukufyalwa kwaku Yesu Klistu kwali mfi: Maliya banyina balayilwe kuli Yosefe uwafumine kumukowa wakwa Davide. Nomba ulo tabalakumana pamo, Maliya alisangilwe ali nefumo ukupitila mu Mupashi Wabuta. 19Pakuti Yosefe umulume wakwe ali umuntu uwakaele, tafwayilepo ukumusebanya. Echo afwayile ukumubenga mubumfisolo. 20Ulo achili akolanguluka mfi, boneni umungelo waku Bashikulu alimubwenekele muchoshi nokusosa ati, “Yosefe, we mwana wakwa Davide, witina ukubula Maliya ukuti abe umukashi obe pakuti ifumo akwete lyakupitila mu Mupashi Wabuta. 21Akufyala umwana umwalalume. Elo webo wakwisa kumwinika Yesu, pakuti eukapulusha abantu bakwe kumabifyo abo.”
22Mfi fyonse fyachitikile ukuti chifikilishiwe ichasoselwe na Bashikulu ukupitila mumusoseshi ati, 23“Boneni umwanansungu uutayishibapo umwalalume akoyisa kwimita, elo akufyala umwana umwalalume uwo bakwisa kwinika Imanueli,” (ilikoalula ati, “Lesa ali nafwe.”)#Esa. 7.14
24Ulo Yosefe abukile mutulo, achitile mwenkomo umungelo wa Bashikulu amwebele. Elo apintile Maliya umukashi wakwe kunanda. 25Nomba tabakumenepo nakwe ukufikila ulo afyele umwana umwalalume. Elo Yosefe amwinikile Yesu.

Currently Selected:

Mateyo 1: LalaNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy