YouVersion Logo
Search Icon

Mateyo Amashiwi akwambilapo

Amashiwi akwambilapo
Ubutumi Bwawama ukulingana nomo Mateyo abulembele bushimika ilyashi iliweme ukwebati Yesu emupusushi walayilwe. Muli Ye emo Lesa afikilishishe ifilayo ifyo alayile abantu bakwe muchipangano chakale. Mbu Butumi tabupo bwa Bayuba benka umo Yesu afyalilwemo nokwikala, kuntu bwabantu bonse muno chalo.
Ubutumi bwaku Mateyo bwatantikwa bwino. Bwamba nokufyalwa kwaku Yesu, bulondolola ukubatikishikwa nokweshekwa kwakwe, ifyo atatikile umulimo wakwe uwakushimikila, ukusambisha elo nokuposha abalwele mu Galili. Panuma ya mfi Ubutumi mbu bulondolola napalwendo lwaku Yesu ukufuma ku Galili ukuya ku Yalusalemu nefyachitike mumulungu waku Yesu uwakulekelesha nokusondwelela mukutanikwa kwakwe pamutashi, elo nokubushiwa kubafwa.
Ubutumi mbu bukolangisha Yesu ukuba kasambilisha mukulu, uukwete insambu iyakulondolola amafunde aku Lesa, nakambi uusambisha pabufumu bwaku Lesa. Ukusambisha kwakwe kwalilonganishiwe mufiputulwa fisano ukulingana nomo amasambisho yabelele: (1) Amasambisho yapalupili aasosa pamibele, insambu ishiweme, elo ne chifulo chabekashi bamubufumu bwamumulu (Ifiputulwa 5—7); (2) Amasambilisho kubasambi ikumi na babili pa milimo yabo (ichiputulwa 10); (3) Ifyelusho pabufumu bwamumulu (ichiputulwa 13); (4) Ukusambisha pabupilibulo bwakuba umusambi (ichiputulwa 18); elo (5) Ukusambisha pamupwilo wankulo ino, elo nokwisa kwabufumu bwaku Lesa (Ifiputulwa 24—25).
Ifyalembwa mwibuku ndi mukwipifya
a. Umundandanda wankulo nokufyalwa kwaku Yesu Klistu 1.1—2.23
b. Imilimo yaku Yohane Mubatishi 3.1-12
c. Ukubatishikwa nokweshekwa kwaku Yesu 3.13—4.11
d. Imilimo yaku Yesu iyakushimikila mu Galili 4.12—18.35
e. Ukufuma ku Galili ukuya ku Yelusalemu 19.1—20.34
f. Umulungu wakupelekeshako mu Yelusalemu namupepi 21.1—27.66
g. Ukubuka nokubonekela kwaku Bashikulu 28.1-20

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy