మత్తయి 3
KEY
3
యోహాను బాప్తిసుమ్ మెంతి ఉపదెసిమ్ దెతె తిలిసి
(మార్కు 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17; యోహా 1:19-28)
1జా దీసల్‍తె, బాప్తిసుమ్ దెతొ యోహాను మెలొసొ బార్ జా, 2“దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా అస్సె. జాకయ్ తుమ్‍చి పాపల్‍చి రిసొ దుకుమ్ జా ఒప్పన, పాపుమ్‍బుద్ది ముల దాస” మెన యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి బయిలె బుల బుల సాట్ప కెర్తె తిలన్. 3జోచ కబుర్లు సంగిలొ యెసయా పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి ఈంజొ యోహానుచి రిసొయి దేముడు సంగిలి కోడు ఇన్నెతెన్ నెరవెర్సుప జలి.
“ఎక్కిలొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచొ అవాడ్ రితొ జా.
ప్రబు జెతికయ్ వాటు తిన్నగ కెర్లి రితి,
తుమ్ ఎత్కిజిన్ బుద్ది జా మెన,
బయిలె ప్రదేసిమి తా కేక్ గల సాట్ప కెరెదె.”
4ఈంజొ యోహాను ఒంటెచ రోమల్‍క పాలల్ గలన, చామ్‍క కెర్లి పట్క నెడిమి బందన తయెదె. చిట్కల్‍చి ఒండడ్ తేల్ జో కయెదె.
5జా దీసల్‍తె, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తెచ మాన్సుల్ కి, జా ఒంటి యూదయ ప్రదేసిమ్‍చ మాన్సుల్ కి, ఒంటి యోర్దాను మెంతి గాడు పాసిచ మాన్సుల్ కి, యోహానుతె జా కెర, 6జేఁవ్ కెర్ల పాపల్ దుకుమ్ తెన్ ఒప్పన ఎదార్దుమ్ సంగ, యోర్దాను గడ్డె జోచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙన్‍తె తిల.
పరిసయ్యుల్‍క యోహాను గోల కెర్లిసి
7 # 3:7 పరిసయ్యుల్ చి సద్దూకయ్యులు యూదుల్‍క ముక్కిమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ జవుల. ఎత్కిక వెల్లెల పూజర్లు తెన్ యూదుల్‍చి వెల్లి సబతె వెసుల. జేఁవ్ దీసల్‍తె ముక్కిమ్‍క జెఁవ్వి, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస తెన్, దేముడుచి నిదానుమ్ ప్రెజల్‍క సికడుక. పరిసయ్యుల్‍క కి, #3:7 సద్దూకయ్యులు మెలె జేఁవ్ దూతల్ అస్తి మెన నంపజతి నాయ్. మొర గెలస ఉటుల మెన నంపజతి నాయ్. జేఁవ్ కి యూదుల్ ముక్కిమ్‍చ ఎక్కి జటు. జేఁవ్ పరిసయ్యుల్ తెన్ బెద ఎదివాట్ సుటు యేసుప్రబుక పరిచ్చ కెర్ల. సద్దూకయ్యులుక కి, ఒగ్గర్‍జిన్ జా బాప్తిసుమ్ నఙనుక జెతిసి యోహాను దెక కెర, “అయివొచి రితి విస్సుమ్ పెట్టి తిలస, తుమ్! దేముడు కెర్తి సిచ్చ పిట్టవనుక ఉచరుక మెన తుమ్‍క సికడ్లొసొ కొన్సొ? 8తుమ్ కెర్త పాపల్ ముల దా, చెంగిల్ బుద్దితె ఇండ, ఆత్మచి పంటొ దెర. 9పిమ్మట్, ‘అబ్రాహామ్ అమ్‍క అబ్బొ జయెదె, చి రిసొ దేముడు తెన్ బెద అస్సుమ్’ మెన తుమ్‍క తూమ్ ఉచరన, సొంత గవురుమ్ సంగనుక నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ఇన్నెచ పత్రల్ తెన్ కి దేముడు అబ్రాహామ్‌చి రిసొ బోదల్‍క జెర్మవుక తెరె, మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ సంగితసి. 10ఈందె, అప్పె కి ప్రబు కురాడు వాండి కెర, రూకుక బుంది కండితి రితి, కురాడు దెర టీఁవొ జా అస్సె. జలె, చెంగిల్ పంటొ నే దెర్తొ, ఎత్కి రూకుక కండ కెర ఆగితె గలుల” మెన, జేఁవ్‍క యోహాను సంగిలన్.
11తెదొడి, ప్రెజల్‍క యోహాను “తుమ్ కెర్త పాపల్‍చి రిసొ తుమ్ దుకుమ్ జా ముల దెతి గుర్తుకయ్ ఆఁవ్ తుమ్‍క ఇసి పానితె బాప్తిసుమ్ దెతసి. గని, అంచి పడ్తొ అన్నెక్లొ అప్పె జెతయ్. జో అంచి కంట వెల్లొ, జోక అదికారుమ్ ఒగ్గరి. జోచ జోడ్లు వయుక జలెకు, ఆఁవ్ విలువ నాయ్. జో, #3:11 ‘దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ’ మెలె, యెహోవ దేముడు అబ్బొస్‍చి కి యేసు దేముడు పుత్తుస్‍చి కి జయెదె.దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ చి ఆగి తెన్ తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దెయెదె. 12జోచి పూన్‍తి సూపు జోచి అత్తి అస్సె, చి జోచి కెల్ని సుబ్రుమ్ కెర, జోక కామ్‍క జెతికయ్ గోదుమ్ పంటొ గుడ్డ కెర కొట్టుతె కుడవనెదె, చి కో విజవుక నెతిర్లి ఆగితె పోటు గల, డయ గెలెదె” మెన సంగిలన్.
యేసు బాప్తిసుమ్ నఙన్లిసి
(మార్కు 1:9-11; లూకా 3:21-22)
13జా సమయుమి, ఈంజ బాప్తిసుమ్ నఙనుక మెన యేసు గలిలయ ప్రాంతుమ్ తెంతొ ఉట్ట జా కెర, యోర్దాను గడ్డె యోహానుతె అయ్‍లన్. 14యోహాను జోక దెక కెర, “ఆఁవ్ తుచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙనుక అస్సె. తుయి కిచ్చొక అంచితె బాప్తిసుమ్ నఙనుక జెతసి? బెదె నాయ్” మెన యేసుక సంగితికయ్, 15యేసు “అల్లె, అప్పెచి మట్టుక ఇసి జర్గు జవుస్. దేముడుచి నీతి ఎత్కి ఇసి నెరవెర్సుప కెరుక అమ్‍క చెంగిలి” మెన యేసు జబాబ్ దెతికయ్, యోహాను జోక బాప్తిసుమ్ దిలొ.
16యేసు ఈంజ బాప్తిసుమ్ నఙన్లి బేగి, గడ్డె తెంతొ బార్ జతికయ్, ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగ్డి జలి, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ పార్వ పిట్టచి రితి జా ఉత్ర జా కెర, యేసుచి ఉప్పిరి వెసిలిస్ జో దెకిలొ. 17“ఈందె, ఈంజొయి అంచొ ప్రేమ తిలొ పూత్తు. ఇనాచి రిసొ అంక సర్దసంతోసుమ్” మెన, ఇసి పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్‍చి అవాడ్ అయ్‍లి.