మత్తయి 2
KEY
2
తూర్పు దేసిమ్‍చ పండితుల్ యేసుక చజ బక్తి కెర్లిసి
1హేరోదు రానొ జా యూదయ ప్రదేసిమి ఏలుప కెర్తె తిలి పొది, జా ప్రదేసిమ్‍చి బేత్లెహేమ్ పట్నుమ్‍తె యేసు జెర్మిలి పిమ్మట్, ఈందె, తూర్పు దేసిమ్‍చ పండితుల్ సగుమ్‍జిన్ యెరూసలేమ్ మెలి వెల్లి పట్నుమ్‍తె జా కెర, 2“యూదుల్‍చొ#2:2 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్ మాన్సుల్ జతు, ఎక్కి అంకయ్ జొకర్తు’ మెన ప్రబు పూర్గుమ్ నిసాన ప్రెజల్. ముక్కిమ్‍క ఇస్రాయేలు దేసిమి జివుల. యూదుల్‍తె, జా ఇస్రాయేలు దేసిమి, యేసు మాన్సు జా జెర్మున్, జా బుల్తె తిలన్. రానొ జంక జెర్మిలొసొ కేనె అస్సె? తూర్పు పక్క జోచి సుక్కొక దెకిలమ్, చి జోక బక్తి కెరుక జా అస్సుమ్” మెన ప్రెజల్‍క సంగితె తిల.
3హేరోదు రానొ ఈంజ కోడు సూన కెర, జో కి, జో తెన్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ కి ‘అన్నెక్లొ రానొ జంక ఉచరెదె’ మెన బియఁ కెర, పంబ్ర జా. 4దేముడు నిసాన యూదుల్‍చ వెల్లెల పూజర్లుక చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస ఎత్కిజిన్‍క, బుకారా కెర, “#2:4 ‘క్రీస్తు’ మెలె, దేముడు టీఁవడ్లొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.క్రీస్తు కేనె జెర్ముక అస్సె?” మెన పుసిలన్. 5జేఁవ్, “ఈంజ యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి బేత్లెహేమ్ పట్నుమ్‍తె జెర్మెదె.
6‘ఓ యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి బేత్లెహేమ్ పట్నుమ్,
తుయి యూదయ ప్రదేసిమ్‍తె తిలి దాక్ పట్నుమ్ నెంజిస్.
కిచ్చొక మెలె, ఇస్రాయేలులు మెల
అంచ ప్రెజల్‍క ఏలుప కెర్తొసొ తుచితె జెర్మెదె’
దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ పూర్గుమ్‍చొ ఎక్కిలొచి అత్తి రెగ్డ అస్సె” మెన జబాబ్ దిల.
7తెదొడి హేరోదు రానొ తూర్పు దేసిమి తెంతొ అయ్‍ల పండితుల్‍క గుట్టు తెన్ బుకారా కెర, జేఁవ్ దెకిలి సుక్కొ కెఁయ డీసిలి గే సూన కెర, 8“తుమ్ గెచ్చ, జో బోద కేనె అస్సె గే సరిగా చజ దెక జా, అన్నె జా కెర, అంక సంగ. ఆఁవ్ కి గెచ్చ, జోక బక్తి కెరిందె” మెన మోసిమ్ తెన్ సంగ, జేఁక బేత్లెహేమ్ పట్నుమ్‍తె తెద్రయ్‍లన్.
9జేఁవ్ పండితుల్ జో రానొచ కొడొ సూన కెర, బార్ జా గెతె తతికయ్, ఈందె, తూర్పు దేసిమి జేఁవ్ దెకిలి సుక్కొ జేఁవ్‍చి కంట అగ్గె ఇండ గెతె తా, జో బోద తిలొ గేర్‍చి ఉప్పిరి టీఁవొ జలి. 10జా సుక్కొ టీఁవొ జలిసి దెక కెర, ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జా, 11జా గెరి పెస, మరియ అయ్యస్ తెన్ తిలొ జో బోదక దెక, సెర్ను సేడ జోక జొకర, జోవయించ పెట్టెల్ ఉగ్డ కెర, బఙార్, దూపుమ్, చెంగిలి వాసెన తేలు, దసచ, బవుమానుమ్‍క దిల.
12బక్తి కెర్లి పిమ్మట్, “హేరోదు రానొతె అన్నె గెచ్చ నాయ్” మెన, సివ్నతె దేముడు జేఁవ్‍క జాగర్త సంగితికయ్, జేఁవ్ వేర వాటు జోవయించి దేసిమి బుల, ఉట్ట గెల.
యోసేపుక ఐగుప్తు వెయిలు దేసిమి తెద్రయ్‍లిసి
13జేఁవ్ తూర్పు దేసిమ్‍చ ఉట్ట గెలి పిమ్మట్, ప్రబుచొ దూత ఎక్కిలొ సివ్న తెన్ యోసేపుక డీస కెర, “హేరోదు ఈంజొ బోదక మార గెలుక ఉచర్తయ్. జాచి రిసొ, తుయి ఉట్ట, ఈంజొ బోదక చి అయ్యస్‍క కడ దెరన, ఐగుప్తు దేసిమి ఉట్ట గో. ఆఁవ్ తుక అన్నె సంగితె ఎద ఒత్త తా” మెన యోసేపుక జో దూత సంగితికయ్, 14జో ఉట్ట కెర, అందరె బోదక చి అయ్యస్‍క కడ దెరన, ఐగుప్తు దేసిమి ఉట్ట గెచ్చ, 15హేరోదు రానొ మొర గెతి ఎదక ఒత్త తా గెల. దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి సంగిలి కొడొ నెరవెర్సుప జంకయ్ ఇసి జర్గు జలి.
“ఐగుప్తు దేసిమి తెంతొ అంచొ పుత్తుక బుకార్లయ్.”, మెన సంగిలిసి.
16తెదొడి, ‘జా దీసి జా తిల పండితుల్ అంక మోసిమ్ కెర్ల’ మెన హేరోదు రానొ జాన కెర, ఒగ్గర్ కోపుమ్ ఆనన, యేసుక మారుక మెన, కెఁయ జెర్మ తయెదె గే జేఁవ్ పండితుల్ అగ్గె సంగిల కొడొక ఉచర, బేత్లెహేమ్‍తె, పడ్తొ జా పట్నుమ్‍చి సుట్టునంతచ గాఁవ్వొ ఎత్కితె, దొన్ని వెర్సుల్ తెంతొ మొదొల్ కెర, తొక్కి వయసుచ మున్సుబోదల్ ఎత్కిక మొరవ గెలన్. 17ఇన్నెతెన్ కి యిర్మీయా మెలొ పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు సంగిలి కోడు నెరవెర్సుప జలి.
18“రామా మెలి పట్నుమ్‍చి ఎది దూరి తెంతొ,
ఒగ్గర్ ఏడుకుడు జతిసి, దుకుమ్ జతిసి, సూన్ల.
జేఁవ్‍చ బోదల్ మొర గెలి రిసొ,
రాహేలు ఏడ ఏడ సేంతుమ్ జయ్యె నాయ్.”
యోసేపు సొంత దేసిమి అన్నె ఉట్ట అయ్‍లిసి
19హేరోదు రానొ మొర గెలి పడ్తొ, ఈందె, ప్రబుచొ దూత ఐగుప్తు దేసిమి యోసేపుక సివ్న తెన్ అన్నె డీస కెర, 20“తుయి ఉట్ట, బోదకచి అయ్యస్‍క కడ దెరన, తుమ్‍చి ఇస్రాయేలు దేసిమి అన్నె ఉట్ట గెచ్చ. బోదక మార గెలుక ఉచర్లొసొ మొర గెలన్” మెన సంగితికయ్, 21జో ఉట్ట కెర, బోదకచి అయ్యస్‍క కడ దెరన, ఇస్రాయేలు దేసిమి అన్నె ఉట్ట అయ్‍ల.
22జలె, హేరోదు రానొ మొర గెలి రిసొ, అప్పె జా యూదయ ప్రదేసిమి జోచొ పుత్తుసి అర్కెలాయు ఏలుప కెర్తయ్ మెన సూన కెర, యోసేపు ఒత్త గెచ్చుక బియఁ కెర, అన్నెక్ సివ్న తెన్ ప్రబుచి అన్నెక్ కబుర్ సూన కెర, 23గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె ఉట్ట గెచ్చ. నజరేతు గఁవ్వి జా కెర, ఒత్త జితె తిల. ఒత్త జిలిస్ తెన్,
“యేసుక ‘నజరేయుడు’ మెనుక జయెదె”
మెన పూర్గుమ్ దేముడుచ కబుర్లు సంగిలసచి అత్తి జో సంగిలిసి కోడు నెరవెర్సుప జంకయ్ ఇసి జర్గు జలి.