YouVersion Logo
Search Icon

Matthieu 1

1
Yeesu naanjab yiŋŋi
(Kpèè Luuki 3.23-38)
1Yeesu Kriisitoo naanjab yiŋŋi sɔ̀. U nìn sá Daafiidi naantiiu, ní Daafiidi nìn sá Abraam naantiiu.
2Abraam màl̄ Isaaki, ní Isaaki màl̄ Jaakɔb, ní Jaakɔb màl̄ Juuda nì u-nabiyaamu. 3Juuda màl̄ Fareesi nì Saara, (bi-na di nìn sá Taamaar). Fareesi màl̄ Eesiroom, ní Eesiroom màl̄ Aram, 4ní Aram màl̄ Amiinadaab, ní Amiinadaab màl̄ Naasɔn, ní Naasɔn mun màl̄ Salmɔn 5ní Salmɔn màl̄ Boowaasi, - Boowaasi na di nìn sá Raab, ní Boowaasi mun màl̄ Oobeedi. Oobeedi na di sá Ruuti, ní Oobeedi màl̄ Jeesee, 6ní Jeesee màl̄ ubɔti Daafiidi.
Daafiidi màl̄ Saloomɔn. Saloomɔn na di nìn sá Uurii nimpuu. 7Saloomɔn màl̄ Rooboowaam, ní Rooboowaam màl̄ Abiiya, ní Abiiya màl̄ Asaa, 8ní Asaa màl̄ Joosafaati, ní Joosafaati màl̄ Jooram, ní Jooram màl̄ Oosiyasi, 9ní Oosiyasi màl̄ Joowatam, ní Joowatam màl̄ Akaasi, ní Akaasi màl̄ Eeseekiyaasi, 10ní Eeseekiyaasi màl̄ Manasee, ní Manasee màl̄ Amɔn, ní Amɔn màl̄ Joosiyaasi. 11Joosiyaasi màl̄ Jeekooniyaasi nì u-nabiyaamu ŋyunti ŋun bi cúú Isirayeel yab ki cūnnì Babiloonee#1.11 Kpèè 2 Bib 24.12-16..
12Bi nín cáá Isirayeel yab ki cūnnì Babiloonee, boonee ní Jeekooniyaasi màl̄ Salatiyeel, ní Salatiyeel màl̄ Sooroobabeel, 13ní Sooroobabeel màl̄ Abiyuudi, ní Abiyuudi màl̄ Eeliyaakiim, ní Eeliyaakiim màl̄ Asɔɔr, 14ní Asɔɔr màl̄ Sadooki, ní Sadooki màl̄ Akim, ní Akim màl̄ Eeliyuudi 15ní Eeliyuudi màl̄ Eeleeyasaar, ní Eeleeyasaar màl̄ Maatan, ní Maatan màl̄ Jaakɔb, 16ní Jaakɔb màl̄ Jooseefi un cáá Maarii un màl̄ Yeesu un bi yíì Kriisitooyee.
17Kí yòon̄ Abraam yuntiŋu kí dāá sāā Daafiidi yuntiŋuee, anaantitɔntɔkɔ nìn sá diba kpá saalku ní, ní kí tí yòon̄ Daafiidi yuntiŋu kí dāá sāā ŋyunti ŋun bi cúú Isirayeel yab ki cūnnì Babiloonee muee, anaantitɔntɔkɔ nìn sá diba kpá saalku, ní kí yòon̄ ŋyunti gbanti kí dāá sāā Kriisitoo màaltam muee, anaantitɔntɔkɔ mun sá diba kpá saalku.
Yeesu Kriisitoo màaltam
(Kpèè Luuki 2.1-7)
18Bi nín màl̄ Yeesu Kriisitoo puee sɔ̀. U-na Maarii nìn sá Jooseefi bɔɔn ní. Kí wàatī bí nín cáá tɔbee, Unimbɔti Fam pɔŋŋu yāntì Maarii cáá dipool. 19U-bɔɔn Jooseefi nìn là kí nóó mara nín lī puee, ama ní kaa là kí bìitī Maarii mun pu, ní ki là kí yàntī-u dibalin. 20U bíi dàkafī mimmee, ní ti-Dindaan tuuŋŋu dɔ́miń ki sòon̄ nì u kudamintiiun yii: «Jooseefi, Daafiidi naantiiu, taa fàŋkì kí cáá Maarii, kun puee Unimbɔti Fam di yāntì u cáá kibiki kin u làá màal̀ nee pool. 21U làá màal̀ kibininjabiki ní á dāá pɔ̄-kì diyindi yii Yeesu, kun puee úǹ di làá dāá fīī u-niboolii bi-kpitiin#1.21 Yeesu , greeki sooŋyi poonee, Joosuwa , taapu di sá yii ti-Dindaan di tìì difiil àá ti-Dindaan di sá difiil.
22Tin bí nee kɔkɔ bāań ki ŋá kii ti-Dindaan nín yāntì u-bɔnaatiliu sòon̄ miŋyee ní yii:
23«Usapɔɔn un kaa nyí uninjee làá cáá dipool
kí màal̀ kibininjabiki,
bi làá pɔ̄-kì diyindi yii Eemanuyeel#1.23 Tibɔti nee fātìi kā Yees 7.14.
- Eemanuyeel taapu di sá yii «Unimbɔti bí ti-cee.»
24Jooseefi fīntì ŋgeem puee, ní ki cūtì ki cáá Maarii kii ti-Dindaan tuuŋŋu nín bí yii ú ŋá puee. 25Ama waa gbēē-u áli ki dāa sāā ŋyunti ŋun u màl̄ kibininjabikee ní Jooseefi pú kibikee diyindi yii Yeesu.

Currently Selected:

Matthieu 1: BASSARDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy