2 Maccabées 15
BASSARDC

2 Maccabées 15

15
Niikanɔɔr yíì kí nīn tɔ́ ŋwiŋŋuŋfikaa
1Niikanɔɔr gbìl̄ yii Juudasi nì u-yab bí Samaarii tiŋkin. U nìn lēē yii u làá cùú jáǹ-bi ŋwiŋŋuŋfikaa dal, di sá yii ŋwiin gbanti dalee, u nyí yii tiba kaa làá ŋá-u. 2Juuda yab bin nìn nóó-u kaa lèe bí-u yii: «Taa cùú kpɔ̀-bi nnikpitiyaamin nì digaŋgam poon míǹ. Nín̄ tɔ́ ŋwiin ŋun ní Unimbɔti tīī tinyoolee. U lēē ŋwiin gbanti ŋú nīn sá circir wiiŋŋu ní. Taa súntí yii Unimbɔti wāĺ tikɔkɔ!» 3Ama ní unikpɔl diba diba mita pu niliu gbanti bālifì yii: «Ukpil ubɔ bí yilpu ki bālifì yii bí nīn kàal̀ ŋwiŋŋuŋfikaaa?» 4Ní Juuda yab kíí-u yii: «Tiŋman, ti-Dindaan un bí dimaŋfalin ki sá ukpil un bí yilpuee u-ba di tīī mara yii tí nīn tɔ́ kinyɔŋ poon ŋwinluluúti dal.» 5Niinee Niikanɔɔr kíí yii: «Too, mamee, m sá ukpil ní kitiŋ pu doo. Yòom̄maan ni-janjawanti tí tɔ̄ ubɔti tundi!» Nì míǹ kɔkɔee, waa ŋúń ki ŋá u nín bàà bɔ́ntì kí ŋá puee.
Juudasi tīī u-yab kunyannyaau
6Niikanɔɔr nìn gbí dilambil an kaa cáá bí lì. U nìn bíi pòosì ki lì yii u làá dū tijanjawan tin u làá fōō Juudasi nì u-yab ceeyee kí dūú mā dikumpool. 7Ama Juudasi Maakabee úǹ fookiiu nìn pɔ̄ɔ̄. U nìn máká yii ti-Dindaan làá jòoń-u. 8An pu ní u tīī bin bí u-ceeyee kunyannyaau. U nìn bí-bi yii: «Ní taa fàŋkì bin kaa sá Juuda yab ki làá jáǹ-ni nee. Ní téetí iyunti in kɔkɔ ní Unimbɔti jòoń-tee pu. Kɔŋkɔnnee muee, ní nīn cáámaan dimákal yii Unimbɔti Mpɔŋkɔdaan làá tīī-ti dijajil.» 9U nìn dū Mooyiisi marab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi bɔti ki tīī-bi kunyannyaau. U nìn tí téetì-bi ajajil ŋin bi nìn jáń jáń ki jíńee pu. U nín nìn sòon̄ pu ki kútì-bi kunyannyaauee dee. 10U nyāatì-bi ki kútì-bi mpɔn míǹ ki dóòyee ní ki dàkā-bi bin kaa sá Juuda yab gbanti nín kaa ŋúb̀ bi-pooŋyi puee. Binib gbanti kaa sá bibulcinnib. 11Anyɔɔbun ŋin Juudasi nìn dūu pēeǹ bijanjaliibi kii tijanjawanee dee. Waa nìn sòon̄ nì bi diwundi din agbampɔɔ nì ŋkpamu tììyee pu, ama anyɔɔbun ŋin pɔ̄ɔ̄yee ní u dūu sòon̄ ki líì-bi.
Kí kúntée, u nìn máafì-bi kudamintiiu kun u kée. Kudamintiiuee nìn sá kun unil ŋūǹ kí nīn mákée ní ki nìn tīī-bi dipɔɔpindi. 12Juudasi nín dámintì puee sɔ̀. Mpeekaamee u ká usaraaŋakpil Ooniyasi. U nìn sá unimɔnti ki sá sɔkɔmii niliu ní ki nīn mɔ̄. Doooo u-naacimpɔntin ní u nyí isoon. U nìn cáá mbimbimɔntiim. Ooniyasi gbantee nìn yōoǹ u-ŋalii yilpu ki bíi mèé ki tìì Juuda nibul. 13Míǹ boonee ní Juudasi fātìi tí ká uninja ubɔ u-yikpiti pīiǹ ki cáá tinyool, ki nìn sá un cáá mpɔnee. 14Ní Ooniyasi nìn bí ki lì yii: «Unimbɔti bɔnaatiliu Yeereemii sèé. U néeń timbi u-nabiyaamu ní ki mèé tikpil ki tìì ti-nibul nì circir tiŋki Jeerusaleem.» 15Míǹ boonee ní Yeereemii dū u-ŋaŋgiil ki yōoǹ sindaariya tàataajiki ki tāntì ki tīī Juudasi. U bíi tìì-u kijikee ní ki bí-u yii: 16«Yòon̄ circir jiki nee, an sá Unimbɔti u-ba di bíi cáá-kì ki tìì-si. Nì kitàataajiki gbanti ní a làá dūú càkà a-nannanliibi.»
Bi jáń ki pɔ́ɔkiǹ Niikanɔɔr ki kūū-u
(1 Maka 7.39-50)
17Juudasi damintiikuee nìn ŋān̄ ki tīī bijanjaliibi dimákal. Kù nìn nyāatì binipɔmbi bi ká mpɔn kí já kii bininjabee. Jeerusaleem tiŋki nì bi-nimbɔtinool nì kunimbɔtidii nìn bí dinimbinaamandin. Juuda yab nìn lēē yii baa làá gāā dijanjanaapaal kí nīn bí di-poon ki jáà, ama bi làá bíitíǹ bi-nannanliibi nì tininjati ní kí mɔ̀ nninjayaamin kí ká dijajil. 18Dikɔ̀ndi gbanti poonee, an kaa nìn sá binimpoobi nì bi-biyaamu nì bi-nabiyaamu nì bi-baabi bɔti di páb́-bi, ama circir nimbɔtidiiku bɔti di nìn páb́-bi. 19Bin mun nìn kíǹ ki bí Jeerusaleemee nìn kā an páb́-bi, di sá yii bi nìn bí ki dàkafī kujaau gbanti nín làá còom̀ pu tisatinee.
20Binannanliibi nìn kóoǹ ki kpáfì ki bɔ́ntì kí já kujaau. Bi nìn cáá kuntib ki síiǹ ipaammɔnti pu, ní itaamu yú bi-caŋin. Báà ŋma nìn kíǹ ki cí kí kpèè kujaau kun làá kíĺee nín làá kúntíǹ puee ní. 21Juudasi Maakabee nìn kpēē binannanliibi wíiŋŋu nì bi-janjawanti nín bí ti-ba ti-ba puee nì kuntib nín yú ki fōō aŋuu puee. Niinee ní u yōoǹ u-ŋalii ki túĺ kutaa ní ki mēē ti-Dindaan un ŋūǹ kí tɔ̄ maamaaci tuuŋŋee. U nìn nyí tiŋan pu yii dijajil kaa nyēeń tijanjawan pɔŋŋu poon. Ti-Dindaan di lèekī kí tīī un máaǹ dijajilee. 22U nín nìn mēē puee sèé: «Ti-Dindaan, Eeseekiyaasi nín nìn sá Juuda yab bɔtiuee, a nìn túnní a-tuuŋŋu ní ŋu kūū Seenakeeriibi janjaliibi binib kutukub dilaataal nì imuŋku inaa nì biŋmoo. 23Ti-Dindaan un bí yilpuee, m gbàam̄-si ní, á tí tɔ̄ń díǹ a-tuummɔntiŋu ti-nyɔkɔpu ŋú kɔ́ǹ ti-nannanliibi dinyoondi. 24Dū a-pɔŋŋu kí fáá bin dɔ́miń kí jáǹ a-circir nibul ki sìí-si nee.» U nín nìn mēē ki kúntì puee dee.
25Niikanɔɔr janjaliibi còom̄ ki dòoń ki búǹní akantán ki gàń ijanjalan. 26Juudasi nì u-yab nìn páatìi jéetì bi-nannanliibi pu ki kūuntí ki yíì ti-Dindaan ki mèé. 27Bi nìn cáá bi-ŋalii ki jáà ní ki mèé bi-pɔbiliŋin. Bi nìn kūū binib kutukub biŋmoo kpá imuŋku ili. Unimbɔti nín nìn lēē u-pɔŋŋu ki dàkā mimmee nìn tīī-bi dipɔɔpiŋkpaandi.
28Kujaau dóòyee ní Juuda yab fātìi nín kùnní nì dipɔɔpindi. Ama bi nìn ká Niikanɔɔr kpíì ki dɔ̄ u-janjawanti píń u-pu. 29Bi nìn fáá iwinliili mpɔn nì fìkil fikil poon. Bi nìn kíĺ ki bíi jáaḿ tiwan kɔkɔ Dindaan bi-sooŋyi poon.
30Juudasi nìn sá upeepeekaa ki jáń nì u-pɔŋŋu kɔkɔ u-nibul pu. Doooo u-naacimpɔntin ní u pée néeń u-nibul. Úǹ di nìn tīī mara yii bí tìl̄ Niikanɔɔr yil nì u-ŋaŋgiil kí cáá cùnnì Jeerusaleem. 31Úǹ u-ba nìn cūtì niin ní ki kpáfì ki-nib ní ki dū bisaraaŋaliibi ki síiǹ nsaraafan nyɔkɔpu. U ŋá míǹ ki dóòyee ní u tú bi cūtìi cáań bin nìn bí kitiŋ pɔ̀ti pu laakin bi nìn máń digundi ki māntìi túee. 32U nìn dū utiŋwiil Niikanɔɔr yil ki dàkā-bi ní ki dū unikpɔl gbanti ŋal ŋun u nìn dūu dàkā Unimbɔti Mpɔŋkɔdaan circir diiku nì dilambil poonee ki dàkā-bi. 33Míǹ boonee ní u càkā unikpitee limbil ki dūu yàl̄ inoon. U nìn dū Niikanɔɔr ŋal ki lúntì kunimbɔtidii nyɔkɔpu kí dàkà u-waatiiku nín cáań-u tiŋyee. 34Niinee ní bi-kɔkɔ yāntì bi-nyɔŋkii jɔ́m̀ yilpu ti-Dindaan tinyooldaan cee. Bi nìn lì yii: «Tí jāam̀maan ti-Dindaan un di pīiǹ nsan baa ti kɔ́ǹ u-diiku tijɔkɔndee35Juudasi nìn kúĺ Niikanɔɔr yil ki lúntì kitiŋ pɔ̀ti pu laakin bi máń digundi ki māntìi túee. An di nìn sá kudaaŋŋu kun báà ŋma wāĺee yii ti-Dindaan jòoń u-nibul.
36Samaa kɔkɔ kpáfì ki tɔ́ cáacaa ki síiǹ yii bí taa súntí ŋwiin gbanti pu jaanjaan. Bí dū ŋwiin gbanti kí kpántí jiŋaal wiiŋŋu kí nīn jīǹ dibintil kamaa, kutaa ń wúntí Maardoosee wiiŋŋuee#15.36 Maardoosee wiiŋŋuee: kpèè Eest 9.17-22,31.. An sá uŋmal saalaa nì uliliiti, uŋmal un bi yíì Arameeyeen sooŋyi poon yii Adaaree, iwiin saalaa nì ita dal.
Un ŋmàn̄ kugbɔŋu nee bɔkuntikaati
37Tin jítì Niikanɔɔr puee dee. Kí yòon̄ ŋyunti gbantee, Jeerusaleem tiŋki gbíntì Juuda yab ŋaan ní. An pu ní m làá kúntí m-gbɔŋku nee doo. 38Bi yaa ŋúń ki ŋmàn̄ kugbɔŋu nee tiŋan ku mɔ̄ dikàandee, mimmee m nín là puee dee. Ku yaa tí cáá iwɔfi kaa cáá kudapɔɔuaaa, m pɔ́ɔǹ m nín ŋūǹ puee. 39An kaa ŋān̄ unil ń nyɔ̀ ndaam ŋmaniŋma àá kí nyɔ̀ nnyim ŋmaniŋma. Ama bi yaa dū ndaam ki ŋmālim̀ nnyiminee, an mɔ̄ dinyɔl ní ki kpàm̀. Míǹ mbaantiim unil nín ŋmà mmaam puee di dátí bin kàaǹ kugbɔŋuee. An puee doo ní m làá dū m-bɔti kí gbèen̄.

BIBLE EN N'TCHAM (Bassar) © Alliance Biblique du Togo, 2013. 

Learn More About UNIMBƆTI NYƆƆBUNDI GBƆŊKU