Matthieu 2
BASSARDC

Matthieu 2

2
Biciŋfitiibi dɔ́miń kí kpèè Yeesu
1Bi màl̄ Yeesu Beetileem ní#2.1 Kí nóó nì 1 Sami 16.1, Beetileem sá Daafiidi tiŋki ní., Juudee tiŋki kiban. Ŋyunti gbantee Eeroodi di nìn sá ubɔti, ní bin nyí iŋmalbijaa bɔtee biba nyánní ŋwìiń nyalaŋki pú ki bāań Jeerusaleem, 2ní ki bālifì yii: «Juuda yab bɔtiu un bi dáá màl̄ nee bí la? Ti ká u-ŋmalbijau#2.2 u-ŋmalbijau: Binib bin nìn nyí iŋmalbijaa bɔtee nìn ká uŋmalbijapɔɔn ubɔ kutaa pu ní ki béè yii an sá kudaaŋŋu ki dàkà yii bi màl̄ ubɔti ubɔ un làá nīn sá ukpaanee Juudee tiŋkin. nyáń ŋwìiń nyalaŋki pú ní ti dɔ́miń kí gbàan̄ kí jāam̀-u.» 3Ubɔti Eeroodi nín gbìl̄ mimmee, ní u-pɔbil bíil̀, ki kpáaǹ Jeerusaleem nib kɔkɔ. 4U nìn yíiń Juuda yab saraaŋaliibibimaradakaliibi ki kpáfì ní ki bālifì-bi yii: «La ní an lī yii bi làá màal̀ Meesiya ní?» 5Ní bi kíí-u yii: «Beetileem, kitiŋ kin bí Juudeeyee, kun puee Unimbɔti bɔnaatiliu nìn ŋmàn̄ yii:
6<Sii Beetileem, kitiŋ kin bí Juudeeyee,
tiŋmanee, aa sá kitiŋwaai Juudee tiŋkpaammu kansikin,
kun puee sii poon ní ubɔti un làá kpàà
Isirayeel # 2.6 Miika 5.1. yab man nibulee làá nyānní.>»
7Niinee ní Eeroodi yíiń bin nyí iŋmalbijaa bɔtee dibalin ki bālifì-bi ŋyunti ŋun páaa ní bi ká uŋmalbijee, 8ní ki bí yii bí nīn cá Beetileem, kí nyàab̀ mmɔntiimin kí béé laakin kibikee bée. U nìn bí-bi yii: «Ni yaa ká-kèe, ní dāan̄ kí tùkù ma mun ń cù kí gbàan̄ kí jāam̀-kì.»
9Ubɔti tùkū-bi mimmee, ní bi búntì, ní ki ká uŋmalbijee līntì bi-nyɔkɔpu ki bàn̄ laakin bi màl̄ kibikee, ní ki yúl̀ kutaa pu ki bíitì niin. 10Bi nín ká uŋmalbijee yúl̀ee ní an mɔ́ɔkiǹ-bi tikpil 11ní bi kɔ́ kudiin ki ká kibiwaayee nì ki-na Maarii ní ki gbāaǹ ki jáam̀-kì, ní ki pīitì bi-gaajawanti ki lēē sindaariya nì talaalutuukaa nì talaalu un bi yíì miiree ki dūu pú-kì. 12Boonee ní Unimbɔti sòon̄ nì bi kudamintiiu poon yii bí taa fàtīí dī Eeroodi cee, ní bi páaǹ nsan ŋubɔ ki nín kùǹ bi-dumpu.
Bi kpáaǹ Yeesu ki búntì Eejipiti
13Bin nyí iŋmalbijaa bɔtee nín kùǹee, ní Unimbɔti tuuŋŋu dɔ́miń ki tùkū Jooseefi kudamintiiun yii: «Yīkì kí yòon̄ kibiki nì ki-na kí sāǹ kí nīn cá Eejipiti tiŋkin kí kàl̄ niin kí nīn cí ŋyunti ŋun m làá tùkù-si á fàtīí gítińee, kun puee Eeroodi làá nyàab̀ kí kpɔ̀ kibiki nee.» 14Ní Jooseefi yíkì ki yōoǹ kibiki nì ki-na kunyeeu ki búntì Eejipiti, 15ní ki kāl̀ niin áli Eeroodi dāa kpíì. Mimmee an ŋá min ti-Dindaan nìn yāntì u-bɔnaatiliu sòon̄ee dee yii: «M yíiń m-jipɔɔn ń nyānní Eejipiti#2.15 Oosee 11.1.
Eeroodi kūū mbiyaawaamu
16 Eeroodi nín dāa béè yii bin nyí iŋmalbijaa bɔtee ŋmātiǹ-u kaa ti gítìń u-ceeyee, ní u fōō diŋuul tikpil ní ki pú kinyɔkɔ yii bí cù Beetileem tiŋkin nì ntimu mun māntìi tú-kèe kí kpɔ̀ mbininjabiyaamu mun cáá abin alee nì mun kaa láá bàn̄ alee, ki táá nì ŋyunti ŋun bin nyí iŋmalbijaa bɔtee nìn tùkū-uee. 17An ŋá míǹ kí dàkà Unimbɔti bɔnaatiliu Yeereemii nín nìn lī puee dee, yii:
18«Bi gbìl̄ Raama tiŋkin dituweel,
nsiim, nì iyaliŋki tikpil,
an sá Raseel di bíi sūǹ u-biyaamu pu,
kaa là bí ŋméeǹ-u,
kun puee mu kpíì#2.18 Yeer 31.15.
Yeesu gítìń Isirayeel tiŋkin
19Ubɔti Eeroodi nín kpíìyee, ní ti-Dindaan tuuŋŋu dɔ́miń Jooseefi cee kudamintiiun Eejipiti, 20ní ki bí-u yii: «Yīkìm̄ kí yòon̄ kibiki nì ki-na ní gítí Isirayeel tiŋkin, kun puee bin bàà nìn nyàab̀ kí kpɔ̀-kèe kpíì, baa ti bí.»
21Ní Jooseefi yíkì ki yōoǹ kibiki nì ki-na ki nín gítí Isirayeel tiŋkin. 22Ama u fāŋkì kí cùú kàl̄ Juudee tiŋkin kun puee u gbìl̄ yii Arkeelayusi di fōō u-baa Eeroodi beel Juudee. Kudamintiiun ní Unimbɔti dàkā-u, ní u túĺ Galiilee watil pú, 23ní ki cūtìi kāl̀ Galiilee tiŋki kin bi yíì Naasaareetee. An ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín nìn sòon̄ ki síiǹ puee dee, yii: «Bi làá dāá nīn yíì-u unaasaareetija ní.»

BIBLE EN N'TCHAM (Bassar) © Alliance Biblique du Togo, 2013. 

Learn More About UNIMBƆTI NYƆƆBUNDI GBƆŊKU