YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Luruungo lwe bakuuka ba Yezu
(Luk 3.23-38)
1Buurone bwe luruungo lwe bakuuka ba Yezu Kristu, umwitsukhulu wa Daudi, umwitsukhulu wa Ibulayimu. Khukhwaama khu Ibulayimu khukhwoola khu Daudi, luruungo nilwo luno: 2Ibulayimu asaala Isaaka, Isaaka wasaala Yakobo, Yakobo wasaala Yuda ni babandaaye.
3Yuda wasaala Perezi ni Zela mu mukhasi Tamali, Perezi wasaala Kezironi, Kezironi wasaala Ramu, 4Ramu wasaala Aminadabu, Aminadabu wasaala Nahasoni, Nahasoni wasaala Salumoni 5Salumoni wasaala Bowazi mu mukhasi Rakabu, Bowazi wasaala Obedi mu mukhasi Ruse, Obedi wasaala Yese, 6#2 Bay 24.14,15; 2 Kim 36.10; Yer 27.20ni Yese naye wasaala Daudi umuyiinga. Khukhwaama khu Daudi khukhwoola khu bifukhu khweesi babaandu ba Isiraeli baawuyisibwila bayilibwa i Babuloni; luruungo nilwo luno: Daudi asaala Solomoni, mu mukhasi uwaba mukha Uriya. 7Solomoni wasaala Rekobowamu, Rekobowamu wasaala Abiya, Abiya wasaala Asa, 8Asa wasaala Yehosofati, Yehosofati wasaala Yolamu, Yolamu wasaala Uziya, 9Uziya wasaala Yosamu, Yosamu wasaala Akazi, Akazi wasaala Kezekiya.
10Kezekiya wasaala Manase, Manase wasaala Amoni, Amoni wasaala Yosiya. 11Yosiya wasaala Yehoniya ni babandaaye mu bifukhu byeesi bawuyisibwa khuutsya i Babuloni. 12Lwanyuma lwe khuwuyisibwa khuutsya i Babuloni, Yehoniya wasaala Seyaluteli, Seyaluteli wasaala Zerubabeli, 13Zerubabeli wasaala Abiudi, Abiudi wasaala Eliyakimu, Eliyakimu wasaala Azoli, 14Azoli wasaala Zadoki, Zadoki wasaala Akimu, Akimu wasaala Eliudi, 15Eliudi wasaala Eliyazari, Eliyazari wasaala Matani, Matani wasaala Yakobo, 16Yakobo wasaala Yozefu, uwaba umuseetsa wa Mariya, maayi wa Yezu, ulaangiwa Kristu.
17Kiryo kimiboolo kyoosi khukhwaama khu Ibulayimu khukhwoola khu Daudi, kili liikhumi na kine. Ni khukhwaama khu Daudi khukhwoola khu khuwuyisibwila i Babuloni, kimiboolo liikhumi na kine. Ni khukhwaama nga ni baawuyisibwila i Babuloni nakyo kimiboolo liikhumi na kine, khukhwoola khu khusaalikha khwa Yezu Kristu.
Khusaalikha khwa Yezu Kristu
(Luk 2.1-7)
18 # Luk 1.27 Khusaalikha khwa Yezu Kristu khwaba musaambo yino: maayi weewe Mariya n'aba nga Yozefu ashiimuselela, nga bashiili khuyilana ta, anyoolekhana nga ali shisoombo khulw'Omwoyo Umukhosefu. 19Ne lwekhuba Yozefu umuseetsa weewe abe ali umusaani umukwalaafu, walekha khukana amuwambise kamaŋaanyu mu baandu ta, aryo kila ambaasa khumulekha mu shimoonyo busa.
20Ne n'aaba ali khukhwambaasa aryo, malayika w'Omukasya wamubonekhela mu marooro, nga amuloma ari, “Yozefu, umwitsukhulu uwa Daudi, ukharya khuyila Mariya nga umukyelema woowo ta, lwekhuba shisoombo sheesi ali nasho shili sh'Omwoyo Umukhosefu. 21#Sir 46.1; Luk 1.31Alisaala umwaana umusiinde, ni nawe ulimutwiikha lisiina uri Yezu, lwekhuba niye uliwonesa babaandu beewe khukhwaama mu byonako byaawe.”
22Bino byoosi byabawo khukhwoolelesa bibyalomewa n'Umukasya mu muŋoosi biri; 23#Isay 7.14“Bona, umukhaana uli indungubaasi aliba shisoombo asaale umwaana umusiinde, bamwitwiikhe lisiina bari Emmanueli,” lilimanyisa liri, “Wele ali ni nafwe.”
24Yozefu n'asiisiimukha mwiilo, wakhola sheesi malayika w'Omukasya amuloma, wayila Mariya ingo nga umukyelema weewe. 25#Luk 2.21Ne niye s'etubaasakho ni naye ta khukhwoolesa n'asaala umwaana weewe umusiinde, ni Yozefu wamutwiikha lisiina Yezu.

Currently Selected:

Matayo 1: LCE

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy