La-mã 8:28

La-mã 8:28 BPT

Chúng ta biết mọi việc hợp lại đều mang lợi ích đến cho những ai yêu mến Thượng Đế, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

La-mã 8:28

Share