Thi thiên 87
BPT

Thi thiên 87

87
Chúa ưa thích Giê-ru-sa-lem
Bài ca ngợi của con cháu Cô-rê.
1Chúa xây dựng Giê-ru-sa-lem trên các núi thánh.
2Ngài ưa thích các cổng Xi-ôn hơn các nơi khác trong Ít-ra-en.
3Hỡi thành của Thượng Đế,
người ta nói rất nhiều điều kỳ diệu về ngươi.
Xê-la
4Thượng Đế phán, “Ta sẽ đặt Ai-cập#Ai-cập 87:4 Nguyên văn, “Ra-háp.” Từ ngữ nầy có nghĩa là “con Rồng.” Sau nầy trở thành một tên phổ thông để chỉ Ai-cập. và Ba-by-lôn
trong danh sách các quốc gia biết ta.
Các dân Phi-li-tin, Tia và Ê-thi-ô-bi đều sinh trưởng từ nơi đó.”
5Họ nói về Giê-ru-sa-lem như sau,
“Người nầy, người nọ sinh ra ở đó.”
Thượng Đế Chí Cao sẽ thêm sức cho thành ấy.
6Chúa sẽ giữ một danh sách các quốc gia.
Ngài ghi chú rằng, “Người nầy sinh tại đó.”
Xê-la
7Họ sẽ nhảy múa hát xướng,
“Mọi điều tốt lành đều từ ngươi mà ra, hỡi Giê-ru-sa-lem.”