Hê-bơ-rơ 3:12

Hê-bơ-rơ 3:12 BPT

Cho nên thưa anh chị em, hãy thận trọng đừng ai có lòng độc ác, chẳng tin, quay khỏi Thượng Đế hằng sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share