Genesis 10
ABA
10
Die nageslag van Jafet, Gam en Sem
(Kyk ook 1 Kron 1:1-20)
1Hier is 'n lys van die #10:1 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag van Noag se seuns, Sem, Gam en Jafet. Ná die #10:1 watervloed: Water wat oor alles stroomwatervloed het hulle kinders gehad.
2Jafet se nageslag was die mense van Gomer en Magog, die Mediërs, die Grieke en die mense van die lande Tubal, Mesek en Tiras.
3Gomer se nageslag was die mense van die lande Askenas, #10:3 Rifat: In 1 Kron 1:6 is die naam DifatRifat en Togarma. 4Elisa en Tarsis, die Kittiërs en die #10:4 Dodaners: In 1 Kron 1:7 is hulle naam RodanersDodaners was #10:4 afstammelinge: Die *nageslag van dieselfde *voorvaderafstammelinge van die Grieke. 5Party van hierdie mense het oral in ander lande en naby die see gaan woon. Daar was verskillende families en volke. Elke volk het in sy eie land gewoon en het sy eie taal gepraat.
6Gam se nageslag was die mense van die lande #10:6 Kus: Die land Kus is in die Bybel partymaal 'n land in Arabië, en partymaal 'n land in Noord-Afrika, suid van Egipte, waar die Soedan nou isKus, Egipte, Put en Kanaän.
7Kus se nageslag was die mense van die lande Seba, Gawila, Sabta, Rama en Sabteka. Rama se nageslag was die mense van die lande Skeba en Dedan. 8Kus het ook 'n seun gehad, sy naam was Nimrod. Hy het 'n baie sterk en belangrike man geword. 9Hy was 'n goeie jagter. Die Here het hom so gemaak. Daarom, as iemand goed kan jag, dan sê die mense: “Hy is 'n goeie jagter, soos Nimrod.”
10Nimrod was eers die koning van die stede Babel, Erek, Akkad en Kalne in die land Babel. 11Hy het uit die land Babel na die land Assirië gegaan en hy het die stede Nineve, Regobot-Ir en Kalag gebou. 12Hy het ook die stad Resen tussen Nineve en Kalag gebou. Resen was 'n groot stad.
13Die mense van Egipte was die #10:13 voorvaders: Die eerste pa in 'n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pavoorvaders van die Ludeërs, die Anammers, die Lehabeërs, die Naftoagiete, 14en die mense van die lande Patros, Kasluag en #10:14 Kaftor: Die eiland KretaKaftor. Die mense van Kasluag was die voorvaders van die Filistyne.
15Die mense van Kanaän was die voorvaders van die mense van die lande Sidon en Het. Sidon was die oudste. 16Kanaän was ook die voorvader van die #10:16 Jebusiete: Die mense wat voorheen in Jerusalem gewoon hetJebusiete, die Amoriete, die Girgasiete, 17die Hewiete, die Erekiete, die Siniete, 18die Arwadters, die Semariërs en die Hamatters. Later het Kanaän se families oral gaan woon. 19Die grense van hulle grond was van die land Sidon tot by die stad Gasa naby die stad Gerar, en tot by die stad Lesa naby die stede Sodom, Gomorra, Adma en Sebojim.
20Al hierdie mense was die nageslag van Gam. Elke familie het sy eie taal gepraat en het in sy eie land gewoon. Hulle het verskillende volke geword.
21Sem het ook 'n nageslag gehad. Hy was die voorvader van al die #10:21 Hebreër: 'n Ander naam vir “Israeliet.” Miskien beteken dit dat hy 'n *afstammeling is van Heber wat genoem word in Gen 11:16Hebreërs. Sem se oudste broer was Jafet. 22Sem se nageslag was die mense van die lande Elam, Assirië, Arpaksad, Lud en Aram.
23Aram se nageslag was die mense van die lande Us, Gul, Geter en #10:23 Mas: In 1 Kron 1:17 is die naam MesekMas.
24Arpaksad was die pa van Selag, en Selag was die pa van Heber. 25Heber het twee seuns gehad. Die een seun se naam was Peleg. In die tyd toe Peleg gelewe het, het hulle die land verdeel. Peleg se broer was Joktan.
26Joktan was die pa van Almodad, Selef, Gasarmawet, Jerag, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28#10:28 Obal: In 1 Kron 1:22 is die naam EbalObal, Abimael, Skeba, 29Ofir, Gawila en Jobab. Hulle was almal Joktan se nageslag. 30Hulle het gewoon tussen Mesa en Sefar, in die berge in die ooste.
31Sem was die voorvader van al hierdie mense. Elke familie het sy eie taal gepraat en het in sy eie land gewoon. Hulle het verskillende volke geword.
32Dit is die nageslag van Noag se seuns. Hulle was die voorvaders van al die volke wat ná die watervloed oral op die aarde gaan woon het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal