YouVersion Logo
Search Icon

Mateyu 1

1
Ŵasekuru ŵa Yesu Khristu
(Luk 3.23-38)
1Ndondomeko ya ŵasekuru ŵa Yesu Khristu, wa mu mphapu ya Davide, wa mu mphapu ya Abrahamu ndi iyi:
2Abrahamu wakababa Yisake, Yisake wakababa Yakhobe ndipo Yakhobe wakababa Yuda, na ŵabali ŵakhe. 3Yuda wakababa Perezi na Zera mwa Tamara, Perezi wakababa Hezironi, Hezironi wakababa Ramu, 4Ramu wakababa Aminadabu, Aminadabu wakababa Nashoni, Nashoni wakababa Salimoni, 5Salimoni wakababa Bowazi mwa Rahabu, Bowazi wakababa Obedi mwa Rute, Obedi wakababa Yese, 6ndipo Yese wakababa Karonga Davide.
Davide wakababa Solomoni, uyo nyina pakudanga wakaŵa muwoli wa Uriya.#2 Kar 24.14-15; 2 Mid 36.10; Yer 27.20 7Solomoni wakababa Rehobowamu, Rehobowamu wakababa Abiya, Abiya wakababa Asa, 8Asa wakababa Yehoshafati, Yehoshafati wakababa Yoramu, Yoramu wakababa Uziya, 9Uziya wakababa Yotamu, Yotamu wakababa Ahazi, Ahazi wakababa Hezekiya, 10Hezekiya wakababa Manase, Manase wakababa Amoni, Amoni wakababa Yosiya, 11ndipo Yosiya wakababa Yokoniya#1.11 Yokoniya: Mabayibolo ghanyakhe ghakuti, “Yehoyiyakini”. na ŵana ŵanyakhe, pa nyengo iyo ŵaIsraele ŵakayorekera ku Babuloni kurya.
12Ndipo ŵakati ŵayorekera ku Babuloni, Yokoniya wakababa Satiyele, Satiyele wakababa Zerubabele, 13Zerubabele wakababa Abiyudi, Abiyudi wakababa Eliyakimu, Eliyakimu wakababa Azoro. 14Azoro wakababa Zadoki, Zadoki wakababa Akimu, Akimu wakababa Eliyudi. 15Eliyudi wakababa Eleyazara, Eleyazara wakababa Matani, Matani wakababa Yakhobe, 16ndipo Yakhobe wakababa Yosefe uyo wakatora Mariya, nyina wa Yesu, uyo wakuchemeka Mesiya.
17Sono miwiro yose kufuma pa Abrahamu kufikira pa nyengo ya Fumu Davide yikaŵa 14 ndipo kufuma pa Fumu Davide kufikira pa nyengo ya kuyorekera ku Babuloni pakaŵa miwiro 14, ndiposo kufuma pa nyengo ya kuyorekera ku Babuloni kufikira pa nyengo ya Mesiya pakaŵa miwiro 14.
Kubabika kwa Yesu Khristu
(Luk 2.1-7)
18Sono kubabika kwa Yesu Khristu kukaŵa ntheura: Mariya nyina wa Yesu wakajalirika na Yosefe, kweni pambere ŵandamanyane, Mariya wakasangika kuti wali na nthumbo mu nkhongono za Mzimu Mutuŵa.#Luk 1.27 19Yosefe mufumu wakhe, pakuŵa munthu murunji, kuti wakakhumba chara kumukhozga soni muwoli wakhe. Kweni wakaghanaghana kuti wamulegherezge waka mu udesi. 20Apo wachali kughanaghana na ichi, mungelo wa Fumu wakamuwonekera mu maloto ndipo wakati, “Yosefe, mwana wa Davide, ungopanga kutora Mariya, muwoli wako. Pakuti nthumbo iyo wali nayo nja mu nkhongono za Mzimu Mutuŵa. 21Wati wababenge mwana mwanarume, ndipo uti umuthyenge zina lakuti Yesu, chifukwa ndiyo wizamkuponoska ŵanthu ŵakhe ku zakwananga zawo.”#Luk 1.31
22Vyose ivi vikachitika mwakuti ghafiskike mazgu agho Fumu yikayowoyera mu nchimi kuti,
23“Mwali wakulangwa wati waŵenge na nthumbo,
ndipo wati wababenge mwana mwanarume
uyo wati wachemekenge zina lakuti Imanuwele”
leneilo likung'anamula kuti, “Chiuta wali nase.”#Yes 7.14 (LXX)
24Para Yosefe wakawuka mu tulo, wakachita nga ndi umo Mungelo wa Fumu wakamulangulira. Ndipo wakamutora Mariya, muwoli wakhe. 25Kweni kuti wakamumanya chara, mpaka wakababa mwana, ndipo Yosefe wakamuthya zina lakuti Yesu.#Luk 2.21

Currently Selected:

Mateyu 1: Tumbuka

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy