YouVersion Logo
Search Icon

Mateyu Maronje

Maronje
Uthenga Uweme wa Yesu Khristu umo wakalembera Mateyu ukuphara za uthenga uweme kuti Yesu ndi uyo Chiuta wakapangana kumutuma mu charu kuŵa Muponoski, mwa mweneuyo Chiuta wali kufiskira mapangano ghakhe ghose agho wakachita na ŵanthu ŵakhe ŵa mu Phangano la Kale. Uthenga Uweme uwu kuti ngwa ŵaYuda pera chara mwa ŵeneawo Yesu wakababikiramo na kukhara nawo, kweni ngwa ŵanthu wose ŵa mu charu cha pasi.
Buku la Mateyu liri kulembeka mu ndondomeko yiweme nadi. Likwamba na kubabika kwa Yesu ndipo likuphara za ubapatizo na kuyezgeka kwakhe. Buku ili likupharaso na nchito yakhe ya upharazgi, kusambizga, na kuchizga ŵanthu mu Galileya. Pamanyuma pa ivi, buku ili likuphara maulendo ghose gha Yesu kufuma ku Galileya kuya ku Yerusalemu na ivyo Yesu wakachita mu sabata ya umaliro ya umoyo wakhe. Likupharaso na za kupayikika na kuwuka kwakhe ku ŵakufwa.
Uthenga Uweme uwu ukurongora Yesu nga ndi musambizgi mukuru uyo wali na mazaza kung'anamula Dango la Chiuta, ndiposo nga ndi munthu uyo wakusambizga vya Ufumu wa Chiuta Usambizgi wakhe wose uli mu vigaŵa vinkhonde vya ntheura: (1) Upharazgi wa pa phiri ukurongora nkharo, nchito, mwaŵi, na umaliro wa ŵenekaya ŵa mu Ufumu wa kuchanya (Chipaturo 5—7). (2) Visambizgo ku ŵasambiri 12 pa mlimo wawo wakutumika (Chipaturo 10). (3) Ntharika za Ufumu wa kuchanya (Chipaturo 13). (4) Usambizgi wakhe pa ching'anamulo cha usambiri wenecho (Chipaturo 18), ndipo na (5) usambizgi pa za umaliro wa muwiro uwu, na kwiza kwa Ufumu wa Chiuta (Chipaturo 24—25).
Ndondomeko ya vya mukati
Muwiro na kubabika kwa Yesu Khristu 1.1—2.23
Nchito ya Yohane Mubapatizi 3.1-12
Ubapatizo na kuyezgeka kwa Yesu 3.13—4.11
Nchito ya Yesu mu Galileya 4.12—18.35
Kufuma ku Galileya na kufika ku Yerusalemu 19.1—20.34
Sabata wa umaliro kufupi na mukati mwa Yerusalemu 21.1—27.66
Chiwuka na kuwonekaso kwa Fumu 28.1-20

Currently Selected:

Mateyu Maronje: Tumbuka

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy