YouVersion Logo
Search Icon

Mateyu 2

2
Ŵanthu ŵamahara ŵa ku mafumiro gha dazi
1Wakati wababika Yesu mu Betelehemu wa Yudeya, pa nyengo ya Karonga Herode, ŵanthu ŵamahara ŵa ku mafumiro gha dazi#2.1 ŵanthu ŵamahara ŵa ku mafumiro gha dazi: Aŵa ŵakaŵa ŵanthu ŵamahara awo ŵakamanya umo nyenyezi zikwendera. Ŵakafuma ku mafumiro gha dazi uko sono kukuchemeka Iraki ndipo ŵakiza ku Betelehemu kwiza kawona Yesu Khristu wakati wababika. Iwo ŵakarongozgeka na nyenyezi iyo yikaŵa ya chilendo kwa iwo. ŵakiza ku Yerusalemu. 2Ŵakafumba ŵakati, “Kasi walinkhu mweneuyo wababika karonga wa ŵaYuda? Pakuti tikawona nyenyezi yakhe ku mafumiro gha dazi, ndipo tiza kwiza kamusopa.”
3Para Karonga Herode wakati wapulika ichi, wakasuzgika mu mtima pamoza na ŵanthu wose ŵa mu Yerusalemu. 4Ndipo wakati waŵachemera pamoza ŵasofi ŵarara wose na ŵamanyi-marango wakaŵafumba wakati, “Kasi ndi nkhu uko Mesiya wakenera kubabikira.”
5Ndipo ŵakati kwa iyo, “Ndi mu muzi wa Betelehemu mu Yudeya. Pakuti ndimo nchimi yikalembera kuti,
6‘Ndipo iwe, Betelehemu Efurata,
wa mweneiwe ndiwe muchoko chomene
mu ŵakuwusa ŵa charu cha Yuda,
mwa iwe ndamkufumiska yumoza
uyo wamkuŵa murongozgi mu Israele,
mweneuyo jando lakhe nda mwaka
kufuma mazuŵa gha kale chomene.’ ” #Mik 5.2
7Ntheura Herode wakaŵachemera ku udesi ŵanthu ŵamahara ŵa ku mafumiro gha dazi, ndipo wakaŵafumbisiska kuti ŵamuphalire nyengo iyo nyenyezi yikawonekera. 8Ndipo wakaŵatuma ku Betelehemu wakati, “Rutaninge mukamupenjeseske makora mwana uyu, ndipo para mwakamusanga, mwize kandiphalire mwakuti nane nkhamusope.”
9Ŵakati ŵapulika mazgu gha karonga, iwo ŵakaruta. Nyenyezi iyo ŵakayiwona pakudanga ku mafumiro gha dazi, yikadangira panthazi pawo mpaka yikaya kimilira pachanya pa malo agho pakaŵa mwana. 10Ŵakati ŵayiwona nyenyezi yira, ŵakasekerera chomene na chimwemwe chikuru. 11Ŵakanjira mu nyumba, ŵakamuwona mwana pamoza na nyina Mariya, ndipo ŵakajikama na kumulambira. Ntheura ŵakati ŵasutula vyuma vyawo ŵakamupa vyawanangwa vya golide, vyakununkhira, na mure.
12Ndipo pakuchenjezgeka mu maloto kuti ŵareke kuwerera kwa Herode, ŵakatora nthowa yinyakhe pakuwerera ku charu cha ku kwawo.
Ŵapapi ŵa Yesu ŵakuchimbilira ku Eguputo
13Ŵakati ŵaruta ŵanthu ŵamahara, mungelo wa Fumu wakamuwonekera Yosefe mu maloto wakati, “Wuka, tora mwana na nyina, chimbilira ku Eguputo. Ukakhare kwenekura mpaka ndikuphalire, chifukwa Herode wali pafupi kupenja mwana kuti wamukome.”
14Ndipo Yosefe wakawuka usiku wenewura, wakatora mwana na nyina wakaruta ku Eguputo. 15Wakakhara kwenekura mpaka Herode wakafwa, mwakuti ghafiskike mazgu agho Fumu yikayowoyera mu nchimi kuti, “Kufuma ku Eguputo nkhachema mwana wane.”#Hos 11.1
Herode wakukoma ŵana
16Para Herode wakati wamanya kuti ŵanthu ŵamahara ŵa ku mafumiro gha dazi ŵamupusika, wakakaripa chomene. Ndipo wakatuma ŵanthu kuya kakoma ŵana wose ŵanarume ŵa virimika viŵiri na awo ŵandafikepo, ŵa mu muzi wa Betelehemu na mu vigaŵa vyose zingirizge, kwakuyana na nyengo iyo wakafumbiranga ku ŵanthu ŵamahara.
17Penepapo ghakafiskika mazgu gha nchimi Yeremiya agho ghakuti,
18“Mazgu ghakapulikikwa mu Rama,
chiliro na chitengero chikuru.
Rakelo wakulirira ŵana ŵakhe.
Iyo wakukana na kusanguruskika wuwo,
pakuti ŵalikoso chara.”#Yer 31.15
Ŵapapi ŵa Yesu ŵakuwerako ku Eguputo
19 Herode wakati wafwa, mungelo wa Fumu wakamuwonekera Yosefe mu maloto mu Eguputo. 20Wakati, “Wuka, utore mwana na nyina, uwerere ku Israele. Pakuti awo ŵakapenjanga kukoma mwana ŵali kufwa.” 21Yosefe wakawuka, wakatora mwana na nyina, ŵakawerera ku charu cha Israele.
22Kweni wakati wapulika kuti Arikelawu ndiyo wakawusanga mu Yudeya mu malo gha wiske Herode, wakopa kuyako. Ndipo pakuchenjezgeka mu maloto, wakawerera ku Galileya. 23Wakaya kakhara mu msumba uwo ukachemeka Nazarete, mwakuti ghafiskike mazgu gha nchimi agho ghakuti, “Wizamkuchemeka muNazarete.”#Mrk 1.24; Luk 2.39; Yoh 1.45

Currently Selected:

Mateyu 2: Tumbuka

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy