Apocalipsa 1
VDC
1
1Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care#Ioan 3:32; 8:26; 12:49. au să se întâmple#Vers. 3. Cap. 4:1. în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând#Cap. 22:16. prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2care#1 Cor. 1:6. Vers. 9. Cap. 6:9; 12:17. a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot#1 Ioan 1:1. ce a văzut. 3Ferice#Luca 11:28. Cap. 22:7. de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea#Rom. 13:11. Iac. 5:8. 1 Pet. 4:7. Cap. 22:10. este aproape! 4Ioan, către cele șapte Biserici care sunt în Asia: Har și pace vouă din partea Celui#Exod 3:14. Vers. 8. ce este, Celui ce era#Ioan 1:1. și Celui ce vine și#Zah. 3:9; 4:10. Cap. 3:1; 4:5; 5:6. din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie 5și din partea lui Isus Hristos, Martorul#Ioan 8:14. 1 Tim. 6:13. Cap. 3:14. credincios, Cel#1 Cor. 15:20. Col. 1:18. Întâi Născut din morţi, Domnul#Efes. 1:20. Cap. 17:14; 19:16. împăraţilor pământului!
Ale Lui, care ne iubește#Ioan 13:34; 15:9. Gal. 2:20., care ne-a#Evr. 9:14. 1 Ioan 1:7. spălat de păcatele noastre cu sângele Său 6și a făcut#1 Pet. 2:5,9. Cap. 5:10; 20:6. din noi o împărăţie și preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui#1 Tim. 6:16. Evr. 13:21. 1 Pet. 4:11; 5:11. să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 7Iată#Dan. 7:13. Mat. 24:30; 26:64. Fapte 1:11. că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei#Zah. 12:10. Ioan 19:37. ce L-au străpuns. Și toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. 8„Eu#Is. 41:4; 44:6; 48:12. Vers. 11,17. Cap. 2:8; 21:6; 22:13. sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce#Vers. 4. Cap. 4:8; 11:17; 6:5. este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic. 9Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș#Filip. 1:7; 4:14. 2 Tim. 1:18. cu voi la#Rom. 8:17. 2 Tim. 2:12. necaz, la Împărăţie și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina#Vers. 2. Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. 10În ziua#Ioan 20:26. Fapte 20:7. 1 Cor. 16:2. Domnului eram în Duhul#Fapte 10:10. 2 Cor. 12:2. Cap. 4:2; 17:3; 21:10.. Și am auzit înapoia mea un glas#Cap. 4:1; 10:8. puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11care zicea: „Eu#Vers. 8.sunt Alfa și Omega, Cel#Vers. 17. dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.” 12M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am#Exod 25:37. Zah. 4:2. Vers. 20. văzut șapte sfeșnice de aur. 13Și#Cap. 2:1. în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul#Ezec. 1:26. Dan. 7:13; 10:16. Cap. 14:14. omului, îmbrăcat#Dan. 10:5. cu o haină lungă până la picioare și încins#Cap. 15:6. la piept cu un brâu de aur. 14Capul și părul#Dan. 7:9. Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii#Dan. 10:6. Cap. 2:18; 19:12. Lui erau ca para focului, 15picioarele#Ezec. 1:7. Dan. 10:6. Cap. 2:18. Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul#Ezec. 43:2. Dan. 10:6. Cap. 14:2; 19:6. Lui era ca vuietul unor ape mari. 16În#Vers. 20. Cap. 2:1; 3:1. mâna dreaptă ţinea șapte stele. Din#Is. 49:2. Efes. 6:17. Evr. 4:12. Cap. 2:12,16; 19:15,21. gura Lui ieșea o sabie ascuţită cu două tăișuri și#Fapte 26:13. Cap. 10:1. faţa Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. 17Când L-am văzut#Ezec. 1:28., am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus#Dan. 8:18; 10:10. mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu#Is. 41:4; 44:6; 48:12. Vers. 11. Cap. 2:8; 22:13. sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, 18Cel#Rom. 6:9. viu. Am fost mort, și iată că sunt viu#Cap. 4:9; 5:14. în vecii vecilor. Eu ţin#Ps. 68:20. Cap. 20:1. cheile morţii și ale Locuinţei morţilor. 19Scrie dar lucrurile#Vers. 12. pe care le-ai văzut, lucrurile#Cap. 2:1. care sunt și cele care#Cap. 4:1. au să fie după ele. 20Taina celor#Vers. 16. șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a celor#Vers. 12. șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii#Mal. 2:7. Cap. 2:1. celor șapte Biserici și cele#Zah. 4:2. Mat. 5:15. Filip. 2:15. șapte sfeșnice sunt șapte Biserici.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu