Iuda 1
VDC
1
1Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele#Luca 6:6. Fapte 1:13. lui Iacov, către cei#Rom. 1:7. chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl și păstraţi#Ioan 17:11,12,15. 1 Pet. 1:5. pentru Isus Hristos: 2îndurarea, pacea#1 Pet. 1:2. 2 Pet. 1:2. și dragostea să vă fie înmulţite. 3Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea#Tit 1:4. noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca#Filip. 1:27. 1 Tim. 1:18; 6:12. 2 Tim. 1:13; 4:7. să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. 4Căci#Gal. 2:4. 2 Pet. 2:1. s-au strecurat printre voi unii oameni scriși#Rom. 9:21,22. 1 Pet. 2:8. de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă#2 Pet. 2:10. în desfrânare harul#Tit 2:11. Evr. 12:15. Dumnezeului nostru și tăgăduiesc#Tit 1:16. 2 Pet. 2:1. 1 Ioan 2:22. pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos. 5Vreau să vă aduc aminte, măcar că știţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul#1 Cor. 10:9., după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a#Num. 14:29,37; 26:64. Ps. 106:26. Evr. 3:17,19. nimicit pe cei ce#Ioan 8:44. n-au crezut. 6El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanţuri veșnice, în întuneric, pe#2 Pet. 2:4. îngerii care nu și-au#Apoc. 20:10. păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuinţa. 7Tot așa, Sodoma#Gen. 19:24. Deut. 29:23. 2 Pet. 2:6. și Gomora și cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 8Totuși#2 Pet. 2:10. oamenii aceștia, târâţi de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc#Exod 22:28. dregătoriile. 9Arhanghelul Mihail#Dan. 10:13; 12:1. Apoc. 12:7., când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit#2 Pet. 2:11. să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre#Zah. 3:2.!” 10Aceștia#2 Pet. 2:12., dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 11Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui#Gen. 4:5. 1 Ioan 3:12. Cain! S-au aruncat#Num. 22:7,20. 2 Pet. 2:15. în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câștig! Au pierit într-o răscoală ca#Num. 16:1. a lui Core! 12Sunt#2 Pet. 2:13. niște stânci ascunse la mesele#1 Cor. 11:21. voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori#Prov. 25:14. 2 Pet. 2:17. fără apă, mânaţi#Efes. 4:14. încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi#Mat. 15:13.; 13niște valuri#Is. 57:20. înfuriate ale mării, care își spumegă#Filip. 3:19. rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora#2 Pet. 2:17. le este păstrată negura întunericului pentru vecie. 14Și pentru ei a prorocit Enoh, al#Gen. 5:18. șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit#Deut. 33:2. Dan. 7:10. Zah. 14:5. Mat. 25:31. 2 Tes. 1:7. Apoc. 1:7. Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, 15ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele#1 Sam. 2:3. Ps. 31:18; 94:4. Mal. 3:13. nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiţi.” 16Ei sunt niște cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura#2 Pet. 2:18. le este plină de vorbe trufașe și slăvesc#Prov. 28:21. Iac. 2:1,9. pe oameni pentru câștig. 17Dar#2 Pet. 3:2. voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos: 18cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor#1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1; 4:3. 2 Pet. 2:1; 3:3. fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 19Ei sunt aceia care#Prov. 18:1. Ezec. 14:7. Osea 4:14; 9:10. Evr. 10:25. dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii#1 Cor. 2:14. Iac. 3:15., care n-au Duhul. 20Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă#Col. 2:7. 1 Tim. 1:4. sufletește pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă#Rom. 8:26. Efes. 6:18. prin Duhul Sfânt, 21ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptaţi#Tit 2:13. 2 Pet. 3:12. îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veșnică. 22Mustraţi pe cei ce se despart de voi; 23căutaţi să mântuiţi#Rom. 11:14. 1 Tim. 4:16. pe unii, smulgându-i#Amos 4:11. Zah. 3:2. 1 Cor. 3:15. din foc; de alţii iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa#Zah. 3:4,5. Apoc. 3:4. mânjită de carne. 24Iar#Rom. 16:25. Efes. 3:20. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să#Col. 1:22. vă înfăţișaţi fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 25singurului#Rom. 16:27. 1 Tim. 1:17; 2:3. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere și stăpânire, mai înainte de toţi vecii, și acum, și în veci. Amin.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu