มาระโก 2:27

มาระโก 2:27 THSV11

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อวันสะบาโต
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share