1 เปโตร 3
THSV11

1 เปโตร 3

3
ภรรยาและสามี
1ส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงยอมเชื่อฟังสามีของตน# อฟ.5:22; คส.3:18 เพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้ โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียว 2คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อม#แปลได้อีกว่า ที่ยำเกรงและบริสุทธิ์ของพวกท่าน 3อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า# 1 ทธ.2:9 4แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า 5เพราะว่าบรรดาสตรีผู้บริสุทธิ์ในสมัยก่อนนั้น ผู้ซึ่งหวังในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายโดยยอมเชื่อฟังสามีของตน 6เช่นนางซาราห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านาย# ปฐก.18:12 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดี และไม่มีความหวาดกลัวสิ่งใด พวกท่านก็เป็นบุตรหลานของนาง
7พวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจ# อฟ.5:25; คส.3:19 ในฐานะที่เธอเป็นเพศ#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่า และจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณ เพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง
ยอมทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบธรรม
8ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัว 9อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร 10เพราะว่า
ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนา
จะเห็นวันเวลาดี
ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว
และห้ามปาก #ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า ห้ามริมฝีปาก ไม่ให้พูดล่อลวง
11 ให้เขาละความชั่วและทำความดี
ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม
12 เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขา
แต่พระพักตร์ของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว # สดด.34:12-16
13ถ้าพวกท่านขวนขวายทำดี ใครจะทำร้ายพวกท่าน 14แต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์ เพราะทำสิ่งถูกต้อง#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เพราะความชอบธรรม พวกท่านก็เป็นสุข# มธ.5:10 อย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขา#แปลได้อีกว่า อย่ากลัวสิ่งที่พวกเขากลัว ข้อความนี้ยกมาจาก อสย.8:12 ฉบับแปลกรีก (LXX) และอย่าวิตกไปเลย 15แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า# อสย.8:12-13 จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน 16แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า มโนธรรมที่ดี เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอาย 17เพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดี ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่ว 18เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์#สำเนาโบราณบางฉบับว่า สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่าน#สำเนาโบราณบางฉบับว่า นำเราไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนม์ 19และโดยทางวิญญาณ พระองค์ได้เสด็จไปบอกพวกวิญญาณที่ติดคุกอยู่ 20ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจ#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า อดทนรอคอยในสมัยโนอาห์ ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ ในเรือนั้นมีน้อยคน คือแปดชีวิตรอดผ่านน้ำ# ปฐก.6:1-7:24 21บัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นการชำระมลทินทางกาย แต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดี#แต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดี แปลได้อีกว่า แต่เป็นการปฏิญาณต่อพระเจ้าจากมโนธรรมที่ดี หรือ แต่เป็นการตอบสนองต่อพระเจ้าจากมโนธรรมที่ดี ความรอดนั้นมาโดยทางการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 22พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจ และพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์