1 เปโตร 2
THSV11

1 เปโตร 2

2
ศิลาที่มีชีวิตและชนชาติบริสุทธิ์
1เพราะฉะนั้น พวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่าง และการล่อลวงทุกรูปแบบ ความไม่จริงใจ ความอิจฉาริษยา และการใส่ร้ายทุกชนิด 2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด 3ในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศ# สดด.34:8
4จงมาหาพระองค์ พระศิลาที่มีชีวิต ที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้ว แต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรร และล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้า 5และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ 6เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่า
“นี่แน่ะ เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิโยน
เป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่า
และใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวัง #แปลได้อีกว่า จะไม่อับอาย# อสย.28:16
7เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่าน#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เพราะฉะนั้น เกียรติมีแก่พวกท่านที่เชื่อ แต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้น
ศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้ว
ศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก # สดด.118:22
8และ
เป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุด
และเป็นหินที่ทำให้คนหกล้ม # อสย.8:14-15
ที่พวกเขาสะดุดนั้น เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้น
9แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ # อพย.19:5-6; อสย.43:20 เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า# อพย.19:5; ฉธบ.4:20; 7:6; 14:2; ทต.2:14 เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ#แปลได้อีกว่า ประกาศกิจการอันอัศจรรย์ของพระองค์# อสย.43:21 ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์# อสย.9:2
10เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากร
แต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
เมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตา
แต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้ว# ฮชย.2:23
จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า
11ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต 12จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน#แปลได้อีกว่า เสด็จมาพิพากษา
13พวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เชื่อฟังสิทธิอำนาจทุกอย่างของมนุษย์ เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจ 14หรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดี 15เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการทำดี 16จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า 17จงให้เกียรติทุกคน จงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ
พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการทนทุกข์
18พวกท่านที่เป็นคนใช้ จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้น แต่ทั้งนายที่ร้ายด้วย 19เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัย#ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เป็นพระคุณ อาจแปลได้อีกว่า เป็นคุณงามความดี ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆ โดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรม 20เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไร ถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเฆี่ยนเพราะการทำชั่วนั้น? แต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบาก สิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 21เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์
22พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลย
และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย # อสย.53:9
23เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต แต่ทรงมอบพระองค์เอง#แปลได้อีกว่า ทรงมอบเรื่องของพระองค์ ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม# อสย.53:7 24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย# อสย.53:5 25เพราะว่าพวกท่านได้หลงเจิ่นไปเหมือนแกะ# อสย.53:6 แต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว