Khải Huyền 15:4

Khải Huyền 15:4 KTHD

Lạy Chúa! Ai chẳng kính sợ Ngài? Ai không tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ có Ngài là Chí Thánh. Muôn dân sẽ đến thờ lạy Ngài, vì Ngài đã xét xử công minh.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share