Thi Thiên 61
KTHD

Thi Thiên 61

61
Thi Thiên 61
Tin Cậy Chúa Phù Hộ
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, dùng đàn dây)
1Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe con cầu khẩn!
Xin lắng nghe tiếng con kêu nài!
2Từ tận cùng trái đất,
con van xin, khẩn nguyện,
khi con khốn cùng tan nát cõi lòng.#61:2 Nt lòng con yếu đuối
Xin cho con tựa vầng đá muôn đời.#61:2 Ctd xin đưa con đến tảng đá cao hơn con
3Chúa vốn là nơi con trú ẩn,
là tháp kiên cố náu nương, khỏi quân thù.
4Xin cho con được sống mãi trong nơi thánh Ngài,
đời đời nương náu dưới cánh Ngài!
5Vì Ngài nghe con cầu khẩn, lạy Đức Chúa Trời.
Chúa cho con chung cơ nghiệp với người kính sợ Danh Chúa.
6Chúa cho vua được trường thọ!
Nguyện vua mãi trị vì đời nọ đời kia!
7Trước mặt Đức Chúa Trời, người được sống mãi.
Xin chân lý, nhân từ bảo vệ vua.
8Mãi mãi con sẽ ca ngợi Danh Ngài,
giữ trọn lời khấn hứa ngày đêm.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại