Thi Thiên 105:12

Thi Thiên 105:12 KTHD

Lúc ấy họ chỉ là một số ít người, những khách lạ tạm cư trong xứ Ca-na-an.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share