Y-sai 49:25

Y-sai 49:25 KTHD

Nhưng Chúa Hằng Hữu phán: “Tù binh sẽ được giải thoát, và của cải trong tay người mạnh sẽ được trả lại. Vì Ta sẽ chiến đấu với quân thù của con và giải thoát con dân của con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share