Hê-bơ-rơ 6:4

Hê-bơ-rơ 6:4 KTHD

Người đã được Chúa khai trí, từng nếm biết ân tứ thiên thượng, nhận lãnh Chúa Thánh Linh
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share