Ê-xê-chi-ên 47:9

Ê-xê-chi-ên 47:9 KTHD

Nơi nào sông này chảy đến, tất cả các loài sinh vật, thực vật đều sống. Nước sẽ có cá thật nhiều vì sông chảy đến đâu sẽ làm cho nước tại đó ngọt. Sông này nhuần tưới đến đâu, tất cả đều hồi sinh và sống mạnh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share