2 Cô-rinh-tô 1:19

2 Cô-rinh-tô 1:19 KTHD

Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, Đấng mà Si-la, Ti-mô-thê, và tôi truyền giảng cho anh chị em, chẳng bao giờ mâu thuẫn, bất nhất; trong Ngài chỉ có sự chân thật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share