1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 KTHD

Mỗi khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Cha trên trời, chúng tôi không bao giờ quên công việc anh chị em thực hiện do đức tin, những thành quả tốt đẹp do tình yêu thương và lòng nhẫn nại đợi chờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share