1 Các Vua 17:5

1 Các Vua 17:5 KTHD

Ê-li vâng lời Chúa Hằng Hữu, đi trú bên Suối Cơ-rít, về phía đông Sông Giô-đan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share