Matayi 2
LMBNT2016

Matayi 2

2
Abayeni aba kubufumilo ubwizuba
1U Yesu akapapiwa mukaya aka Betelehemu muchigaba icha Yudeya, pakabalilo aka Mwene u Helodi. Bo pachilapo akabalilo panandi, kukiza abamanya ntondwa aba kubufumilo ubwizuba ubwa kaya akakulu nkani aka Yelusalemu. 2Bakalalusya bakati, “Ali ko kwiyi umwana yuyo apapiwa pakuba we mwene uwa ba Yuda? Tukennya ulutondwa lwache kubufumilo ubwizuba. Po twiza pakumuchindika.” 3Bo u Mwene u Helodi, poka na bantu bosi aba mu Yelusalemu bivwa zinizi, bakavulala mumoyo. 4U Helodi akabitizya abaputi abasongo na bamanyisi ba Ndaghilo nukubalalusya ukuti, “Nkimba ko kwiyi kuko u Kilisitu akwiza pakupapiwa?”
5Bakamula bakati, “Mukaya aka Betelehemu muchigaba icha Yudeya. Pakuti ivi vyo vivyo umulaghuzi akasimba ukuti,
6 # Mik. 5.2 ‘Wee Betelehemu, muchigaba icha Yudeya
ute we munandi uwabumalilo mutwaya tosi utwa mu Yudeya.
Mumwako mukwiza pakufuma umulongozi,
yuyo akwiza pakubalongozya abantu bane aba Izilayeli.’ ”
7U Helodi akabitizizya kubusyefu abayeni aba kubufumilo ubwizuba ukuti amanye akabalilo akenecho kako ulutondwa lukaboneka. 8Akabatuma ku Betelehemu na mazyu aghakuti, “Bukagha mumulondelezye nkani umwana yunuyu, nanti mwamwagha mwize mumbuzye ukuti nane imbuke pakumuchindika.”
9Bo bivwa kwa mwene bakabuka, po ulutondwa lulo bakalwennya kubufumilo ubwizuba lukalongolela nukwima pamwanya pabuzilo bubo umwana akabapo. 10Bo balwennya ulutondwa lula, bakahoboka nkani. 11Bakinjila munyumba nukwennya umwana poka nu nyina u Maliya, bakafughama nukumuchindika. Bakafumya ivyabupi vyabo ivya golide, ni vyakununkila ivya lubani, sona na mafuta agha mila nukumupa umwana.
12Po bakanyokela kuchisu chabo pakwendela izila iyinji, pakuti u Chala akabasoka muchilota ukuti batakanyokele kwa Helodi.
Ukuchimbilila kuchisu icha Ijiputi
13Bo babuka, uwantumi uwa Mwene akamubonekela u Yosefu muchilota nukumubuzya ukuti, “U Helodi akwiza pakulonda ukuti amughoghe umwana. Nyamuka musende umwana nu nyina nukuchimbilila kuchisu icha Ijiputi. Wikale kunuko mupaka inkubuzye ukuti wepeko.” 14Po u Yosefu akanyamuka pabusiku, akasenda umwana nu nyina nukubuka nabo kuchisu icha Ijiputi, 15#Hos. 11.1kuko akikala mupaka u Helodi akafwa. Izi zikabombiwa pakukwanilisya zizyo u Mwene akanenela mu mulaghuzi ukuti, “Inkamwitizya umwana wane ukuti epemo mu Ijiputi.”
Ukughoghiwa kwa bana
16Bo u Helodi azyaghannya ukuti abayeni aba kubufumilo ubwizuba bala bamuzimbula, akakalala nkani. Akalamula ukuti utwana tosi utulumendo mu Betelehemu na mutwaya utupalamani tosi, tuto tukaba na maka mabili nukwika pasi tughoghiwe. U Helodi akabomba zinizi ukuyana na mumo akamanyilila ku bayeni aba kubufumilo ubwizuba nizya kabalilo kako ulutondwa lula lukaboneka. 17Zizyo umulaghuzi u Yelemiya akalaghula zikakwanilisiwa ukuti,
18 # Yel. 31.15 “Izyu likwivwika mu Lama,
ukulila nu kufwifwitila ukukulu.
U Lakelo akubalila abana bache
akukana pakusangaluziwa pakuti bafuye.”
Ukunyokela ku Nazaleti
19Bo u Helodi afwa bulo, uwantumi uwa Mwene akamubonekela u Yosefu muchilota mu Ijiputi. 20Akati, “Nyamuka, senda umwana nu nyina nyokela kuchisu icha Izilayeli, pakuti babo bakalondagha pakumughogha umwana bafuye.” 21Po u Yosefu akanyamuka, akasenda umwana nu nyina nukunyokela ku Izilayeli.
22Loli bo u Yosefu ivwa ukuti u Alikelabu amupyanite uwise u Mwene u Helodi muchigaba icha Yudeya, akanyila pakubukako. Akasokiwa muchilota, po akabuka muchigaba icha Galileya 23#Mlko. 1.24; Luk. 2.39; Yoh. 1.45nukwikala mukaya aka Nazaleti. Po zizyo abalaghuzi bakalaghula zikakwanilisiwa ukuti, “Uyu akwiza pakwitiziwa umu Nazalini.”

Lambya New Testament © Bible Society of Malawi, 2016.

Learn More About Ulufingo Ulupya