YouVersion Logo
Search Icon

Matayi 1

1
Ulubatiko ulwa banyenya aba Yesu Kilisitu
(Luk. 3.23-38)
1Ulu lo lubatiko ulwa banyenya aba Yesu Kilisitu, uwaluko ulwa Devedi, yuyo akaba waluko ulwa Abulahamu.
2-6aUkwandila pakabalilo aka Abulahamu mupaka pakabalilo aka Mwene u Devedi, ulu lo ulubatiko ulwa banyenya: U Abulahamu akapapa u Yisaki. U Yisaki akapapa u Yakobo. U Yakobo akapapa u Yuda na bawamwabo. U Yuda akapapa u Pelezi nu Zela (unyina akaba we Tamala). U Pelezi akapapa u Heziloni, sona u Heziloni akapapa u Lamu. U Lamu akapapa u Aminadabu, wepe u Aminadabu akapapa u Nashoni. U Nashoni akapapa u Salimoni, sona u Salimoni akapapa u Bowazi (unyina akaba we Lahabu). U Bowazi akapapa u Obedi (unyina akaba we Luti). U Obedi akapapa u Yese, wepe u Yese akapapa u Mwene u Devedi.
6b-11 # 2 Abm. 24.14-15; 2 Imb. 36.10; Yel. 27.20 Ukwandila pakabalilo aka Devedi mupaka pakabalilo kako aba Izilayeli bakasendiwa pakubuka mu Babiloni pakuba bakayidi, ulu lo ulubatiko ulwa banyenya: Devedi akapapa u Solomoni (unyina akaba muchi uwa Uliya). U Solomoni akapapa u Lehobowamu, sona u Lehobowamu akapapa u Abiya, wepe u Abiya akapapa u Asa. U Asa akapapa u Yehoshafati, sona u Yehoshafati akapapa u Yolamu, wepe u Yolamu akapapa u Uziya. U Uziya akapapa u Yotamu, sona u Yotamu akapapa u Ahazi, wepe u Ahazi akapapa u Hezekiya. U Hezekiya akapapa u Manase, sona u Manase akapapa u Amoni, wepe u Amoni akapapa u Yosiya. U Yosiya akapapa u Yekoniya na bawamwabo.
12-16Ukwandila pakabalilo akakwepela mu Babiloni mupaka pakabalilo akakupapiwa kwa Yesu, ulu lo ulubatiko ulwa banyenya: U Yekoniya akapapa u Shelatiyeli; u Shelatiyeli akapapa u Zelubabeli; u Zelubabeli akapapa u Abihudi; u Abihudi akapapa u Eliyakimu; u Eliyakimu akapapa u Azolo; u Azolo akapapa u Zadoki; Zadoki akapapa u Akimu; u Akimu akapapa u Eliyudi; u Eliyudi akapapa u Eleyazala; u Eleyazala akapapa u Matani; u Matani akapapa u Yakobo; u Yakobo akapapa u Yosefu; u Yosefu umulume uwa Maliya, u Maliya we yuyo akaba nyina uwa Yesu, yuyo akitiziwanga ukuti we Kilisitu.
17Pakaba nkulilo izya bantu 14 ukwandila pakabalilo aka Abulahamu mupaka pakabalilo aka Devedi, sona pakabapo luko ulwa bantu 14 ukufika pakabalilo akakubukila mu Babiloni pakuba bakayidi, pakaba sona inkulilo izya bantu 14 mupaka pakabalilo akakupapiwa kwa Kilisitu.
Ukupapiwa kwa Yesu Kilisitu
(Luk. 2.1-7)
18 # Luk. 1.27 Ukupapiwa kwa Yesu Kilisitu kukaba ulu. Unyina u Maliya akazingiliwa nu Yosefu, loli bo batakomanitepo u Maliya akagha ukuti akwiza pakuba nu mwana ukwendela mu Muzimu Umuzelu. 19U Yosefu akaba muntu mugholosu, sona atakalondagha pakumukozya isoni u Maliya pabuzelu, po akinong'onagha pakusenda ivikole vyache ukusita ukuti abantu bazimanye. 20Bo akwinong'ona zinizi, uwantumi uwa Mwene akamwizila muchilota nukuti, “Wee Yosefu, uwaluko ulwa Devedi, utakanyilaye pakumusenda u Maliya pakuba muchi wako, pakuti ulwanda lulo ali nalo ulwa Muzimu Umuzelu. 21#Luk. 1.31Akwiza pakupapa umwana umulumendo nukumwita ukuti we Yesu, pakuti we yuyo akwiza pakupoka abantu ku mbibi zyabo.”
22Zyosi zinizi zikabombiwa pakukwanilisya zizyo u Mwene akanenela mu mulaghuzi ukuti, 23#Yes. 7.14“Umulindu yuyo atamumenye nalumo umwanavuli akwiza pakumela ulwanda nukupapa umwana umulumendo nukumwita ukuti we Imaniweli.” (Itabwa ili likung'anamula ukuti u Chala ali naswe).
24Bo u Yosefu alamusya mutulo, akabomba vivyo uwantumi uwa Mwene akamubuzya, po akamusenda u Maliya pakuba muchi wache. 25#Luk. 2.21Loli atakakomanapo nawe nalumolumo mupaka papo akapapila umwana umulumendo. Po u Yosefu akamwita ukuti we Yesu.

Currently Selected:

Matayi 1: LMBNT2016

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy