Markus 2
SINT1912
2
DUITO KAPITLO.
1Pala buteder divese gejeslo papele pala Kapernaum. 2Ta has hajerdo, ta job his ani kher, vejen but ketene, keake ta hin len glani vuder kenk kunč buter. Ta job rakerdeslo lenge o lab. 3Ta ve ene ta anena i bango dženo, koles hidžerden štar džene. 4Ta andenlen les ger glani but čelenge, čakerdenle o kheresker čakerpen tele, kai his job, ta has kome piro mekjenle o čiven tele, kai bašes o bango dženo. 5Ta dikhes o Jezus lengr pacerpen phendes job apo bango dženes: Čavo, me mekava tire došia. 6Pala bešena buteder i livrenger‐sikermangere ta fanele ani lengr dzia: Her rakerela kava keake! 7Job čingerelo o Devleste. Kon našti ta meken o došia her o Devel kokeres. 8Ta hajerdes Jezus ani leskr šero, ta panderden keake paše lende, phendes job ape lenge: Hoske pandervena keake ane tumare dzia? 9Ho hi phareder, ta phene apo bango dženes: Tire došia hi tuke meklo; oder ta phene: Šte pre, ane tiro čiven ta naše tuke? 10Ta džanehas tume, ta hi o dženenger čavo api phub keake zorelo, ta mekelo o došia keake (phendeslo api bango dženes): 11Phenaua me tuke: Šte pre, an tiro čiven, ta džahas an tiro kher. 12Te kava štejes sik pre, andes lesker čiven, ta gejes glane hake džene nikli, keake, ta kerdena bare jaka, šarden o Devles ta phenden: Keake čomoni dikhames kome ger. 13Job gejes komoli i baro paneste vri, ta hake čel vejen paše leste, ta job sikerden len.
14Ta našeslo langs lende, dikheslo Levi o čavo o Alfeusester, job bešdes glane hundakesker kher, ta phendeslo ape leste: Dža manca! Ta job štejes pre ta gejes les pale. 15Her ta bešeslo ani leskr kher paše chamaskero, bešdena but hundakengere ta došengere o Jezuseste ta leskr sikermangere, jon has but, kai kandenlen les. 16O librengere‐sikermangere ta i Fariseare dikjane, ta chajeslo o hundakengerenca ta o došengerenca, ta jon phenden ape leskre sikermangerenge: Hoske chalo ta pielo tumaro sikermasker‐rai o hundakengerenca ta o došengerenca? 17Her ta šundas kava Jezus, phendeslo apa lende: Naslepaskero hi ger kai o sastenenge, job hi kai i naselenge dženenge. Me vejom ger ta kharaues o lače džene, me kharaues o došiengere.
18Ta o sikermangere o Johanesester ta o Farizeeste chana buteder moli či. Ta phendenle leste: Hoske chana o sikermangere o Johaneseste ta o Farizeenger buteder moli či, ta tire sikermangere kerene ger keake. 19Ta phendes o Jezus lenge: Naštene ta chana o romedenger džene či, keake raha ta hi o romedino paše lende. Keake raha, ta hi o romedino paše lende, našte ačenelen ger bokheles. 20Kana vejena divese, ta vel o romedino lenge čordo, ta her an kova dives chana lenge či. 21Kenk dženo sivelo i koter i nevo pochtanester api phuro coches, ger ta cerdelo o nevo koter i phureder tele, ta vela o cheb bareder. 22Kenk dženo čorelo nevo mol ane phure morcene pedenge, ta o mol vele mulo, ta o morcene pede hin našerdo. I nevo mol našti ani nevo morcene pedenge drin špildo.
23I vaver kopo, ta gejes o rai ani kurko druche gib, vela ta lejen leskre sikermangere gib tele. 24Ta phenden o Farizeare leske: Hoske kerene ani kurko, ta hi ger mišto? 25Job ta phendes lenge: Draverden tume ger, ho kerdes o David ta haslo čorelo, ta haslo bokhales her leskre džene, kai his len paše leste? 26Har ta gejeslo an kova ciro o baro rašaies Abiathar ani devlesker kher, ta chajeslo kova maro, kai našte chajes kaimeneste har i rašaienge, ta dejeslo nina leskr malenge? 27Ta job phendes lenge: O kurko hi kerdo vaške i dženes, ger o dženo i kurkeskro. 28Doske hi o dženenger čavo nina o rai o kurkeske.

© British and Foreign Bible Society 1912, 2016

Learn More About O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912