Markus 1
SINT1912

Markus 1

1
JEKTO KAPITLO.
1O glanapen o Evangeliester Jezus Kristusester o Devlester čaveste. 2Her hi čindo ani profeteske Jzajas: Dikehe, me bičevaua miro našepaskeres glane tute, ta kerela tuke o drom šuker. 3I rakermasker‐bašo ani fulelo phub: Kerene o Devlesker drom, kerene šuker lesker tikne droma! 4Johanes boldes ani fulelo phub ta rakerdeslo mišto vaške o mekepen lenger došienge. 5Ta o celo them Judea, ta hake džene Jeruzalemester gejen pen lehe vri, ta mekenele ta boldeslo len ani pani Jordan, ta phukerdenle lenger došia. 6Johanes has kole e balenca ta i morceno girtlo drana lesker trupo, ta chaslo haišreki ta gvin. 7Job rakerdes ta phendeslo: Kana vela jek pala mande, kova hi zoreleder her me. Me hom ger kučo ta peraua tele ta bandava leskr kirichenger padi. 8Me boldedom tumen o panester, job bolderela tume o boldo mulester (dulo duchester).
9Keake vela, ta vejes o Jezus ana kova ciro drana Nazaret ani Galilea, ta vejeslo boldo i Johanesester ani pani Jordan. 10Ta štejeslo drani pani pre, dikheslo o bolepen piro, ta vejes i boldo mulo (dulo ducho) her i ponisteri tele, ta ačeli prale leste. 11Ta i bašo dejes godlo i bolepenester: Tu hal mer kam'o čavo, tu feltel mange. 12Ta o mulo (ducho) trades les vri ani fulelo phub (kokero them). 13Ta job has ani fulelo phub štarmerdeš dives ta štarmerdeš rati, ta o beng kamele midžiko kova lehe. Job has paš i divje pedenge (Tieren) ta i engle kanden pen les.
14Ta has Johanes štildo, vejes Jezus pale Galilea, rakerdeslo o evangelio e Devlesker themeste, ta phendes: 15O ciro hi pherdo, ta vejes o Devlesker them; vele tume vaverčandes ta pačena o evangelieske.
16Ta gejeslo langs o baro paneste, dikheslo o Simon ta o Andreas, leskr phral ta mačerden le ani baro pani, jon hin mačepangere. 17Jezus phendes lenge: Kandene man pale, keake kamaua me, ta hi tume dženengere mačengere. 18Ta kanderdenlen les pale, te mekenle lauter. 19Ta gejeslo kater i bresle dureder, dikheslo o Jakobuses o Zebedeus lesker čavo, ta Johanes, lesker phrales, kole kerdene lenger kova paše pani. 20Job dejes lenge sik godlo. Jon mekene leskr dad Zebedeus i but kermangerenca ta kandenele les pale.
21Jon gejene pala Kapernaum, ta job gejes sik ano kurko ani kangeri ta sikerdes len. 22Jon kerena bare jaka, ta job sikerela har jek kai hi zorelo, ger her i livrenger‐sikermangere. 23Has i dženo an lenger kangeri, kova has i midžiko mu'o an leste. 24Kova dejes godlo. Ta phenelo: Ho kame mender, men hi či ta butikerahas tuke, Jezus o Nazareno? Vejel tu, ta marehas man? Me džanaua her hal: O boldo Devleskero. 25Jezus preterdes les ta phendes: Hal pokoni, ta džahas lester vri. 26Ta o čikelo mulo krotltes les, dejes godlo leskr zorelo bašeske ta gejes lester nikli. 27Jon šunena lauter keake, ta phučenele ta phenden: Ho hi kava i nevo sikerpen? Ta o čikele mule phendeslo len, ta jon kanderden les. 28Ta lesker bravolo has sik hajerdo ano celo them Galilea.
29Her ta gejene drani kangeri vri, vejene len i Jakobuseste ta Johaneseste ani kher o Simoneste ta Andreaseste. 30O Simonester romniaker dai has naseli, ta sik rakerdenle lehe later. 31Pala gejeslo paše late, andeslo la paše laker vast, ta haderdeslo la pre, ta sik gejes lakr naslepen nikli, ta kerdesli lenge lakr kova mišto. 32Ta vejes pale brevul, ta gejes o baro kham tele, andenle les hakene nasele ta kolen hin i midžike mule celo pherde. 33Ta i celo foro has ketene glano vuder. 34Ta job kerdes but sasto, kones hin buteder naslepen, ta trades buteder beng vri, ta mekeslo len ger ta rakerdenle, vel ta prinšerden les.
35Taisarla štejeslo sik pre, gejes vri, ta gejes ani fulelo gunč, ta priserdeslo kote. 36Simon ta hakene ta hin paše leste gejen les pale. 37Ta hacerdenlen les, phendenlen: Hakene rodene tuke! 38Job ta phendes lenge: Meken men ta džahas ani vaver gab ta foria, ta rakeraha nina kote, doske vejom. 39Ta job rakerdes an lengr kangerenge ani celo Galilea ta trades i bengen vri.
40Ta vejes i gerelo leste, mangdeslo, pejes tele lesker čang ta phendeslo les: Ta kame tu, keake našte (sei) ta vaua sasto. 41O Jezus kaideslo lester, štakerdes lesker vast vri, taperdes les ta phendes les: Me kamaua: Hal sasto! 42Her ta rakerdes gejes o ger sik drana leste, ta job has sasto. 43Job bičerdes les sik nikli, preterdes les ta phendes: 44Dike, ta phene kaimeneste čomoni, dža tuke, ta sikere tuke o rašaieste, ta ane, her ta vejes sasto, her o Mozes phendes, lengr i bodeske. 45Her te gejeslo vri rakerdeslo o kova vri, ta rakerdeslo o labeste, keake ta našti džala o Jezus kome gar ani foro drin, ta vejeslo ger haierdo, job ačes ano kokero gunč; ta jon vejene leste o lauter rikender.

First published by the British and Foreign Bible Society in 1912.


Learn More About O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.