YouVersion Logo
Search Icon

Saan 1

1
Nyiblo ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win
1-2Yɩ‑hɛ‑nyrɛ, 'tɩ‑ Nyɩsʋa 'mʋ la 'a ‑nɛ ꞊dedede nu mɔ mu, nyiblo ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win, ɛ nɩ la 'klɔ. 'Kɩ ɛ nɩ la 'ʋ Nyɩsʋa 'hʋɩ. 'A 'mumu, ɛ mɔ Nyɩsʋa ꞊nɩɔ ‑wɛ. 3Ɛ nɔ‑ Nyɩsʋa naa 'lɩ, 'ɛ nu 'a ‑nɛ dɛ. Ɛ 'yɩ ꞊dedede ‑kɔ, Nyɩsʋa bʋ nu, bʋ 'yɩ 'lɩ ‑Yusu 'lɩ ‑naa ‑nɩ. 4Nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ yɩ nyibli 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɛ 'yɛ nɩ ‑wɛ 'lɩ. 'Klɔ yrayrʋ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ yɩ nyibli ‑nyrɛ ‑nyi. 5‑Nyrɛ a 'mʋ, ɛ yɩ 'nɩ wlɩn, 'kɩ 'lɩ halɔ 'nyɩ, halɔ 'yɩ 'klɩ ꞊dʋ ‑kɔ, 'kɩ bʋ jrɔ ‑nyrɛ a 'mʋ.
6Ɛ kɔ la nyiblo ꞊dʋ, ‑ɛ kɔ 'nyrɛ ‑mɔ Saan Batisɩ. Nɔ‑ Nyɩsʋa lee la ‑nɩ, 7'kɩ bʋ lee ‑nyrɛ a 'mʋ a ‑tɩ nyibli lɛ, nyibli a 'mʋ, ʋ 'mʋ Nyɩsʋa a Win ꞊wlʋ yɩ ‑kuo ‑nɩ. 8Saan a 'mʋ, ɛ 'yɩ la ‑nyrɛ a 'mʋ 'pa‑, kɛɛ, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ɛ di la nɩ, 'kɩ ɛ 'mʋ la ‑nyrɛ a 'mʋ 'a ‑tɩ ‑mɔ lɛ na. 9‑Nyrɛ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ sɛyɩ a ‑nyrɛ, ‑ɛ di 'nɛ‑ 'klɔ 'kwli, ‑ɛ di꞊e nu, nyibli a pɛpɛ 'mʋ lɛ yru.
10Nyiblo a 'mʋ, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win, ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, ɛ nɔ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'lɩ, 'ɛ nu 'klɔ. Kɛɛ, ‑tɛ ɛ di la 'nɛ‑ 'klɔ 'kwli, 'klɔ 'kwli a nyibli 'yɩ la꞊a ‑yru. 11Ɛ di la 'nɛ‑, 'a dɩɔnʋ a dakɔ, ‑ʋ mɔ ‑Juukʋɛ* 'nyɩ, kɛɛ, ʋ 'yɩ la꞊a kʋa 'ble. 12Kɛɛ, 'kɩ 'lɩ ꞊nʋ 'nyɩ, ɛ kɔ nyibli ‑bɩ, 'ʋ 'ble꞊e kʋa, 'tɩ‑ 'ʋ kuo ꞊nɛ ꞊wlʋ yɩ. Nyibli a 'mʋ, ‑ʋ kuo ꞊nɛ ꞊wlʋ yɩ, ɛ ‑nyi ꞊nʋ 'hru, 'kɩ bʋ ‑hɛ Nyɩsʋa a 'yonʋ. 13Ʋ 'yɩ Nyɩsʋa a 'yonʋ ‑hɛ, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑tonyiblo ni, 'ɛ yɩ 'a 'baɩ a 'yu ‑hɛ. Kɛɛ, Nyɩsʋa a ꞊gbɛtʋ, nɔ‑ ‑nyi ꞊nʋ 'klɔ yrayrʋ.
14Nyiblo a 'mʋ, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win, ɛ ‑hɛ ‑tonyiblo, 'ɛ 'ti la 'nɛ‑ ‑a mʋ 'nyɩ, ꞊a 'ye 'a ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, ‑ɛ mɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑nyi 'a 'Yu nɩ ‑do. Nʋɛlɛ, kɔ nyaɩ a yuyruo, kɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ, nʋ‑ 'yii la 'lɩ꞊ɩ 'lɩ. 15Nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ Saan hla la, 'kɩ 'ʋ nyibli ye'. Kɛ‑ ɛ pɩ la: «Ɛ nɔ‑ di 'ʋ 'mʋ ke' kʋɛ, kɛɛ, ɛ nɔ‑ nɩ 'ʋ 'mʋ 'lu yɩ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ʋ 'yɛ la 'mʋ nɩ kʋɛ, 'ɛ nɩ la 'klɔ.»
16Nyiblo a 'mʋ, ɛ 'cibi 'ʋ, 'ɛ ni ‑a mʋ ꞊haan‑tɛblɩ ‑mɔ, 'kɩ 'lɩ dadʋke 'kwli. ꞊Haan‑tɛblɩ, ɛ nu ‑a mʋ 'yi ꞊hlɔn lɛ, ɛ ‑hʋ nɩ dɩakɩ. 17Nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ. 'Kɩ Nyɩsʋa naa 'lɩ 'a winwlɔn‑hanyɔ* Moise 'mʋ, 'ɛ ‑nyi ‑a mʋ 'a tete, kɛɛ, 'kɩ 'lɩ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'lɩ, 'kɩ ɛ naa 'lɩ, 'ɛ nu ‑a mʋ ꞊haandɛ ‑mɔ, 'kɩ 'lɩ dadʋke 'kwli, 'ɛ tɔɔ nɛ ‑a mʋ ‑tɩ a ‑tɛɛ. 18Nyiblo ꞊dʋ 'yɩ ‑hʋan Nyɩsʋa nɩ 'ye. Kɛɛ, a 'Yu nɩ ‑do ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa ‑wɛ, 'tɩ‑ ‑ɛ nɩ 'ʋ ‑aan 'Baɩ Nyɩsʋa 'hʋɩ, ɛ nɔ‑ tɔɔ nɛ ‑a mʋ Nyɩsʋa a 'mʋ.
‑Tɩ ‑mʋ', Saan Batisɩ hla la, 'kɩ 'ʋ 'a dɩɔnʋ a ‑ta'
(Matie 3.1-12; Makɩ 1.1-8; Luku 3.1-18)
19‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ 'kwli, ‑Juukʋɛ* a 'blʋ a nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, nʋ‑ le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ*, kɔ Lefipʋ a ꞊tugba a nyibli, 'kɩ bʋ mu 'lɩ Betanidɩɔ 'kwli, bʋ 'bɛti Saan, nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ɛ pa 'mʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'lɩ Saan ‑mɔ, ʋ wɛn: «꞊Bɩ ‑mɔ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya?» 20Ɛ nɔ‑ mɔ bʋ ‑hɩhɩa ꞊nʋ klɛ, 'kɩ 'lɩ ‑tɛɛke 'kwli, ɛ wɛn: «'Ʋʋn‑, 'n 'yɩ Wanyɔ a 'mʋ 'pa‑, ‑kɔtɩ a hlɛ.» 21Kɛ‑ ʋ pɩ de, ʋ wɛn: «꞊Bɩ ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Eli?» Ɛ wɛn: «'Ʋʋn‑, 'n 'yɩ Eli 'pa‑.» ‑Ɛ ‑bɩ ʋ 'bɛti꞊e nɩ de, ʋ wɛn: «'A ‑tɩ, ꞊bɩ ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ gbagbʋ ‑mʋ', Moise pʋ la lɛ, Nyɩsʋa di la ya?» Ɛ wɛn: «'Ʋʋn‑, 'n 'yɩ winwlɔn‑hanyɔ a 'mʋ 'pa‑.» 22Ʋ 'tɩɛ gbɛ 'a lɛ'bɛtilɛ 'lu ‑mɔ: «Nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ‑pa 'mʋ 'lɩ? ‑Hɩhɩa ‑a mʋ klɛ, ‑ɛ di꞊e nu, nyibli ‑bʋ, ‑ʋ lee 'nɛ‑ ‑a mʋ, ‑a 'mʋ 'waa klɛ‑hɩhɩalɛ yi.» 23‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Esai 'crɩ la꞊a nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ:
Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
Ɛ di kɔ nyiblo ꞊dʋ, ɛ 'mʋ 'lɩ
‑tɩtɛ ‑mʋ' 'dʋ bi 'lɩ yɩ 'ti.
'Bʋ yɩ nɩ hle, ɛ 'mʋ 'lɩ win 'lɩ 'yaa ‑nɩ.
Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ di꞊e nʋa yɩ bʋ pʋ,
kɛ‑ ɛ di ꞊nʋ yɩ pʋ:
Ba 'sii 'ʋ Kʋkɔnyɔ a 'hru yɩ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ a 'mʋ, ɛ 'mʋ di.
Ɛ 'wɩ yɩ, 'aan 'klɔ bʋ 'sii 'ʋ yɩ,
‑ɛ di꞊e nu, a 'mʋ ‑mɔ ‑wɛ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ 'mʋ di.»
Kɛ‑ Saan pɩ lɛlenyʋ a 'mʋ yɩ de: «Nyiblo a 'mʋ, ‑kɔtɩ Nyɩsʋa hla la, 'mɔ ꞊nɩɔ.» 24Lɛlenyʋ a 'mʋ, ‑ʋ di 'nɛ‑ Saan ‑mɔ, Falisi꞊tumu* a nyibli nɩ 'lɩ ꞊nʋ 'nyɩ. 25Kɛ‑ ʋ pɩ 'kɩ, 'ʋ yɩ Saan 'bɛti ‑nɩ, ʋ wɛn: «‑Wɛn 'nɩ, ꞊yɩ Wanyɔ ‑mʋ' 'pa‑, Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, kɔ, ꞊yɩ Eli 'pa‑, kɔ, ‑wɛn 'nɩ, ꞊yɩ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ ‑mʋ', ‑kɔtɩ Moise hla la 'pa‑. 'A ‑tɩ, nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ‑nyi 'kɩ ‑mʋ 'klɩ, 'kɩ ‑bʋ pʋ nyibli 'nie 'lu lɛ 'lɩ?» 26‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «'Mɔ ‑bɩ, 'nie, nɔ‑ 'n pɩ nyibli 'lu lɛ. Kɛɛ, 'kɩ 'lɩ 'a mʋ 'nyɩ, nyiblo nɩ 'lɩ. Nyiblo a 'mʋ, a 'yɛ꞊ɛ nɩ yi. 27Ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri 'n di 'ʋ ‑kʋan 'lu ‑yraa ‑nɩ, 'kɩ nyiblo a 'mʋ, ɛ di 'ʋ 'a ‑kʋan ‑wlu ꞊tuu ‑nɩ, 'kɩ 'nɛ‑ 'a mʋ 'nyɩ. 'Na 'mumu, 'n 'cɩmɩ nɩ dɩakɩ, 'kɩ 'ʋ꞊ʋ ‑mɔ', 'kɩ ꞊bʋ di 'a ‑kʋandɛ ꞊dʋ nu.» Kɛ‑ Saan pʋ lɛlenyʋ a 'mʋ yɩ. 28‑Tɛblɩ a pɛpɛ a 'mʋ, 'kɩ 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Betani 'kwli, 'kɩ ɛ muu 'lɩ 'lu ‑mɔ. 'Dɩɔ a 'mʋ, 'kɩ ɛ nɩ 'lɩ 'nie ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Sudɛn a 'nikɩ. 'Kɩ Saan pɩɩ 'lɩ nyibli 'nie 'lu lɛ.
‑cɔhlʋn* ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑ha, ‑ɛ di 'klɔ 'kwli a nyibli a dɛ 'kuku 'wʋwla ‑nɩ
29‑Tɛ ‑nyrɔwɔ nɩ ‑do ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Saan 'ye ‑Yusu nɩ. ‑Yusu a 'mumu, 'ɛ mi 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ yɩ. ‑Ɛ ‑bɩ Saan wɛn: «Ba 'ye kɛ, nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ yɩ 'lɩ di, ɛ nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑ha, ‑ɛ 'wɩ‑ 'blayu yɩ, ʋ yɩ Nyɩsʋa ‑pie ‑nɩ. ‑cɔhlʋn a 'mʋ, ɛ nɔ‑ di 'klɔ ‑bʋ kɩ a nyibli a dɛ 'kuku 'wʋwla ‑nɩ. 30Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, 'n hla mɔ, ‑ɛ mɔ: Nyiblo di kʋɛ 'ʋ 'mʋ ke', kɛɛ, ɛ nɔ‑ nɩ 'ʋ 'mʋ 'lu yɩ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ‑tɛ ʋ 'yɛ la 'mʋ nɩ kʋɛ, ɛ nɩ la 'klɔ. 31‑Tɛ 'n hlɛ mɔ꞊ɔ, nyiblo bʋ di 'mʋ pa, 'n 'yɩ mɔ꞊ɔ ‑yi. Kɛɛ, 'n di nɩ, 'mʋ nyibli 'nie 'lu lɛ pʋ, ‑ɛ di꞊e nu, nyiblo, ɛ ‑mɔ, dakɔ, ‑ʋ mɔ Yisraɛkʋɛ, ʋ 'mʋ꞊ʋ yi.»
32-33‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ Saan pɩ de: «Nyiblo bʋ di la' pa, ‑tɛ 'n 'yɛ la꞊a nɩ yi, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa ‑mʋ', ‑ɛ lee la 'mʋ, 'kɩ ꞊bʋ mu la nyibli 'nie 'lu lɛ pʋ, ɛ wɛn: ‑Di 'ye 'na ‑Hihiu*, ɛ 'mʋ 'ʋ nyiblo ꞊dʋ 'lu ꞊tɩɩ ‑nɩ, ɛ 'mʋ 'ʋ꞊ʋ ke' nɩ. Nyiblo a 'mʋ, nɔ‑ di nyibli 'na ‑Hihiu ‑nyi. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'n 'ye la Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'mʋ nɩ, 'ɛ ꞊tɩɩ la 'ʋ nyiblo a 'mʋ 'lu, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑plija, ɛ 'yɛ nɩ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, ɛ 'mʋ 'ʋ꞊ʋ ke' nɩ. 34'N 'ye dɛ a 'mʋ nɩ. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'nɩ hlɛ꞊ɛ, ‑ɛ mɔ, nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu.»
‑Tɛ ‑Yusu da la 'a yɩ‑hɛ‑nagbopʋ*
35‑Tɛ ‑nyrɛ ‑nyɛ, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ 'ʋ ‑tɩtɛ nɩ ‑do a 'mʋ, 'kɩ Saan Batisɩ di 'ʋ de, ɛ kɔ 'a ‑nagbopʋ nɩ 'hʋɛn ‑bɩ 'hʋɛn‑. 36'Kɩ ɛ nɩ 'ʋ bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ 'ye ‑Yusu nɩ, 'ɛ yɩ ‑hi. ‑Tɛ ɛ 'ye꞊e, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Ba 'ye kɛ nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ 'yɩ 'lɩ di, ɛ nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn* ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑ha, ‑ɛ 'wɩ‑ 'blayu yɩ, ʋ yɩ Nyɩsʋa ‑pie ‑nɩ.» 37‑Tɩ a 'mʋ, Saan ‑hla, 'a ‑nagbopʋ nɩ 'hʋɛn ‑mʋ', ‑ʋ nɩ ‑tuo kɩ, ʋ 'wɩn nɩ. ‑Tɛ ʋ 'wɩn, ɛ nɔ‑ mɔ bʋ 'du ye', bʋ kʋɛ ‑Yusu ꞊wien. 38‑Tɛ ʋ yɩ nɩ mi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊hɩan ‑mɔ. Bʋ 'ye 'kɩ꞊ɩ, ‑ɛ mɔ, ʋ yɩ kʋɛ꞊ɛ ꞊wien, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Bʋ kla nɩ, ‑ɛ kɔ 'mɔ a yɩ ꞊wien kʋɛ 'lɩ?» ‑Ɛ ‑bɩ ʋ ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ‑ɛ mɔ: «‑Bɩ' ꞊tii yɩ 'lɩ, Rabi?» ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ tɔɔnyɔ, 'kɩ 'lɩ ‑Juukʋɛ* a 'bliwin 'kwli. 39‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Ba kʋɛ 'mʋ ꞊wien, a di dɛ 'nɩ 'ye,» 'ʋ kʋɛ꞊ɛ ꞊wien, ‑tɩtɛ, ɛ nɩ 'ʋ, 'ʋ 'yee 'ʋ. 'Kɩ ʋ nɩ 'ʋ꞊ʋ 'hʋɩ bʋ, kʋɛ 'ʋ 'yrʋ‑hiilɛ 'yie bʋ, ‑bʋ yɛ 'tɔ a ‑wʋnwɔn kɩ. 40‑Nagbopʋ nɩ 'hʋɛn a 'mʋ, ‑ʋ 'wɩn Saan a 'mʋ a win, 'tɩ‑ ‑ʋ kʋɛ ‑Yusu ꞊wien, ‑ɛ ‑bɩ a 'nyrɛ mɔ Adre. Adre a 'mʋ, ɛ mɔ Simɔ Piɛlɩ a 'dɩayɩ ꞊nɩɔ. 41‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Adre a 'mʋ, ɛ mu 'lɩ 'a 'dɩayɩ Simɔ Piɛlɩ ‑mɔ, ɛ wɛn: «‑A 'ye Wanyɔ ‑mʋ' nɩ, Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, 'kɩ 'ʋ 'a dakɔ a wʋwa a ‑ta',» 42'ɛ gba 'lɩ꞊ɩ ‑Yusu 'hʋɩ. ‑Yusu bʋ 'ye 'kɩ꞊ɩ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «‑Mɔ mɔ Simɔ, Saan a 'yu. Kʋɛ 'kɩ mɔ bʋ, 'bʋ yɩ ‑mʋ nɩ dɛ, kɛ‑ ʋ di pʋ: Sefasɩ». Sefasɩnyrɛ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Piɛlɩ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ 'hɩɔ.
‑Tɛ ‑Yusu da la Filipʋ kɔ Natanaɛlɩ, 'kɩ bʋ ‑hɛ 'a ‑nagbopʋ*
43‑Tɛ ‑nyrɛ ‑nyɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu pʋ 'lɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ bʋ mu 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. ‑Tɛ ɛ yɩ nɩ mi, ‑ɛ ‑bɩ ɛ kɔ nyiblo ꞊dʋ 'hʋɛn‑, ʋ ꞊ŋmee nɩ. Nyiblo a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ Filipʋ. ‑Yusu wɛn: «Kʋɛ 'mʋ ꞊wien, ꞊mʋ 'na ‑nagbopi ‑hɛ,» 'ɛ kʋɛ꞊ɛ ꞊wien. 44Filipʋ a 'mʋ, 'kɩ ɛ kɔ 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Bɛtɩsaida 'kwli. 'Kɩ Adre kɔ Piɛlɩ 'hʋɛn‑, ʋ kɔ 'lɩ ‑wɛ. 45‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ Filipʋ mu 'lɩ nyiblo ‑bɩ ‑mɔ. Nyiblo a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ Natanaɛlɩ. ‑Ɛ ‑bɩ Filipʋ wɛn: «Wanyɔ ‑mʋ', ‑kɔtɩ Moise kɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyʋ* ‑bɩ 'hʋɛn‑, ʋ 'crɩɩ la 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑a 'ye꞊e nɩ. Wanyɔ a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ ‑Yusu. 'A 'baɩ, nɔ‑ mɔ Sosɛfʋ, ‑ɛ nɩ 'lɩ Nasalɛtɩdɩɔ 'kwli.» 46Natanaɛlɩ wɛn 'nɩ: «'Kɩ 'lɩ Nasalɛtɩdɩɔ 'kwli, ꞊haandɛ 'yɩ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ, bʋ ‑hɔn 'lɩ ‑wlu.» Filipʋ wɛn: «'De ‑ba mu, ‑na 'mumu ꞊mʋ꞊ʋ 'ye.»
47‑Tɛ ʋ yɩ ꞊nɛ yrɛ nɩ 'mʋɛ ‑nɩ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu 'ye꞊e nɩ, ɛ wɛn: «Nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ yɩ 'lɩ di, ɛ 'sii 'ʋ yɩ. Ɛ mɔ ꞊Haanyisraɛkʋɛyu ꞊nɩɔ.» 48‑Ɛ ‑bɩ Natanaɛlɩ wɛn: «‑Bɩ' ‑nu 'na 'yiye 'lɩ?» ‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «‑Tɛ ‑nɩ wɛn 'ʋ pepeklɔɔtu ‑mʋ' ꞊hlɔn, ʋ dɛɛ figie, 'tɩ‑ Filipʋ 'mʋ wɛn ‑mʋ da mɔ mu, 'n 'ye wɛn ‑mʋ nɩ.» 49‑Ɛ ‑bɩ Natanaɛlɩ wɛn: «Tɔɔnyɔ o, ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, ‑mɔ Nyɩsʋa a 'Yu ꞊nɩɔ, ꞊nɩ mɔ Yisraɛkʋɛ a bodɩɔ ‑wɛ.» 50‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «꞊Bɩ ‑tɛ 'n pʋ lɛ, 'n 'ye wɛn ‑mʋ nɩ, 'kɩ 'lɩ pepeklɔɔtu bʋ, ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ ꞊nɩ pʋ lɛ, ‑kuo 'mʋ ꞊wlʋ yɩ? Nu gbe, ‑di 'ye ‑tɛblɩ gbagbɩ ‑bɩ, ‑ɛ di 'ʋ 'a dɛ ‑bʋ, ꞊ye kɛ 'ʋ ‑hi.» 51‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn 'nɩ de: «'N yɩ 'a mʋ 'nɩ ‑lee ‑nɩ ‑tɛɛ, a di yakɔ nɩ 'ye, ɛ 'mʋ wlɔn ‑ki, Nyɩsʋa a lɛlenyʋ 'mʋ 'lɩ Nyɩsʋa ‑mɔ ‑hɔn, ʋ 'mʋ 'ya, ʋ 'mʋ ꞊tɩ, 'kɩ 'ʋ 'mɔ ‑bʋ, ‑ɛ mɔ ‑tonyibli a pɛpɛ a Nyiblo 'lu yɩ.»

Currently Selected:

Saan 1: ktj

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy