Saan 1
KTJ

Saan 1

1
Nyiblo ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win
1-2Yɩ‑hɛ‑nyrɛ, 'tɩ‑ Nyɩsʋa 'mʋ la 'a ‑nɛ ꞊dedede nu mɔ mu, nyiblo ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win, ɛ nɩ la 'klɔ. 'Kɩ ɛ nɩ la 'ʋ Nyɩsʋa 'hʋɩ. 'A 'mumu, ɛ mɔ Nyɩsʋa ꞊nɩɔ ‑wɛ. 3Ɛ nɔ‑ Nyɩsʋa naa 'lɩ, 'ɛ nu 'a ‑nɛ dɛ. Ɛ 'yɩ ꞊dedede ‑kɔ, Nyɩsʋa bʋ nu, bʋ 'yɩ 'lɩ ‑Yusu 'lɩ ‑naa ‑nɩ. 4Nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ yɩ nyibli 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɛ 'yɛ nɩ ‑wɛ 'lɩ. 'Klɔ yrayrʋ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ yɩ nyibli ‑nyrɛ ‑nyi. 5‑Nyrɛ a 'mʋ, ɛ yɩ 'nɩ wlɩn, 'kɩ 'lɩ halɔ 'nyɩ, halɔ 'yɩ 'klɩ ꞊dʋ ‑kɔ, 'kɩ bʋ jrɔ ‑nyrɛ a 'mʋ.
6Ɛ kɔ la nyiblo ꞊dʋ, ‑ɛ kɔ 'nyrɛ ‑mɔ Saan Batisɩ. Nɔ‑ Nyɩsʋa lee la ‑nɩ, 7'kɩ bʋ lee ‑nyrɛ a 'mʋ a ‑tɩ nyibli lɛ, nyibli a 'mʋ, ʋ 'mʋ Nyɩsʋa a Win ꞊wlʋ yɩ ‑kuo ‑nɩ. 8Saan a 'mʋ, ɛ 'yɩ la ‑nyrɛ a 'mʋ 'pa‑, kɛɛ, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ɛ di la nɩ, 'kɩ ɛ 'mʋ la ‑nyrɛ a 'mʋ 'a ‑tɩ ‑mɔ lɛ na. 9‑Nyrɛ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ sɛyɩ a ‑nyrɛ, ‑ɛ di 'nɛ‑ 'klɔ 'kwli, ‑ɛ di꞊e nu, nyibli a pɛpɛ 'mʋ lɛ yru.
10Nyiblo a 'mʋ, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win, ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, ɛ nɔ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'lɩ, 'ɛ nu 'klɔ. Kɛɛ, ‑tɛ ɛ di la 'nɛ‑ 'klɔ 'kwli, 'klɔ 'kwli a nyibli 'yɩ la꞊a ‑yru. 11Ɛ di la 'nɛ‑, 'a dɩɔnʋ a dakɔ, ‑ʋ mɔ ‑Juukʋɛ* 'nyɩ, kɛɛ, ʋ 'yɩ la꞊a kʋa 'ble. 12Kɛɛ, 'kɩ 'lɩ ꞊nʋ 'nyɩ, ɛ kɔ nyibli ‑bɩ, 'ʋ 'ble꞊e kʋa, 'tɩ‑ 'ʋ kuo ꞊nɛ ꞊wlʋ yɩ. Nyibli a 'mʋ, ‑ʋ kuo ꞊nɛ ꞊wlʋ yɩ, ɛ ‑nyi ꞊nʋ 'hru, 'kɩ bʋ ‑hɛ Nyɩsʋa a 'yonʋ. 13Ʋ 'yɩ Nyɩsʋa a 'yonʋ ‑hɛ, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑tonyiblo ni, 'ɛ yɩ 'a 'baɩ a 'yu ‑hɛ. Kɛɛ, Nyɩsʋa a ꞊gbɛtʋ, nɔ‑ ‑nyi ꞊nʋ 'klɔ yrayrʋ.
14Nyiblo a 'mʋ, ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa a Win, ɛ ‑hɛ ‑tonyiblo, 'ɛ 'ti la 'nɛ‑ ‑a mʋ 'nyɩ, ꞊a 'ye 'a ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, ‑ɛ mɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑nyi 'a 'Yu nɩ ‑do. Nʋɛlɛ, kɔ nyaɩ a yuyruo, kɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ, nʋ‑ 'yii la 'lɩ꞊ɩ 'lɩ. 15Nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ Saan hla la, 'kɩ 'ʋ nyibli ye'. Kɛ‑ ɛ pɩ la: «Ɛ nɔ‑ di 'ʋ 'mʋ ke' kʋɛ, kɛɛ, ɛ nɔ‑ nɩ 'ʋ 'mʋ 'lu yɩ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ʋ 'yɛ la 'mʋ nɩ kʋɛ, 'ɛ nɩ la 'klɔ.»
16Nyiblo a 'mʋ, ɛ 'cibi 'ʋ, 'ɛ ni ‑a mʋ ꞊haan‑tɛblɩ ‑mɔ, 'kɩ 'lɩ dadʋke 'kwli. ꞊Haan‑tɛblɩ, ɛ nu ‑a mʋ 'yi ꞊hlɔn lɛ, ɛ ‑hʋ nɩ dɩakɩ. 17Nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ. 'Kɩ Nyɩsʋa naa 'lɩ 'a winwlɔn‑hanyɔ* Moise 'mʋ, 'ɛ ‑nyi ‑a mʋ 'a tete, kɛɛ, 'kɩ 'lɩ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'lɩ, 'kɩ ɛ naa 'lɩ, 'ɛ nu ‑a mʋ ꞊haandɛ ‑mɔ, 'kɩ 'lɩ dadʋke 'kwli, 'ɛ tɔɔ nɛ ‑a mʋ ‑tɩ a ‑tɛɛ. 18Nyiblo ꞊dʋ 'yɩ ‑hʋan Nyɩsʋa nɩ 'ye. Kɛɛ, a 'Yu nɩ ‑do ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Nyɩsʋa ‑wɛ, 'tɩ‑ ‑ɛ nɩ 'ʋ ‑aan 'Baɩ Nyɩsʋa 'hʋɩ, ɛ nɔ‑ tɔɔ nɛ ‑a mʋ Nyɩsʋa a 'mʋ.
‑Tɩ ‑mʋ', Saan Batisɩ hla la, 'kɩ 'ʋ 'a dɩɔnʋ a ‑ta'
(Matie 3.1-12; Makɩ 1.1-8; Luku 3.1-18)
19‑Nyrɔwɔ ꞊dʋ 'kwli, ‑Juukʋɛ* a 'blʋ a nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nɩ 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli, nʋ‑ le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ*, kɔ Lefipʋ a ꞊tugba a nyibli, 'kɩ bʋ mu 'lɩ Betanidɩɔ 'kwli, bʋ 'bɛti Saan, nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ɛ pa 'mʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'lɩ Saan ‑mɔ, ʋ wɛn: «꞊Bɩ ‑mɔ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya?» 20Ɛ nɔ‑ mɔ bʋ ‑hɩhɩa ꞊nʋ klɛ, 'kɩ 'lɩ ‑tɛɛke 'kwli, ɛ wɛn: «'Ʋʋn‑, 'n 'yɩ Wanyɔ a 'mʋ 'pa‑, ‑kɔtɩ a hlɛ.» 21Kɛ‑ ʋ pɩ de, ʋ wɛn: «꞊Bɩ ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Eli?» Ɛ wɛn: «'Ʋʋn‑, 'n 'yɩ Eli 'pa‑.» ‑Ɛ ‑bɩ ʋ 'bɛti꞊e nɩ de, ʋ wɛn: «'A ‑tɩ, ꞊bɩ ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ gbagbʋ ‑mʋ', Moise pʋ la lɛ, Nyɩsʋa di la ya?» Ɛ wɛn: «'Ʋʋn‑, 'n 'yɩ winwlɔn‑hanyɔ a 'mʋ 'pa‑.» 22Ʋ 'tɩɛ gbɛ 'a lɛ'bɛtilɛ 'lu ‑mɔ: «Nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ‑pa 'mʋ 'lɩ? ‑Hɩhɩa ‑a mʋ klɛ, ‑ɛ di꞊e nu, nyibli ‑bʋ, ‑ʋ lee 'nɛ‑ ‑a mʋ, ‑a 'mʋ 'waa klɛ‑hɩhɩalɛ yi.» 23‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ ɛ pɩ ꞊nʋ yɩ, ɛ wɛn: «Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ Esai 'crɩ la꞊a nɩ, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑ɛ mɔ:
Nyɩsʋa wɛn 'nɩ:
Ɛ di kɔ nyiblo ꞊dʋ, ɛ 'mʋ 'lɩ
‑tɩtɛ ‑mʋ' 'dʋ bi 'lɩ yɩ 'ti.
'Bʋ yɩ nɩ hle, ɛ 'mʋ 'lɩ win 'lɩ 'yaa ‑nɩ.
Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ di꞊e nʋa yɩ bʋ pʋ,
kɛ‑ ɛ di ꞊nʋ yɩ pʋ:
Ba 'sii 'ʋ Kʋkɔnyɔ a 'hru yɩ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ a 'mʋ, ɛ 'mʋ di.
Ɛ 'wɩ yɩ, 'aan 'klɔ bʋ 'sii 'ʋ yɩ,
‑ɛ di꞊e nu, a 'mʋ ‑mɔ ‑wɛ,
'tɩ‑ Kʋkɔnyɔ 'mʋ di.»
Kɛ‑ Saan pɩ lɛlenyʋ a 'mʋ yɩ de: «Nyiblo a 'mʋ, ‑kɔtɩ Nyɩsʋa hla la, 'mɔ ꞊nɩɔ.» 24Lɛlenyʋ a 'mʋ, ‑ʋ di 'nɛ‑ Saan ‑mɔ, Falisi꞊tumu* a nyibli nɩ 'lɩ ꞊nʋ 'nyɩ. 25Kɛ‑ ʋ pɩ 'kɩ, 'ʋ yɩ Saan 'bɛti ‑nɩ, ʋ wɛn: «‑Wɛn 'nɩ, ꞊yɩ Wanyɔ ‑mʋ' 'pa‑, Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, kɔ, ꞊yɩ Eli 'pa‑, kɔ, ‑wɛn 'nɩ, ꞊yɩ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyɔ ‑mʋ', ‑kɔtɩ Moise hla la 'pa‑. 'A ‑tɩ, nyiblo a 'dɩ ‑bɩ ‑nyi 'kɩ ‑mʋ 'klɩ, 'kɩ ‑bʋ pʋ nyibli 'nie 'lu lɛ 'lɩ?» 26‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «'Mɔ ‑bɩ, 'nie, nɔ‑ 'n pɩ nyibli 'lu lɛ. Kɛɛ, 'kɩ 'lɩ 'a mʋ 'nyɩ, nyiblo nɩ 'lɩ. Nyiblo a 'mʋ, a 'yɛ꞊ɛ nɩ yi. 27Ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri 'n di 'ʋ ‑kʋan 'lu ‑yraa ‑nɩ, 'kɩ nyiblo a 'mʋ, ɛ di 'ʋ 'a ‑kʋan ‑wlu ꞊tuu ‑nɩ, 'kɩ 'nɛ‑ 'a mʋ 'nyɩ. 'Na 'mumu, 'n 'cɩmɩ nɩ dɩakɩ, 'kɩ 'ʋ꞊ʋ ‑mɔ', 'kɩ ꞊bʋ di 'a ‑kʋandɛ ꞊dʋ nu.» Kɛ‑ Saan pʋ lɛlenyʋ a 'mʋ yɩ. 28‑Tɛblɩ a pɛpɛ a 'mʋ, 'kɩ 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Betani 'kwli, 'kɩ ɛ muu 'lɩ 'lu ‑mɔ. 'Dɩɔ a 'mʋ, 'kɩ ɛ nɩ 'lɩ 'nie ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Sudɛn a 'nikɩ. 'Kɩ Saan pɩɩ 'lɩ nyibli 'nie 'lu lɛ.
‑cɔhlʋn* ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑ha, ‑ɛ di 'klɔ 'kwli a nyibli a dɛ 'kuku 'wʋwla ‑nɩ
29‑Tɛ ‑nyrɔwɔ nɩ ‑do ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Saan 'ye ‑Yusu nɩ. ‑Yusu a 'mumu, 'ɛ mi 'lɩ꞊ɩ ‑mɔ yɩ. ‑Ɛ ‑bɩ Saan wɛn: «Ba 'ye kɛ, nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ yɩ 'lɩ di, ɛ nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑ha, ‑ɛ 'wɩ‑ 'blayu yɩ, ʋ yɩ Nyɩsʋa ‑pie ‑nɩ. ‑cɔhlʋn a 'mʋ, ɛ nɔ‑ di 'klɔ ‑bʋ kɩ a nyibli a dɛ 'kuku 'wʋwla ‑nɩ. 30Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, 'n hla mɔ, ‑ɛ mɔ: Nyiblo di kʋɛ 'ʋ 'mʋ ke', kɛɛ, ɛ nɔ‑ nɩ 'ʋ 'mʋ 'lu yɩ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ nɔ‑ ‑mɔ ‑bɩ, ‑tɛ ʋ 'yɛ la 'mʋ nɩ kʋɛ, ɛ nɩ la 'klɔ. 31‑Tɛ 'n hlɛ mɔ꞊ɔ, nyiblo bʋ di 'mʋ pa, 'n 'yɩ mɔ꞊ɔ ‑yi. Kɛɛ, 'n di nɩ, 'mʋ nyibli 'nie 'lu lɛ pʋ, ‑ɛ di꞊e nu, nyiblo, ɛ ‑mɔ, dakɔ, ‑ʋ mɔ Yisraɛkʋɛ, ʋ 'mʋ꞊ʋ yi.»
32-33‑Ɛ ‑bɩ kɛ‑ Saan pɩ de: «Nyiblo bʋ di la' pa, ‑tɛ 'n 'yɛ la꞊a nɩ yi, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa ‑mʋ', ‑ɛ lee la 'mʋ, 'kɩ ꞊bʋ mu la nyibli 'nie 'lu lɛ pʋ, ɛ wɛn: ‑Di 'ye 'na ‑Hihiu*, ɛ 'mʋ 'ʋ nyiblo ꞊dʋ 'lu ꞊tɩɩ ‑nɩ, ɛ 'mʋ 'ʋ꞊ʋ ke' nɩ. Nyiblo a 'mʋ, nɔ‑ di nyibli 'na ‑Hihiu ‑nyi. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'n 'ye la Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'mʋ nɩ, 'ɛ ꞊tɩɩ la 'ʋ nyiblo a 'mʋ 'lu, ꞊wɩ yɩ, ‑tɛ ‑plija, ɛ 'yɛ nɩ ꞊tɩɩ 'ʋ꞊ʋ 'lu, ɛ 'mʋ 'ʋ꞊ʋ ke' nɩ. 34'N 'ye dɛ a 'mʋ nɩ. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'nɩ hlɛ꞊ɛ, ‑ɛ mɔ, nyiblo a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu.»
‑Tɛ ‑Yusu da la 'a yɩ‑hɛ‑nagbopʋ*
35‑Tɛ ‑nyrɛ ‑nyɛ, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ 'ʋ ‑tɩtɛ nɩ ‑do a 'mʋ, 'kɩ Saan Batisɩ di 'ʋ de, ɛ kɔ 'a ‑nagbopʋ nɩ 'hʋɛn ‑bɩ 'hʋɛn‑. 36'Kɩ ɛ nɩ 'ʋ bʋ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ 'ye ‑Yusu nɩ, 'ɛ yɩ ‑hi. ‑Tɛ ɛ 'ye꞊e, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Ba 'ye kɛ nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ 'yɩ 'lɩ di, ɛ nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn* ‑mʋ', Nyɩsʋa ‑ha, ‑ɛ 'wɩ‑ 'blayu yɩ, ʋ yɩ Nyɩsʋa ‑pie ‑nɩ.» 37‑Tɩ a 'mʋ, Saan ‑hla, 'a ‑nagbopʋ nɩ 'hʋɛn ‑mʋ', ‑ʋ nɩ ‑tuo kɩ, ʋ 'wɩn nɩ. ‑Tɛ ʋ 'wɩn, ɛ nɔ‑ mɔ bʋ 'du ye', bʋ kʋɛ ‑Yusu ꞊wien. 38‑Tɛ ʋ yɩ nɩ mi, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu ꞊hɩan ‑mɔ. Bʋ 'ye 'kɩ꞊ɩ, ‑ɛ mɔ, ʋ yɩ kʋɛ꞊ɛ ꞊wien, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Bʋ kla nɩ, ‑ɛ kɔ 'mɔ a yɩ ꞊wien kʋɛ 'lɩ?» ‑Ɛ ‑bɩ ʋ ꞊tu꞊o ꞊wɔn, ‑ɛ mɔ: «‑Bɩ' ꞊tii yɩ 'lɩ, Rabi?» ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ tɔɔnyɔ, 'kɩ 'lɩ ‑Juukʋɛ* a 'bliwin 'kwli. 39‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «Ba kʋɛ 'mʋ ꞊wien, a di dɛ 'nɩ 'ye,» 'ʋ kʋɛ꞊ɛ ꞊wien, ‑tɩtɛ, ɛ nɩ 'ʋ, 'ʋ 'yee 'ʋ. 'Kɩ ʋ nɩ 'ʋ꞊ʋ 'hʋɩ bʋ, kʋɛ 'ʋ 'yrʋ‑hiilɛ 'yie bʋ, ‑bʋ yɛ 'tɔ a ‑wʋnwɔn kɩ. 40‑Nagbopʋ nɩ 'hʋɛn a 'mʋ, ‑ʋ 'wɩn Saan a 'mʋ a win, 'tɩ‑ ‑ʋ kʋɛ ‑Yusu ꞊wien, ‑ɛ ‑bɩ a 'nyrɛ mɔ Adre. Adre a 'mʋ, ɛ mɔ Simɔ Piɛlɩ a 'dɩayɩ ꞊nɩɔ. 41‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ Adre a 'mʋ, ɛ mu 'lɩ 'a 'dɩayɩ Simɔ Piɛlɩ ‑mɔ, ɛ wɛn: «‑A 'ye Wanyɔ ‑mʋ' nɩ, Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ya, 'kɩ 'ʋ 'a dakɔ a wʋwa a ‑ta',» 42'ɛ gba 'lɩ꞊ɩ ‑Yusu 'hʋɩ. ‑Yusu bʋ 'ye 'kɩ꞊ɩ, ‑ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «‑Mɔ mɔ Simɔ, Saan a 'yu. Kʋɛ 'kɩ mɔ bʋ, 'bʋ yɩ ‑mʋ nɩ dɛ, kɛ‑ ʋ di pʋ: Sefasɩ». Sefasɩnyrɛ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Piɛlɩ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ 'hɩɔ.
‑Tɛ ‑Yusu da la Filipʋ kɔ Natanaɛlɩ, 'kɩ bʋ ‑hɛ 'a ‑nagbopʋ*
43‑Tɛ ‑nyrɛ ‑nyɛ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu pʋ 'lɩ꞊ɩ nɩ, 'kɩ bʋ mu 'lɩ Galileblʋgba 'kwli. ‑Tɛ ɛ yɩ nɩ mi, ‑ɛ ‑bɩ ɛ kɔ nyiblo ꞊dʋ 'hʋɛn‑, ʋ ꞊ŋmee nɩ. Nyiblo a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ Filipʋ. ‑Yusu wɛn: «Kʋɛ 'mʋ ꞊wien, ꞊mʋ 'na ‑nagbopi ‑hɛ,» 'ɛ kʋɛ꞊ɛ ꞊wien. 44Filipʋ a 'mʋ, 'kɩ ɛ kɔ 'lɩ 'dɩɔ ‑mʋ', ‑ɛ mɔ Bɛtɩsaida 'kwli. 'Kɩ Adre kɔ Piɛlɩ 'hʋɛn‑, ʋ kɔ 'lɩ ‑wɛ. 45‑Tɛ dɛ a 'mʋ, ɛ ‑hi, ‑ɛ ‑bɩ 'kɩ Filipʋ mu 'lɩ nyiblo ‑bɩ ‑mɔ. Nyiblo a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ Natanaɛlɩ. ‑Ɛ ‑bɩ Filipʋ wɛn: «Wanyɔ ‑mʋ', ‑kɔtɩ Moise kɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hanyʋ* ‑bɩ 'hʋɛn‑, ʋ 'crɩɩ la 'lɩ Nyɩsʋacrɩɛn 'kwli, ‑a 'ye꞊e nɩ. Wanyɔ a 'mʋ, 'a 'nyrɛ mɔ ‑Yusu. 'A 'baɩ, nɔ‑ mɔ Sosɛfʋ, ‑ɛ nɩ 'lɩ Nasalɛtɩdɩɔ 'kwli.» 46Natanaɛlɩ wɛn 'nɩ: «'Kɩ 'lɩ Nasalɛtɩdɩɔ 'kwli, ꞊haandɛ 'yɩ 'lɩ꞊ɩ 'lɩ ‑wɛ, bʋ ‑hɔn 'lɩ ‑wlu.» Filipʋ wɛn: «'De ‑ba mu, ‑na 'mumu ꞊mʋ꞊ʋ 'ye.»
47‑Tɛ ʋ yɩ ꞊nɛ yrɛ nɩ 'mʋɛ ‑nɩ, ‑ɛ ‑bɩ ‑Yusu 'ye꞊e nɩ, ɛ wɛn: «Nyiblo ‑bʋ, ‑ɛ yɩ 'lɩ di, ɛ 'sii 'ʋ yɩ. Ɛ mɔ ꞊Haanyisraɛkʋɛyu ꞊nɩɔ.» 48‑Ɛ ‑bɩ Natanaɛlɩ wɛn: «‑Bɩ' ‑nu 'na 'yiye 'lɩ?» ‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «‑Tɛ ‑nɩ wɛn 'ʋ pepeklɔɔtu ‑mʋ' ꞊hlɔn, ʋ dɛɛ figie, 'tɩ‑ Filipʋ 'mʋ wɛn ‑mʋ da mɔ mu, 'n 'ye wɛn ‑mʋ nɩ.» 49‑Ɛ ‑bɩ Natanaɛlɩ wɛn: «Tɔɔnyɔ o, ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, ‑mɔ Nyɩsʋa a 'Yu ꞊nɩɔ, ꞊nɩ mɔ Yisraɛkʋɛ a bodɩɔ ‑wɛ.» 50‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn: «꞊Bɩ ‑tɛ 'n pʋ lɛ, 'n 'ye wɛn ‑mʋ nɩ, 'kɩ 'lɩ pepeklɔɔtu bʋ, ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ ꞊nɩ pʋ lɛ, ‑kuo 'mʋ ꞊wlʋ yɩ? Nu gbe, ‑di 'ye ‑tɛblɩ gbagbɩ ‑bɩ, ‑ɛ di 'ʋ 'a dɛ ‑bʋ, ꞊ye kɛ 'ʋ ‑hi.» 51‑Ɛ ‑bɩ ɛ wɛn 'nɩ de: «'N yɩ 'a mʋ 'nɩ ‑lee ‑nɩ ‑tɛɛ, a di yakɔ nɩ 'ye, ɛ 'mʋ wlɔn ‑ki, Nyɩsʋa a lɛlenyʋ 'mʋ 'lɩ Nyɩsʋa ‑mɔ ‑hɔn, ʋ 'mʋ 'ya, ʋ 'mʋ ꞊tɩ, 'kɩ 'ʋ 'mɔ ‑bʋ, ‑ɛ mɔ ‑tonyibli a pɛpɛ a Nyiblo 'lu yɩ.»

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About NYƖSƲA A ꞊HAANTITIE