YouVersion Logo
Search Icon

Mattayo 1

1
Rooproobanga jiilu Yeesu Gristo
(Luk 3:23-38)
1Gittaabooda rooproobanga Yeesu Gristo, balleanda Dawdi, balleanda Abrahaamu. 2Abrahaamu gwajiilu Isakka, Isakka gwajiilu Yakkobo, Yakkobo gwajiilu Yuuda ea oorjooga ghaamwat. 3Yuuda gwajiilu Bereesi ea Seera nea ghaamwat ea Damaari, Bereesi gwajiilu Hesroon. Hesroon gwajiilu Araamu, 4Araamu gwajiilu Aminadabu, Aminadabu gwajiilu Nashooni, Nashooni gwajiilu Salmoon, 5Salmoon gwajiilu Boas nea ghaamwat ea Rahaabu, Boas gwajiilu Obeedi nea ghaamwat ea Rutti, Obeedi gwajiilu Yeese, 6Nea Yeese gwajiilu sugoochcheanda was Dawdi. Dawdi gwajiilu Sulemaani nea gheamatta ea gatmooda Uriya gil, 7Sulemaani gwajiilu Rehoboamu, Rehoboamu gwajiilu Abiya, Abiya gwajiilu Asa, 8Asa gwajiilu Yehoshafatti, Yehoshafatti gwajiilu Yoraam, Yoraam gwajiilu Usiya, 9Usiya gwajiilu Yottam, Yottam gwajiilu Ahaasi, Ahaasi gwajiilu Hesekiya, 10Hesekiya gwajiilu Manaase, Manaase gwajiilu Amooni, Amooni gwajiilu Yosiya, 11Yosiya gwajiilu Yekoniya ea oorjooga ghaamwat, nii damanda ghayi abeeda siipaleaga fuga Yahuudi gaweay ng'eanyiida Baabiloon gil. 12Ing'atta gibaleakta buuneeda weay Baabiloon gwajiilu Yekoniya Shaltieli, Shaltieli gwajiilu Serubabeeli, 13Serubabeeli gwajiilu Abihuudi, Abihuudi gwajiilu Eliyakkiimu, Eliyakkiimu gwajiilu Asoori, 14Asoori gwajiilu Sadokki, Sadokki gwajiilu Akkimu, Akkimu gwajiilu Eliyuudi, 15Eliyuudi gwajiilu Eliyasaari, Eliyasaari gwajiilu Mattani, Mattani gwajiilu Yakkobo, 16Yakkobo gwajiilu Yoseefu siyeeda Mariya was gheamatta Yeesuuyda suguura Gristo. 17Asi jeachcheenga sean ng'eada Abraahamu ea ghwahitta Dawdi ea damanang'wan, ghang'eada Dawdi ea ghwahitta gibaleaktida bea Babilooniin jeachcheenga ea damana ang'wan, nea gidang'eada gibaleaktida bea Babilooniin ea ghwahitta Gristo jeachcheenga ea damana ang'wan.
Jeatta siji Yeesu Gristo
(Luk 2:1-7)
18Jeatta siji Yeesu Gristo ghayi gwasnu. Mariyaayda was ghaamwat damanda duu gonnyearra Yoseefu, damanda mii ghabeawa heedean geadaah nea gweayiideat aba uurda Gurorooda Ghaydit; 19iiduw Yoseefooda was siyeadaannyi aba gideaba niny siida doabiwaat gil ea magassa gideaba gayghoabwaspwas hean gagasa gwanung'usa heeda nea ghoahudaada. 20Iiduw nea gudugoottemsheesa ng'asheanji ghwahidu headaannyi Malaykajeanda Ng'uttamiida aba jeeda girgweatka ak gwayeeshsha, “Yoseefu, balleanda Dawdi, adibeali ea nung'waada gheenda Mariya ghoaw gatmoadang'u, aba gideaba gweayumeani iittaannyiin ghwanyas aba uurda Gurorooda Ghaydit. 21Gaygwaji balleanda ak gayguureewana ghawungaaschi Yeesu, aba gideaba niny gaygwalealu buuneadaannyi aba jeeda riing'eega nyaawa.” 22Ghwahitu ng'asheesu seanin goomajeek ng'asheanda Ng'uttamiida rukuna ghuutta sibaneeda nea gwayi:
23“Ng'ulla gaygagweayiit huda miyeasat
ak gaygwaji balleanda,
ak gajeeguura gheawungaaschi Imanuweeli”
(nea gideaba, Aseetta sindeayeewi). 24Ing'atta nea ghang'eada Yoseefu ruweanga gwasinda baloolda girrukusiinda malaykajeanda Ng'uttamiida; ak ghwaat gatmoadannyi, 25ea mawa heeda ea gwaji balleanda; ak gaguura gheawungaaschi Yeesu.

Currently Selected:

Mattayo 1: DTGANT09

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy