Mattayo Ashoohooda Gittaabu
DTGANT09
Ashoohooda Gittaabu
Giijasta miy ng'waar Mattayo gwargu iitta miy bea gideaba Yeesu lealnoochcheanda ghayi siramwaari, nea niny ea dea ahiida Aseetta ng'asheega ghayi ramoorani appadahuukka fugaaschi gil aba jeeda Neajeedeaba Garayi. Giijasi miyiin mabeachchi fuga Yahuudi akghwahit, was gea ghayi jiilu Yeesu ak gobiida jeannyaawa, niny ghwaan appadahuukka buuneessean bea muunda ng'eanyiida.
Gittabooda Mattayo geejip muuchchi; Ghoang'eada jeatta siji Yeesu, ak gwargu gissipattiisanda ea gissisimsimda, ea gidang'eatta ghuutta gadiyeadaannyi bea rukkwiideayda Giijasta miy, nea gonelashi, nea ghoahaap buuneeda aba Galilaaya. Iing'atta ng'asheesu gwargu Giijasi bareannyeekka Yeesu ng'eada Galilaaya ea ghwahitta Yerusaleemu ea ng'asheega sin Yeesu aba damanda huydean ea ghwahitta damanda singoora ea gagul dunnoadaannyi.
Giijasi miyiin ghoahiimu gideaba Yeesu Ginealshochcheanda hawi, biissa gwandeawa gheambalmeeda jea gwaroopna Digheanda Aseetta, nea ghoanaal buuneeda iitta sugoochcheandumeeda Aseetta.
Gissijipta ng'asheega mida jeedeaba gittaboani:
Roproobanga ghayi jiilu Yeesu Gristo 1:1—2:23
Gadiyeeda ghayi sin Yohaaneeda Abattiisachchi 3:1-12
Gibattiisanda ea gissisimsimda Yeesu 3:13—4:11
Gadiyeeda sin Yeesu aba eeshpwara aba Galilaaya 4:12—18:35
Gadiyeeda Yeesu ng'eada Galilaaya ea gawa Yerusaleemu 19:1—20:34
Gadiyeeda sin Yeesu eawooji ispwa huydean aba Yerusaleemu ea geng'oojigaaschi 21:1—27:66
Dunnooda ea gidahiimdeayda geaw Ng'uttamiida 28:1-20

Datooga New Testament © Bible Society of Tanzania, 2009. 

Learn More About NEAJEEDA EESH BEA BUUNEESSEAN