Mattayo 2
DTGANT09
2
Bareanoodiga leabu heeda ghayeawa
1Damanda sijiila Yeesu aba Betleheemooda Yudeeya, damanda waseewa Herode sugoochcheanda. Ng'ulla, ghwahidu Yerusaleemu weaghoodiga leabu heeda ghayeawa nea gwayi, 2“Gwanda yeenu jeepta siji was sugoochcheanda Yahuudi? Aba gideaba geadeaksi ming'weandaannyi heeda ghayeawa, ak geapkannyi eaghadoawana.” 3Iiy sugoochcheanda siyi Heroode ng'asheesu, gwahirbaban sea Yerusaleemossean. 4Gaguursa ashoohoodiga hees sean ea ng'oorshoodiga buuneeda ak ghoanyaash heeda jea eejiilsa Gristo. 5Geeyeeshsha, “Yeeda Betlehemooda Yudeeya aba gideaba gidaghayi ng'waarda sibaneeda,
6‘Nea ang'iing'i, Ea Betlehemooda ng'eanyiida Yuuda,
ang'iing'i muwosi mwanang'eawa eara hay sugoodiga ng'eanyiida Yuuda;
aba gideaba headaang'u gaygwarinna sugoochcheanda,
jea ghoahaghwa buneedeanyu was Israeeli.’”
7Gaguursa Heroode aba makcheameeda weaghoodigiga ak ghoanyash damanda daaha ming'weandideani; 8ak goojeakta Betleheemu nea gwayeeshsha, “Aweayeena ak ghoonnyaashti muuchchi iitta jeepta, ama oanyaschi gooyeannean iitta, abeeda gaydawa eara aniini daghadoawan.” 9Hean iiy ng'asheega sugoochcheanda ghwang'waay naweeda; asi ng'ulla, miing'weandida sideaksa heeda ghayeawan, goosheedeawa ea gawa ghaminaadawa deascheeda mida jeepta. 10Idaah fukka ming'weandida gang'weela ng'weellooda haw muuchchi. 11Weay gah ghwadaa jeepta ea Mariyaayda was ghaamwat ak goobeedeay ak ghaghadoawan. Ng'atta, goottin shageeniga nyaawa ak ghoadaw haleanjeeda miyas, was lagheanga meengmeeng'i ea hideeni ng'andit ea bureatta. 12Iiduw nea sireekusa aba jeeda girgweatka eamabiiksiina Heroode, ghwala nawa nuut ak gaweay ng'eang'da nyaawa.
Mang'awsiinda Misri
13Ing'atta nea nuweay fukka, ng'ulla ghwahidu heeda Yoseefu Malaykajeanda Ng'uttamiida aba jeeda girgweatka ak gwayeeshsha, “Ng'eada ak giyaadi jeepta ea ghaamwat, amng'awsiina Misri, ak gooppiidi hoowa ea darukuneey, aba gideaba gagasa Herode gwanuus jeepta.” 14Ghang'eat ak ghwaat jeepta sea ghaamwat eawa, ak gawa Misri, 15goobiida hoowa ea ghami Herode. Nii gajeenung' gwasa ng'asheandida ghayi rugu Ng'uttamiida aba ghuutta sibaneeda, “Geaguursi balleandeanyu ghoana Misri.”
Nuusta diibiga
16Hean jeeng'u Herode gideaba nimulsa fukka was weaghoodigean, ghwanyareas muuchchi, hean goojeakta buuneeda gwanuuseada diibiga sean was ballojiga aba Betleheemu ea geamida jeedeaba ng'eanyiitta bea gweannyew iyyeenya, ea gea hing'adawa, nea abeeda ea nisikteawa damanda rukusa weaghoodiga. 17Ak gwasa ng'asheanda ghayi rugu sibaneeda suguura Jeremiya nea gwayi: 18“Siyiiy ghuutta siida aba Rama,
shookka ea heareega raanya,
Raheeli gooyyeawda diibigaaschi;
Nea mwamwasa eara hawdeayda,
aba gideaba mudugwanda.”
Sibiikna Misri
19Ing'atta miyeeda Heroode, hean gabussa Yoseefu Malaykajeanda Ng'uttamiida aba jeeda girgweatka aba Misri, 20Ak gwayeeshsha, “Ng'eada, aada jeepta ea ghaamwat, ak gibiikti ng'eanyiida Israeeli, aba gideaba fuga ghayi gaseadayyi laknooda eaweega jeepta nimeewa.” 21Ghangeat ak ghwaat jeepta ea ghaamwat ak gabikta ng'eanyiida Israeeli. 22Iimuchchu nea ghwayiiy gideaba Akkelao niimbal ng'eanyiida Yudeeya ghoang'ng'waay hoorgeeda ghwaan was Heroode, hean ghoawal gawa hoowa, amaduw nea sireekusa aba jeeda giirgweatka hean ghwayam geaw ak gawa ng'eanyiida Galilaaya. 23Gawa ak goobiida mujiineeda suguura Nasareetti, ak abeeda gwasa ng'asheanda ghayi rukuta sibanga, “Gajeeguura Nasarayajeanda.”

Datooga New Testament © Bible Society of Tanzania, 2009. 

Learn More About NEAJEEDA EESH BEA BUUNEESSEAN