Thi Thiên 125:1

Thi Thiên 125:1 VIE2010

Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn, Không rúng động nhưng tồn tại đời đời.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 125:1