Ê-sai 56
VIE2010

Ê-sai 56

56
Sự cứu rỗi dành cho mọi dân tộc
1Đức Giê-hô-va phán: “Hãy giữ điều chính trực
Và thực hành lẽ công chính,
Vì sự cứu rỗi của Ta gần đến,
Sự công chính của Ta sắp được bày tỏ.
2Phước cho người làm điều nầy,
Và phước cho con loài người nắm giữ nó,
Tức là người giữ ngày sa-bát, không xúc phạm ngày ấy;
Và giữ tay mình khỏi mọi điều ác!”
3Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng:
“Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.”
Người bị hoạn cũng đừng nói:
“Nầy, tôi là một cây khô.”
4Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
“Những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát Ta,
Chọn điều đẹp lòng Ta,
Giữ vững giao ước Ta,
5Thì Ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà Ta,
Trong các tường thành của Ta,
Và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai con gái;
Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời,
Là danh chẳng hề mai một.
6Các dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va
Để phục vụ Ngài, yêu mến danh Đức Giê-hô-va,
Và trở nên đầy tớ Ngài,
Tức là mọi người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy,
Và giữ vững giao ước Ta,
7Thì Ta sẽ đem họ lên núi thánh của Ta,#Mat 21:13; Mác 11:17; Lu 19:46.
Và khiến họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta.
Tế lễ thiêu và sinh tế mà họ dâng trên bàn thờ Ta
Sẽ được nhậm;
Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện
Cho mọi dân tộc.
8Chúa là Đức Giê-hô-va,
Đấng tập hợp những người Y-sơ-ra-ên tan lạc, phán rằng:
‘Ngoài những người đã được tập hợp rồi,
Ta sẽ còn tập hợp các dân khác về cùng nó nữa.’”
Quở trách người Y-sơ-ra-ên bất trung
9Hỡi loài thú đồng, hỡi loài thú rừng,
Tất cả hãy đến mà cắn nuốt.
10Tất cả những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên
Đều đui mù, không biết gì cả.
Tất cả chúng đều là chó câm,
Không biết sủa;
Chỉ mộng mơ, nằm dài
Và ham ngủ.
11Chúng là loài chó mê ăn,
Không biết no.
Ấy là những kẻ chăn chiên thiếu hiểu biết;
Tất cả chúng đều tẽ tách theo đường riêng,
Ai nấy lo tìm lợi lộc cho chính mình.
12Chúng rủ nhau: “Hãy đến, tôi sẽ lấy rượu,
Chúng ta sẽ say vì rượu mạnh;
Ngày mai cũng như hôm nay,
Và còn trọng thể hơn nữa.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010