Hê-bơ-rơ 3:5

Hê-bơ-rơ 3:5 VIE2010

Môi-se đã trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một đầy tớ, để làm chứng về những điều sẽ được công bố.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share