Hê-bơ-rơ 3:3

Hê-bơ-rơ 3:3 VIE2010

Nhưng Đức Chúa Jêsus đáng được vinh quang hơn Môi-se bội phần, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn chính ngôi nhà.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share